ZÁPISY ZO ZASADNUTÍ

SK | EN
Korešpondenčná adresa
pre Akreditačnú komisiu:
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
  Ľubor Fišera  
  predseda Akreditačnej komisie,
poradného orgánu vlády SR
 
  Stromová 1  
  813 30 Bratislava  Informácia AK:

Akreditačná komisia v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje na svojom webovom sídle počnúc zápisom zo 70. zasadnutia AK okrem doterajších vyjadrení Akreditačnej komisie aj hodnotiacu správu vypracovanú pracovnou skupinou Akreditačnej komisie a stanovisko (vyjadrenie) žiadateľa k jej obsahu, v súlade s jeho novelou č. 455/2012 Z. z. Dokument PDF

Zápisnica č. 109 (14.11.2018 - 15.11.2018, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 4.12.2018
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.109.2.1 a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.109.3.1 a,b - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.109.6.1 a,b,c - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie resp. pozastaviť právo resp. priznať právo s časovým obmedzením, resp. do najbližšej komplexnej akreditácie
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.109.6.2 a,b,c - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v daných študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR resp. zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie resp. obnoviť platnosť priznaných práv do najbližšej komplexnej akreditácie resp. priznať právo
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.109.7.1 a,b
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.109.7.1 c
AK zastavuje v súlade s § 37 ods. 6 zákona o zabezpečovaní kvality VV konanie v prípade žiadosti Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave č. 2018/433-68AA
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.109.8.1 a
Akreditačná komisia v nadväznosti na uznesenie č. 108.9.1 ukončila vyhodnotenie správ vedúcich špičkových tímov z 1. výzvy v počte 37
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.109.9.1a
AK odsúhlasila zmeny v stálych pracovných skupinách
Dokument PDF
Zápisnica č. 108 (12.9.2018, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 1.10.2018
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.108.2.1 a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.108.2.1 c - ŠP
AK sa v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ vyjadrila k spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy v rámci iniciácie akreditácie
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.108.2.2 a,b - NI
AK podľa § 86 ods. 3 v súčinnosti s § 83 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolských inštitúcií podielať sa v príslušnom študijnom odbore na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.108.4.2 - SŠO
AK v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila návrh MŠVVaŠ SR (č. žiadosti 2018/449-68AA) na zmenu v sústave študijných odborov a vyjadruje nesúhlas so zmenou opisu študijného odboru 4.3.1. ochrana a využívanie krajiny o študijný odbor 4.1.23 geológia
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.108.5.1 a - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k žiadosti MŠVVaŠ SR (č. 2018/395-68AA) k splneniu kritérií schválených vysokými školami pre vymenúvacie konanie
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.108.6.1 a,b,c - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie resp. obnoviť platnosť priznaného práva do najbližšej komplexnej akreditácie resp. odňať priznané právo
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.108.6.2 a,b - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v daných študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR resp. zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie resp. obnoviť platnosť priznaných práv do najbližšej komplexnej akreditácie
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.108.7.1 a,b
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF Hodnotiace správy
K bodu 8 - KA
8.1 Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o., odborná vysoká škola
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.108.8.1b
Vyjadrenie komisie o spôsobilosti uskutočňovať študijné programy, pre ktoré Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o., odborná vysoká škola požiadala o akreditáciu
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k bodu č.108.8.1c
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o., odbornej vysokej škole
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.108.10.1a
AK odsúhlasila zmeny v stálych pracovných skupinách
Dokument PDF
Zápisnica č. 107 (13.8.2018, Bratislava, mimoriadne zasadnutie AK).
Dátum zverejnenia: 28.8.2018
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.107.2.1 a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.107.2.1 c - ŠP
AK sa v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ vyjadrila k spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy v rámci iniciácie akreditácie
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.107.3.1 a,b - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.107.6.1 a,b - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie resp. predĺžiť priznané právo s časovým obmedzením resp. pozastaviť priznané právo
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.107.6.2 a,b - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v daných študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR resp. predĺžiť priznané právo s časovým obmedzením resp. obnoviť platnosť priznaných práv do najbližšej komplexnej akreditácie
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.107.7.1 a,b
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF Hodnotiace správy
Zápisnica č. 106 (27.6.2018 - 28.6.2018, Trenčianske Teplice).
Dátum zverejnenia: 20.7.2018
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.106.2.1 a,b,c,d - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.106.2.1 e,f,g,h - ŠP
AK sa v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ vyjadrila k spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy v rámci iniciácie akreditácie
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.106.2.1 i,j,k,l,m - ŠP
vyjadrenie AK na základe žiadosti MŠVVaŠ SR na dopracovanie odôvodnenia pôvodného vyjadrenia alebo na prijatie nového vyjadrenia (§ 82 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ)
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.106.2.2 - NI
AK podľa § 82 ods. 2 pism. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie podielať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu a podľa § 86 ods. 2 citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR priznať právo podielať sa v príslušnom študijnom odbore na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.106.3.1 a,b,c - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.106.5.3 - SŠO
AK v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila predložený návrh MŠVVaŠ SR a neodporúča správcovi Sústavy študijných odborov schváliť zmenu v opise študijného odboru kynológia tak, ako ju navrhla Uviverzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.106.5.4 - SŠO
AK v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila predložený návrh MŠVVaŠ SR a neodporúča správcovi Sústavy študijných odborov schváliť zmeny v sústave študijných odborov tak, ako ich navrhol rektor Uviverzity Komenského v Bratislave
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.106.6.1 - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila na základe žiadosti MŠVVaŠ SR (č. 2018/172-68AA, č. 2018/209-68AA, č. 2018/252-68A) splnenie kritérií schválených podľa § 12 ods. 1 písm. e) vyššie citovaného zákona pre vymenúvacie konanie v daných študijných odboroch na predmetných vysokých školách
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.106.7.1 a,b,c - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 a ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie resp. predĺžiť priznané právo s časovým obmedzením resp. pozastaviť priznané právo resp. obnoviť platnosť priznaných práv do najbližšej komplexnej akreditácie
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.106.7.2 a,b - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v daných študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie resp. predĺžiť priznané právo s časovým obmedzením resp. pozastaviť platnosť priznaných práv
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.106.8.1 a,b
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.106.8.2
AK na základe upozornenia rektora Univerzity Komenského v Bratislave opravila stanovisko pracovnej skupiny pre OV1
Dokument PDF
K bodu 9 - KA
9.1 Vysoká škola DTI so sídlom v Dubnici nad Váhom (VŠ DTI)
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.106.9.1b
Vyjadrenie komisie o spôsobilosti uskutočňovať študijné programy, pre ktoré Vysoká škola DTI (VŠ DTI) požiadala o akreditáciu
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k bodu č.106.9.1c
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Vysokej škole DTI (VŠ DTI) so sídlom v Dubnici nad Váhom
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.106.11.1a
AK v súlade s čl. 6 platného štatútu AK odsúhlasila zmeny v stálych pracovných skupinách
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.106.11.1b
AK odsúhlasila opravu prilohy k uzneseniu č. 99.9.1
Dokument PDF
Zápisnica č. 105 (4.4.2018 - 5.4.2018, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 23.4.2018
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.105.2.1 a,b,c - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.105.2.1 d - ŠP
AK sa v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ vyjadrila k spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy v rámci iniciácie akreditácie
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.105.2.1 e - ŠP
vyjadrenie AK na základe žiadosti MŠVVaŠ SR na dopracovanie odôvodnenia pôvodného vyjadrenia alebo na prijatie nového vyjadrenia (§ 82 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ)
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.105.3.1- HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.105.4.2
AK v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ predkladá MŠVVaŠ SR návrh na doplnenie prílohy 2 Kritérií na hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.105.5.1 - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k žiadostiam MŠVVaŠ SR (č. 2018/108-68AA, č. 2018/172-68AA, č. 2018/209-68AA, 2018/252-68AA) k splneniu kritérií schválených vysokými školami
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.105.6.1 a,b - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie resp. predĺžiť priznané právo s časovým obmedzením resp. pozastaviť priznané právo
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.105.6.2 - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v daných študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.105.7.1
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF Hodnotiace správy
K bodu 8 - KA
8.1 Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií so sídlom v Bratislave (BISLA)
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.105.8.1b
Vyjadrenie komisie o spôsobilosti uskutočňovať študijné programy, pre ktoré Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA) požiadala o akreditáciu
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k bodu č.105.8.1c
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií so sídlom v Bratislave (BISLA)
Dokument PDF
K bodu 8 - KA
8.2 Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (SEVŠ)
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.105.8.2b
Vyjadrenie komisie o spôsobilosti uskutočňovať študijné programy, pre ktoré Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (SEVŠ) požiadala o akreditáciu
Dokument PDF Dokument XLS
Príloha k bodu č.105.8.2c
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici (SEVŠ)
Dokument PDF
K bodu 8 - KA
8.3 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (VŠBM)
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.105.8.3b
Vyjadrenie komisie o spôsobilosti uskutočňovať študijné programy, pre ktoré Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (VŠBM) požiadala o akreditáciu
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k bodu č.105.8.3c
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach (VŠBM)
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.105.9.1a
AK v súlade s čl. 6 platného štatútu AK odsúhlasila zmeny v stálych pracovných skupinách
Dokument PDF
Zápisnica č. 104 (7.2.2018 - 8.2.2018, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 26.2.2018
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.104.2.1 a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.104.2.1 c - ŠP
AK sa vyjarila k žiadosti Žilinskej univerzity v Žiline o akreditáciu študijného programu po opätovnom prerokovaní na 104. zasadnutí AK
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.104.2.2 - NI
AK podľa § 86 ods. 3 v súčinnosti s § 83 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolských inštitúcií podielať sa v príslušnom študijnom odbore na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.104.3.1- HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.104.4.2 - SŠO
AK v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila návrh MŠVVaŠ SR (č. žiadosti 551/2017-AK) na zmenu v sústave študijných odborov a súhlasí so zmenou existujúceho študijného odboru 4.3.2. enviromentálne inžinierstvo po zapracovaní týchto pripomienok
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.104.5.1 - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k žiadostiam MŠVVaŠ SR (č. 421/2017-AK a č. 2018/71-68AA) k splneniu kritérií schválených vysokými školami
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.104.6.1 - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.104.6.2 - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v daných študijných odboroch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie resp. opätovne priznať právo s časovým obmedzením
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.104.7.1 a,b
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.104.9.1
AK odsúhlasila "Správu o činnosti za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2017", ktorú predkladá vláde Slovenskej republiky v súlade s čl. 8 platného štatútu Akreditačnej komisie raz za dva roky
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.104.10.1
AK v súlade s čl. 6 platného štatútu AK odsúhlasila zmenu v stálej pracovnej skupine
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.104.10.2
AK schválila účasť na zahraničných podujatiach v roku 2018
Dokument PDF
Zápisnica č. 103 (22.11.2017 - 23.11.2017, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 12.12.2017
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.103.2.1 a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov Hodnotiace správy - PhD. Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.103.2.2 a,b - NI
AK podľa § 86 ods. 3 v súčinnosti s § 83 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolských inštitúcií podielať sa v príslušnom študijnom odbore na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.103.3.1 a,b - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.103.5.1 - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k žiadostiam MŠVVaŠ SR (č. 421/2017-AK a č. 237/2017-AK) k splneniu kritérií schválených vysokými školami
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.103.5.2 - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k žiadosti MŠVVaŠ SR (č. 237/2017-AK) k splneniu kritérií schválených vysokými školami
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.103.6.1a,b,c - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie resp. pozastaviť priznané právo resp. obnoviť priznané právo do najbližšej komplexnej akreditácie
Dokument PDF Hodnotiace správy Hodnotiace správy - PhD.
Príloha k uzneseniu č.103.6.2 a,b - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v daných študijných odboroch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie resp. opätovne priznať právo s časovým obmedzením resp. obnoviť právo do najbližšej komplexnej akreditácie
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k bodu 7
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.103.7.1 a,b
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.103.9.1a
AK v súlade s čl. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych PS
Dokument PDF
Zápisnica č. 102 (13.9.2017, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 2.10.2017
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.102.2.1 a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.102.2.1 c - ŠP
AK podľa § 82 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ dopracovala odôvodnenie vyjadrenia AK zo 101. ZAK (priloha k uzneseniu č. 101.2.1b) - k žiadosti Univerzity J. Selyeho v Komárne uskutočnovať spoločný študijný program aplikovaná informatika
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.102.2.1 d,e - ŠP
AK podľa § 82 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ dopracovala odôvodnenie vyjadrenia AK zo 101. ZAK (priloha k uzneseniu č. 101.2.1b) - k žiadosti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave uskutočnovať študijný program priestorové plánovanie a AK podľa § 82 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ prijala nové vyjadrenie k žiadosti (priloha k uzneseniu č. 101.2.1a) Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnovať doktoranský študijný program sprevádzanie a rodinné poradenstvo
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.102.3.1 - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.102.4.2 - SŠO
AK v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila návrh MŠVVaŠ SR na zmenu v sústave študijných odborov a vyjadruje súhlas so zaradením nového študijného odboru lekárske neurovedy predloženého Univerzitou Komenského v Bratislave do sústavy študijných odborov
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.102.5.1 - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k žiadostiam MŠVVaŠ SR (č. 237/2017-AK a č. 313/2017-AK) k splneniu kritérií schválených vysokými školami
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.102.6.1 - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR predĺžiť priznané právo s časovým obmedzením
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.102.6.2 a,b - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v daných študijných odboroch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie priznaných práv resp. opätovne priznať právo s časovým obmedzením resp. odňať priznané práva
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.102.6.2 c - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ prijala nové vyjadrenie AK k žiadosti zo 101. ZAK (priloha k uzneseniu č. 101.5.2b) Univerzity Komenského v Bratislave na posúdenie spôsobilosti uskutočnovať habilitačné a vymenovacie konanie v študijnom odbore sociálna antropológia
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.102.7.1
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.102.9.2
AK posúdila v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ predkladá na schválenie MŠVVaŠ SR návrh dokumentu s názvom "Osobité kritéria na hodnotenie profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov"
Dokument PDF
Zápisnica č. 101 (21.6.2017 - 22.6.2017, Trenčianske Teplice).
Dátum zverejnenia: 6.7.2017
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.101.2.1 a,b,c - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.101.2.2 - NI
AK podľa § 86 ods. 3 v súčinnosti s § 83 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolských inštitúcií podielať sa v príslušnom študijnom odbore na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.101.3.1 - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.101.4.1 - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k žiadostiam MŠVVaŠ SR (č. 79/2017-AK a č. 150/2017-AK) k splneniu kritérií schválených vysokými školami
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.101.5.1 a,b,c,d - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie priznaných práv resp. opätovne priznať právo s časovým obmedzením resp. pozastaviť doteraz priznané práva s časovým obmedzením resp. obnoviť platnosť priznaných práv resp. odňať priznané právo
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.101.5.1 e - ŠP
Zápis a stanovisko dočasnej pracovnej skupiny k žiadosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o zabezpečenie overenia výsledku opatrení návštevou v Akadémii médií, odbornej vysokej škole mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave - AMMMK
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.101.5.1 f - ŠP
Stanovisko pracovnej skupiny pre oblasť výskumu 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy k žiadosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR k vráteniu vyjadrenia AK k správe Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n.o.
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.101.5.2 a,b,c - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných odboroch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie priznaných práv resp. opätovne priznať právo s časovým obmedzením resp. pozastaviť právoresp. obnoviť platnosť priznaných práv
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.101.5.2 d - HVK
Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov (doc., prof.) - Ekonomická univezita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.101.5.3 - KA
AK v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zabezpečila overenie výsledku prijatých opatrení Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne a konštatuje, že vysoká škola prijala dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov v kritériu KZU-3 z komplexnej akreditácie
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.101.6.1
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.101.7.1
AK v súlade s harmonogramom prác vyhodnotila návrhy z vysokých škôl, ktoré v rámci 2. výzvy projektu Špičkové vedecké tímy vysokých škol na Slovensku predložili AK
Dokument PDF
K bodu 8 - KA
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.101.8.1b
Vyjadrenie komisie o spôsobilosti uskutočňovať študijné programy, pre ktoré Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove požiadala o akreditáciu
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.101.8.1d
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.101.9.1
AK v súlade s čl. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych PS
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.101.9.2 d
Odborné stanovisko Akreditačnej komisie k požiadavke generálneho riaditeľa Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR týkajúce sa zmeny opisu študijného odboru sociálne služby a poradenstvo
Dokument PDF
Zápisnica č. 100 (5.4.2017 - 6.4.2017, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 25.4.2017
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.100.2.1 a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.100.2.2 a
AK v súvislosti so žiadosťou ministra školstva (č. žiadosti 23/2017-AK) dopracovala odôvodnenie vyjadrenia k žiadosti VŠ DTI
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.100.3.1 - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.100.5.1 - SŠO
AK v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila návrh MŠVVaŠ SR (č. žiadosti 16/2017-AK) na zmenu v sústave študijných odborov, ktorou je zmena opisu študijného odboru 3.1.16 sociálne služby a poradenstvo predloženého Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave a odporúča ho schváliť až po zapracovaní pripomienok členov AK
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.100.6.1 - HVK
AK v súlade s § 82 ods. 2 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila splnenie kriterií na vymenúvacie konanie v predmetných študijných odboroch na daných vysokých školách
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.100.7.1 a,b,c - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie priznaných práv resp. opätovne priznať právo s časovým obmedzením resp. obnoviť platnosť priznaných práv resp. odňať priznané právo
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.100.7.2 a,b,c - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných odboroch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie priznaných práv resp. opätovne priznať právo s časovým obmedzením resp. obnoviť platnosť priznaných práv resp. odňať priznané právo
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.100.7.3 a - KA
AK v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zabezpečila overenie výsledku prijatých opatrení Univerzitou J. Selyeho v Komárne a konštatuje, že vysoká škola prijala dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov v kritériu KZU-3 z komplexnej akreditácie
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.100.7.3 b - KA
AK v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zabezpečila overenie výsledku prijatých opatrení Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave a konštatuje, že vysoká škola prijala dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov v kritériu KZU-2 z komplexnej akreditácie
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.100.8.1
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF Hodnotiace správy
K bodu 9 - KA
Vysoká škola medzinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s., ČR , Vzdelávací a konzultačný inštitút VŠMVV so sídlom v Bratislave
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.100.10.1 b
Špičkové tímy vysokých škôl na Slovensku (2. výzva) - spresnenie termínov na ukončenie posudzovania návrhov vysokých škôl
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.100.11.1 a,b
AK v súlade s čl. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych PS a zriadenie dočasných PS
Dokument PDF Dokument PDF
Zápisnica č. 99 (24.1.2017 - 25.1.2017, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 13.2.2017
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.99.2.1a,b,c - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.99.3.1a,b,c - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.99.5.1 - HVK
AK v súlade s § 82 ods. 2 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila splnenie kriterií na vymenúvacie konanie v predmetných študijných odboroch na daných vysokých školách
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.99.6.1a,b - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie priznaných práv resp. obnoviť platnosť priznaných práv
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.99.6.3a - KA
AK v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zabezpečila overenie výsledku prijatých opatrení Katolíckou univerzitou v Ružomberku a konštatuje, že vysoká škola prijala dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov v kritériu KZU-2 z komplexnej akreditácie
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.99.6.3b - KA
AK v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zabezpečila overenie výsledku prijatých opatrení Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a konštatuje, že vysoká škola prijala dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov v kritériu KZU-2 z komplexnej akreditácie
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.99.6.3c - KA
AK v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zabezpečila overenie výsledku prijatých opatrení Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a konštatuje, že vysoká škola prijala dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov v kritériu KZU-1 z komplexnej akreditácie
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.99.7.1ab
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.99.7.1c
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmenu oznámenú Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre týkajúcu sa úpravy štátnych skúšok
Dokument PDF
K bodu 8 - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Vysokej školy Danubius v Sládkovičove
Dokument PDF
Prílohy k uzneseniu č.99.8.1b.
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť Vysokej školy Danubius uskutočňovať študijné programy a podľa § 83 ods. 1 citovaného zákona odporúča ministrovi školstva priznať právo resp. pozastaviť právo udelovať absolventom príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.99.8.1d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Vysokej škole Danubius v Sládkovičove
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.99.9.1
AK v súlade s čl. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych PS
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.99.9.3a
AK odsúhlasila zástupcov AK na zahraničné podujatia v rámci ENQA a CEENQA
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.99.9.3b
AK odsúhlasila v súlade so Štatútom AK termíny zasadnutí na rok 2017
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.99.9.3d (a,b)
AK odsúhlasila aktualizáciu prílohy k uzneseniu 89.7.2 - Plán komplexných akreditácií (§ 84 ods. 2, § 113af ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ )
Dokument PDF
Zápisnica č. 98 (25.11.2016, Bratislava, mimoriadne zasadnutie AK).
Dátum zverejnenia: 15.12.2016
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.98.2.1a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.98.2.1c - ŠP
AK sa vyjadrila k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaných na 95. zasadnutí AK - trvá na pôvodnom vyjadrení s odôvodnením, tak ako je to zverejnené v prílohe k uzneseniu č. 95.2.1
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.98.2.2 - NI
AK podľa § 82 ods. 2 pism. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie podielať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.98.2.3
Prehľad akreditovaných ŠP na novovzniknutých pracoviskách SAV Biomedicínske centrum (BMC) a Centrum spoločenských a psychologických vied (CSPV)
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.98.3.1 - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.98.5.1 - HVK
AK v súvislosti so žiadostou MŠVVaŠ SR (č. 385_16/AK) overila splnenie kriterií na vymenovanie profesorov v návrhoch predložených vysokými školami
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.98.6.1a,b,c - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie priznaných práv resp. obnoviť platnosť priznaných práv resp. odňať priznané práva
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.98.6.2a,b - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných odboroch pre uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie priznaných práv resp. obnoviť platnosť priznaných práv
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.98.7.1ab
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.98.8.1
AK v súlade s čl. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych a dočasných PS
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.98.8.2c
AK odsúhlasila zmeny v prílohe k uzneseniu č. 92.9.1., Špičkové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku, 2. výzva, časový harmonogram
Dokument PDF
Zápisnica č. 97 (8.9. 2016, Bratislava)
Dátum zverejnenia: 23.9.2016
Dokument PDF
Príloha k bodu 2 - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.97.3.1 - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.97.6.1a,b - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 a ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.97.7.1
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.97.9.1
AK v súlade s čl.6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych PS
Dokument PDF
Zápisnica č. 96 (17.8.2016, Bratislava, mimoriadne zasadnutie AK).
Dátum zverejnenia: 5.9.2016
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.96.2.1a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.96.2.2 - NI
AK podľa § 82 ods. 2 pism. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie podielať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.96.3.1a,b,c - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 a ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.96.3.2a,b - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v študijných odboroch pre uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov a odporúča MŠVVaŠ SR
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.96.3.4 - HVK
AK vykonala opravu v stanovisku (pozri prílohu) zverejnenom v rámci zápisu z 95. ZAK. AK konštatuje, že táto oprava nemá vplyv na zmenu vyjadrenia, ktoré prijala na 95. ZAK k správe o odstránení nedostatkov v prípade pozastaveného práva na habilitačné konanie a vymenúvacie konanie v študijnom odbore mamažment na Prešovskej univerzite v Prešove, Fakulte manažmentu (žiadosť č. 163_16/AK). Vyjadrenie je zverejné v prílohe k uzneseniu 95.6.1f.
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.96.4.1a.b
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.96.5.1
AK v súlade s čl.6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych PS
Dokument PDF
Zápisnica č. 95 (29.6.2016 - 30.6.2016, Trenčianske Teplice).
Dátum zverejnenia: 15.7.2016
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.95.2.1a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.95.2.2 - NI
AK podľa § 82 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie podielať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.95.3.1 - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.95.4.1 - ŠO
Zmena opisu študijného odboru 3.1.1. sociológia
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.95.5.1
AK podľa § 82 ods. 2 písm. g zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila splnenie kritérií na vymenúvacie konanie v predmetných študijných odboroch na daných vysokých školách
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.95.6.1 a,b,c - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie priznaných práv resp. obnoviť platnosť priznaných práv resp. odňať priznané právo
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.95.6.1 d - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných odboroch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie priznaných práv
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.95.6.1 e - HVK
AK podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných odboroch a odporúča MŠVVaŠ SR obnoviť platnosť priznaných práv
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.95.6.1 f - HVK
AK podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných odboroch a odporúča MŠVVaŠ SR odňať priznané práva
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.95.6.1 g - NI
AK podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých nevysokoškolskou inštitúciou na odstránenie nedostatkov podielať sa na uskutočňovaní doktoranského študijného programu a odporúča MŠVVaŠ SR odnať priznané práva v študijnom odbore
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.95.7.1.
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.95.9.1
AK v súlade s čl. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych PS
Dokument PDF
Zápisnica č. 94 (5.5.2016, Bratislava, mimoriadne zasadnutie AK).
Dátum zverejnenia: 19.5.2016
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.94.2.1a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.94.3.1 - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.94.4.1a,b - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie priznaných práv resp. obnoviť platnosť priznaných práv
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.94.4.2 a,b,c - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov vysokými školami v študijných odboroch pre uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie priznaných práv resp. obnoviť platnosť priznaných práv resp. odňať priznané právo
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.94.6.1
AK v súlade s čl. 6 ods. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych PS
Dokument PDF
Zápisnica č. 93 (6.4.2016 - 7.4.2016, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 3.5.2016
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.93.2.1a - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.93.2.1b - ŠP
AK sa oboznámila s výsledkami zistení dočasnej pracovnej skupiny ustanovenej na overenie dodržiavania kritériií priznaných práv na Akadémii médií, odbornej vysokej škole mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave AK v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. iniciuje akreditáciu študijných programov
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.93.2.2 - NI
AK podľa § 82 ods. 2 pism. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie podielať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.93.4.2 - SŠO
AK v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila žiadosť MŠVVaŠ SR na zmenu v sústave študijných odborov a vyjadruje nesúhlas s návrhom nového študijného odboru 3.4.1 právo , ktorý preložila ministerstvu Univerzita Komenského v Bratislave
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.93.5.1 - HVK
AK v súlade s § 82 ods. 2 pism. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila splnenie kritérií vysokých škôl pre vymenúvacie konanie
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.93.6.1a - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie priznaných práv
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.93.6.1b - ŠP
AK podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a odporúča MŠVVaŠ SR obnoviť platnosť priznaných práv
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.93.6.1c - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 a 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a odporúča MŠVVaŠ SR obnoviť platnosť priznaných práv resp. zrušiť časové obmedzenie priznaných práv
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k bodu 6
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.93.7.1.
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF
Príloha k bodu č.93.8.1. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Dokument PDF Dokument PDF
Prílohy k uzneseniu č.93.8.1b.
Posúdenie spôsobilosti Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.93.8.1d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Dokument PDF
Príloha k bodu č.93.8.2. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Dokument PDF Dokument PDF
Prílohy k uzneseniu č.93.8.2b.
Posúdenie spôsobilosti Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.93.8.2c.
Posúdenie spôsobilosti Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.93.8.2d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Dokument PDF
Príloha k bodu č.93.8.3. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Univerzity J. Selyeho so sídlom v Komárne
Dokument PDF Dokument PDF
Prílohy k uzneseniu č.93.8.3b.
Posúdenie spôsobilosti Univerzity J. Selyeho so sídlom v Komárne uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.93.8.3d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Univerzite J. Selyeho so sídlom v Komárne
Dokument PDF
Príloha k bodu č.93.8.4. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Dokument PDF Dokument PDF
Prílohy k uzneseniu č.93.8.4b.
Posúdenie spôsobilosti Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.93.8.4c.
Posúdenie spôsobilosti Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.93.8.4d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
Dokument PDF
Príloha k bodu č.93.8.5. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Paneurópskej vysokej školy so sídlom v Bratislave
Dokument PDF Dokument PDF
Prílohy k uzneseniu č.93.8.5b.
Posúdenie spôsobilosti Paneurópskej vysokej školy so sídlom v Bratislave uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.93.8.5c.
Posúdenie spôsobilosti Paneurópskej vysokej školy so sídlom v Bratislave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.93.8.5d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Paneurópskej vysokej škole so sídlom v Bratislave
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.93.9.1
AK v súlade s čl. 6 ods. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych PS
Dokument PDF
Zápisnica č. 92 (24.2.2016, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 11.3.2016
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.92.2.1a - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.92.2.2 - NI
AK podľa § 82 ods. 2 pism. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie podielať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.92.4.1 - SŠO
AK podľa § 82 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ predkladá MŠVVaŠ návrh na doplnenie Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.92.4.2 - SŠO
AK berie na vedomie informáciu o zmenách v názvoch študijných odborov a o vyradení študijných odborov zo Sústavy študijných odborov SR
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.92.4.3 - SŠO
AK poveruje predsedu AK písomne informovať správcu Sústavy študijných odborov SR o zistených nedostatkoch
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.92.5.1 - HVK
AK v súlade s § 82 ods. 2 pism. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila splnenie kritérií vysokých škôl pre vymenúvacie konanie
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.92.5.2 - HVK
Overenie splnenia kritérií schválených vysokými školami podža § 12 ods.1 písm. e) zákona o VŠ (príslušná časť prílohy k uzneseniu 89.5.1.)
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.92.6.2 - ŠP
AK podľa § 82 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila splnenia výsledky prijatých opatrení vo veci pozastavenia priznaných práv
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.92.7.1.
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.92.9.1. - špičky
AK odsúhlasila časový harmonogram predkladania a spracovania návrhov vysokých škôl v rámci 2. výzvy projektu Špičkové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku ako aj aktualizovanú metodiku
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.92.10.1
AK v súlade s čl. 6 ods. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych PS a zriadenie dočasných PS
Dokument PDF Dokument PDF
Zápisnica č. 91 (13.1.2016 - 14.1.2016, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 3.2.2016
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.91.2.1a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.91.3.1 - HVK
AK v súlade s § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.91.4.1 - SŠO
AK berie na vedomie návrh na reorganizáciu podskupiny študijných odborov 3.3. ekonómia a manažment
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.91.8.1 - AK, SRK
pozdrav ministra školstva
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.91.8.2 - AK, SRK
Hlavný referát na tému "Komplexná akreditácia činností vysokých škôl"
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.91.8.3 - AK,SRK
tabuľka najlepšie hodnotených pracovísk vysokých škôl za jednotlivé oblasti výskumu
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.91.9.1
Správa o činnosti AK za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2015
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.91.10.1
Zmeny v stálych PS
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.91.10.3
AK odsúhlasila účasť zástupcov AK na zahraničných podujatiach v roku 2016
Dokument PDF
Zápisnica č. 90 (9.12.2015, Bratislava, mimoriadne zasadnutie AK).
Dátum zverejnenia: 4.1.2016
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.90.2.1a - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument EXCEL Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.90.2.1b - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých vysokými školami vo veci priznaných práv s časovým obmedzením
Dokument EXCEL Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.90.2.2 - NI
AK podľa § 82 ods. 2 pism. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie podielať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
Dokument EXCEL Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.90.3.1 - HVK
AK v súlade s § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profesorov
Dokument EXCEL Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.90.5.1 - HVK
AK v súlade s § 82 ods. 2 pism. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila splnenie kritérií pre vymenúvacie konanie
Dokument EXCEL
Príloha k uzneseniu č.90.6.1.
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument EXCEL
Príloha k uzneseniu č.90.8.1
Zmeny v stálych PS
Dokument EXCEL
Príloha k uzneseniu č.90.8.6
AK odsúhlasila harmonogram zasadnutí na rok 2016
Dokument PDF
Zápisnica č. 89 (28.10.2015 - 29.10.2015, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 16.11.2015
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.89.2.1a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.89.2.2c - ŠP
AK navrhuje opraviť vyjadrenia z 88.ZAK pre študijné programy sociálna práca 1. a 2. stupňa v dennej forme na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity pre pracovisko Spišská Kapitula
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.89.4.1. - ŠO
AK posúdila v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila návrh na zmenu v sústave študijných odborov ŠO 3.1.1 sociológia
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.89.5.1 - HVK
AK v súlade s § 82 ods. 2 pism. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila splnenie kritérií vysokých škôl pre vymenúvacie konanie
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.89.6.1.
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.89.7.2. - KA
AK odsúhlasila plán komplexných akreditácií na roky 2017 až 2019
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.89.8.1a,b
Zmeny v stálych PS a dočasných PS
Dokument PDF Dokument PDF
Zápisnica č. 88 (22.8.2015 - 25.8.2015, Trnava).
Dátum zverejnenia: 21.9.2015
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.88.2.1a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument EXCEL Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.88.2.1c - ŠP
AK podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky prijatých opatrení vo veci pozastavenia priznaných práv
Dokument EXCEL Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.88.2.1d - ŠP
AK podľa § 82 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ vyjadrila k žiadosti MŠVVaŠ SR na dopracovanie odôvodnenia vyjadrenia alebo na nové vyjadrenie
Dokument EXCEL Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.88.2.1e
Oprava AK v prilohe k uzneseniu 86.2.1/a,b
Dokument ECXCEL
Príloha k uzneseniu č.88.2.2 - NI
AK podľa § 82 ods. 2 pism. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie podielať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
Dokument EXCEL Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.88.3 - ŠO
AK podľa § 82 ods. 2 pism. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila návrh na zmenu v opise študijného odboru 3.4.8. medzinárodné právo
Dokument WORD
Príloha k uzneseniu č.88.4.1
AK podľa § 82 ods. 2 pism. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k splneniu kritérií vysokých škôl na vymenúvacie konanie
Dokument EXCEL
Príloha k uzneseniu č.88.5.1.
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami, resp. nevysokoškolskými inštitúciami
Dokument EXCEL
Príloha k bodu č.88.6.1. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dokument PDF Dokument PDF
Prílohy k uzneseniu č.88.6.1b.
Posúdenie spôsobilosti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.1c.
Posúdenie spôsobilosti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.1d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.2. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Dokument PDF Vyjadrenie rektora
Prílohy k uzneseniu č.88.6.2b.
Posúdenie spôsobilosti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.2c.
Posúdenie spôsobilosti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.2d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.3. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Akadémie Policajného zboru v Bratislave
Dokument PDF Dokument PDF
Prílohy k uzneseniu č.88.6.3b.
Posúdenie spôsobilosti Akadémie Policajného zboru v Bratislave uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.3c.
Posúdenie spôsobilosti Akadémie Policajného zboru v Bratislave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.3d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Akadémii Policajného zboru v Bratislave
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.4. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Dokument PDF Vyjadrenie rektora
Prílohy k uzneseniu č.88.6.4b.
Posúdenie spôsobilosti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.4c.
Posúdenie spôsobilosti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.4d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.5. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Trnavskej univerzity v Trnave
Dokument PDF Vyjadrenie rektora
Prílohy k uzneseniu č.88.6.5b.
Posúdenie spôsobilosti Trnavskej univerzity v Trnave uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.5c.
Posúdenie spôsobilosti Trnavskej univerzity v Trnave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.5d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Trnavskej univerzite v Trnave
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.6. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Akadémie umení v Banskej Bystrici
Dokument PDF Vyjadrenie rektora
Prílohy k uzneseniu č.88.6.6b.
Posúdenie spôsobilosti Akadémie umení v Banskej Bystrici uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.6c.
Posúdenie spôsobilosti Akadémie umení v Banskej Bystrici uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.6d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Akadémii umení v Banskej Bystrici
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.7. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Vysokej školy múzických umení v Bratislave
Dokument PDF Vyjadrenie rektora
Prílohy k uzneseniu č.88.6.7b.
Posúdenie spôsobilosti Vysokej školy múzických umení v Bratislave uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.7c.
Posúdenie spôsobilosti Vysokej školy múzických umení v Bratislave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.7d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.8. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Prešovskej univerzity v Prešove
Dokument PDF Vyjadrenie rektora
Prílohy k uzneseniu č.88.6.8b.
Posúdenie spôsobilosti Prešovskej univerzity v Prešove uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.8c.
Posúdenie spôsobilosti Prešovskej univerzity v Prešove uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.8d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Prešovskej univerzite v Prešove
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.9. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., v Bratislave
Dokument PDF Vyjadrenie rektora
Prílohy k uzneseniu č.88.6.9b.
Posúdenie spôsobilosti Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., v Bratislave uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.9c.
Posúdenie spôsobilosti Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., v Bratislave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.9d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., v Bratislave
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.10. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Vysokej školy manažmentu v Trenčíne
Dokument PDF Dokument WORD
Prílohy k uzneseniu č.88.6.10b.
Posúdenie spôsobilosti Vysokej školy manažmentu v Trenčíne uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.10d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu Vysokej školy manažmentu v Trenčíne
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.11. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Univerzity Komenského v Bratislave
Dokument PDF Vyjadrenie rektora
Prílohy k uzneseniu č.88.6.11b.
Posúdenie spôsobilosti Univerzity Komenského v Bratislave uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.11c.
Posúdenie spôsobilosti Univerzity Komenského v Bratislave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.11d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Univerzite Komenského v Bratislave
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.12. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Žilinskej univerzity v Žiline
Dokument PDF Vyjadrenie rektora
Prílohy k uzneseniu č.88.6.12b.
Posúdenie spôsobilosti Žilinskej univerzity v Žiline uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.12c.
Posúdenie spôsobilosti Žilinskej univerzity v Žiline uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.12d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Žilinskej univerzite v Žiline
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.13. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Katolíckej univerzity v Ružomberku
Dokument PDF Dokument PDF
Prílohy k uzneseniu č.88.6.13b.
Posúdenie spôsobilosti Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.13c.
Posúdenie spôsobilosti Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.13d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Katolíckej univerzite v Ružomberku
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.14. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dokument PDF Vyjadrenie rektora
Prílohy k uzneseniu č.88.6.14b.
Posúdenie spôsobilosti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.14c.
Posúdenie spôsobilosti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.14d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.15. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dokument PDF Dokument PDF
Prílohy k uzneseniu č.88.6.15b.
Posúdenie spôsobilosti Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.15c.
Posúdenie spôsobilosti Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.15d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.16. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dokument PDF Vyjadrenie rektora
Prílohy k uzneseniu č.88.6.16b.
Posúdenie spôsobilosti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.16c.
Posúdenie spôsobilosti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.16d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.17. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Technickej univerzity vo Zvolene
Dokument PDF Vyjadrenia rektorov
Prílohy k uzneseniu č.88.6.17b.
Posúdenie spôsobilosti Technickej univerzity vo Zvolene uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.17c.
Posúdenie spôsobilosti Technickej univerzity vo Zvolene uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.17d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Technickej univerzite vo Zvolene
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.18. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Dokument PDF Vyjadrenia rektorov
Prílohy k uzneseniu č.88.6.18b.
Posúdenie spôsobilosti Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.18c.
Posúdenie spôsobilosti Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.18d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.19. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Dokument PDF Vyjadrenia rektorov
Prílohy k uzneseniu č.88.6.19b.
Posúdenie spôsobilosti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.19c.
Posúdenie spôsobilosti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.19d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.20. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Technickej univerzity v Košiciach
Dokument PDF Vyjadrenia rektorov
Prílohy k uzneseniu č.88.6.20b.
Posúdenie spôsobilosti Technickej univerzity v Košiciach uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.20c.
Posúdenie spôsobilosti Technickej univerzity v Košiciach uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.20d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Technickej univerzite v Košiciach
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.21. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dokument PDF Vyjadrenia rektorov
Prílohy k uzneseniu č.88.6.21b.
Posúdenie spôsobilosti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.21c.
Posúdenie spôsobilosti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.21d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.22. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Ekonomickej univerzity v Bratislave
Dokument PDF Vyjadrenie rektora
Prílohy k uzneseniu č.88.6.22b.
Posúdenie spôsobilosti Ekonomickej univerzity v Bratislave študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.22c.
Posúdenie spôsobilosti Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.22d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Ekonomickej univerzite v Bratislave
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.88.6.23
AK upravuje zloženie dočasných pracovných skupín pre komplexnú akreditáciu
Dokument EXCEL
Zápisnica č. 87 (1.7.2015 - 3.7.2015, Liptovský Mikuláš).
Dátum zverejnenia: 9.7.2015
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.87.2.1a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.87.2.1c - ŠP
AK podľa § 82 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ vyjadrila k žiadosti MŠVVaŠ SR na dopracovanie odôvodnenia vyjadrenia alebo na nové vyjadrenie
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.87.2.1d - ŠP
AK podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila výsledky prijatých opatrení vo veci pozastavenia priznaných práv
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.87.2.1e
Správa z návštevy zástupcov stálej pracovnej skupiny Akreditačnej komisie pre oblasť výskumu 8. ekonómia a manažment k overeniu skutočností na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy (FEP PEVŠ)
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.87.5.1.
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.87.6.1. - KA
AK odsúhlasila harmonogram prác pre vysoké školy, ktoré podali žiadosť o komplexnú akreditáciu s termínom začatia 1.3.2015
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.87.7.1a,b
Zmeny v stálych PS a dočasných PS
Dokument PDF Dokument PDF
Zápisnica č. 86 (27.5.2015 - 29.5.2015, Tatranské Zruby).
Dátum zverejnenia: 16.6.2015
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.86.2.1a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.86.2.1c - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.86.2.2 - NI
AK podľa § 82 ods. 2 pism. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie podielať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.86.4.1 - HVK
AK v súlade s § 82 ods. 2 pism. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k splneniu kritérií vysokých škôl na vymenúvacie konanie schválených podľa § 12 ods. 1 pism. e) zákona o VŠ
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.86.5.1.
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.86.7.1. - špičky
AK vyhodnotila návrhy z vysokých škôl v rámci projektu Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.86.8.1
Zmeny v stálych PS
Dokument PDF
Zápisnica č. 85 (18.5.2015, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 25.5.2015
Dokument PDF
Zápisnica č. 84 (28.4.2015 - 30.4.2015, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 13.5.2015
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.84.2.1a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.84.2.1c - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.84.2.2 - NI
AK podľa § 82 ods. 2 pism. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie podielať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.84.3.1 - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.84.5.1.
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.84.7.1. - ŠO
AK posúdila v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila návrh na zmenu v sústave študijných odborov ŠO 2.2.3 hudobné umenie
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.84.8.1
Zmeny v stálych PS a dočasných PS
Dokument PDF Dokument PDF
Zápisnica č. 83 (25.3.2015 - 27.3.2015, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 14.4.2015
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.83.2.1a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Prílohy k uzneseniu č.83.2.1c a č.83.2.1c_ŠP
AK po rozsiahlej diskusii schvaľuje list ministrovi školstva s navrhnutým obsahom
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.83.5.1.
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.83.7.1
Zmeny v stálych PS
Dokument PDF
Zápisnica č. 82 (26.2.2015 - 27.2.2015, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 12.3.2015
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.82.2.1 - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.82.4.1
AK v súlade s § 82 ods. 2 písm. g zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k splneniu kritérií na vymenúvacie konanie na príslušných vysokých školách
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.82.5.1.
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.82.6.4.
AK odsúhlasila zmeny v dočasných pracovných skupinách ustanovených pre komplexnú akreditáciu VŠ uznesením č. 76.8.2 v znení uznesenia č. 79.8.1
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.82.7.1a
Zmeny v stálych PS
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.82.7.3a
AK odsúhlasila na rok 2015 účasť zástupcov AK a zástupcov SAK na aktivitách medzinárodných organizácií, ktorých je členom
Dokument PDF
Zápisnica č. 81 (28.1.2015 - 29.1.2015, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 13.2.2015
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.81.2.1 a - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.81.2.1 b - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila výsledky prijatých opatrení vo veci priznaných práv s časovým obmedzením
Dokument Excel Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.81.4.1
AK v súlade s § 82 ods. 2 písm. g zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k splneniu kritérií na vymenúvacie konanie na príslušných vysokých školách
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.81.6.1.
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument Excel
Príloha k bodu 7
Zápis z pracovného stretnutia členov AK v súvislosti s organizáciou a zabezpečením návštev vysokých škôl v rámci komplexnej akreditácie konaného 12.12.2014
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.81.8.1a,b
Zmeny v stálych PS a dočasných PS
Dokument Excel Dokument Excel
Zápisnica č. 80 (20.11.2014 - 21.11.2014, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 11.12.2014
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.80.2.1 a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.80.2.1 c - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila výsledky prijatých opatrení vo veci priznaných práv s časovým obmedzením
Dokument Excel Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.80.2.1 d - ŠP
AK podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila výsledky prijatých opatrení vo veci pozastavenia priznaných práv
Dokument Excel Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.80.2.1 e - ŠP
AK podľa § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ iniciovala akreditáciu študijných programov na VŠ
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.80.2.2 - NI
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie podielať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
Dokument Excel Hodnotiace správy
Bod 4
Návrh na udelenie štátneho súhlasu právnickej osobe COGNOS Slovakia, s.r.o. na pôsobenie ako súkromná vysoká škola s názvom Vysoká škola ekonómie a podnikania so sídlom v Banskej Bystrici
Príloha k uzneseniu č.80.4.1a - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť novej Vysokej školy ekonómie a podnikania uskutočňovať študijné programy
Dokument EXCEL Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.80.4.1b - štátny súhlas
AK podľa § 82 ods. 2 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila žiadosť č. 171_14/AK právnickej osoby COGNOS Slovakia s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici
Dokument WORD
Príloha k uzneseniu č.80.5.1 - HKV
AK v súlade s § 82 ods. 2 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. sa vyjadrila k splneniu kritérií pre vymenúvacie konanie na príslušných vysokých školách v predmetných študijných odboroch
Dokument EXCEL
Príloha k uzneseniu č.80.6.1
Identifikácia špičkových tímov vysokých škôl na Slovensku - časový harmonogram projektu
Dokument Word
Príloha k uzneseniu č.80.7.1a,b - ŠP, HKV
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.80.8.1
Informácia o postupe prípravy doplnenia podkladov zaslaných AK v rámci koplexnej akreditácie vysokej školy
Dokument Word
Príloha k uzneseniu č.80.9.1a,b
Zmeny v stálych PS a dočasných PS
Dokument Excel Dokument Excel
Zápisnica č. 79 (10.9.2014 - 11.9.2014, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 2.10.2014
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.79.2.1 a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.79.2.1 c - ŠP
AK podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila výsledky prijatých opatrení vo veci pozastavenia priznaných práv
Dokument Excel Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.79.2.1 d - ŠP
AK podľa § 82 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ dopracovala odôvodnenie prijaté na 78.ZAK - (žiadosť č. 242_14/AK Goethe Uni Bratislava)
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.79.3.1 - HKV
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.79.6.1 - HKV
AK v súlade s § 82 ods. 2 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k splneniu kritérií pre habilitačné a vymenúvacie konanie
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.79.7.1 - ŠP, HKV
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.79.8.1 - ŠP, HKV
AK odsúhlasila zmeny v dočasných pracovných skupinách pre komplexnú akreditáciu VŠ
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.79.9.1a
Zmeny v stálych PS
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.79.9.1b
Zaradenie nových členov AK do stálych PS
Dokument Word
Zápisnica č. 78 (30.6.2014 - 1.7.2014, Spišské Podhradie, časť Spišská Kapitula).
Dátum zverejnenia: 10.7.2014
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.78.2.1 a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.78.2.1 c - ŠP
AK podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila výsledky prijatých opatrení vo veci pozastavenia priznaných práv
Dokument Excel Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.78.2.1 d - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ dopracovala odôvodnenie prijaté na 76.ZAK - (žiadosť č. 206_14/AK UCM v Trnave)
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.78.2.2 - NI
AK podľa § 82 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie podielať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.78.3.1 - HKV
AK akceptuje dôvod na späťvzatie žiadosti rektora Trnavskej univerzity v Trnave (žiadosť č. 130_14/AK)
Dokument Excel Vyjadrenia rektorov
Bod 4
Návrh na udelenie štátneho súhlasu Technologický Inštitút A. Ruprechta so sídlom v Šamoríne -stanovisko dočasnej PS
Dokument Word
Príloha k uzneseniu č.78.4.1a - ŠP
Technologický Inštitút A. Ruprechta so sídlom v Šamoríne - ŠP
Dokument EXCEL Dokument Word Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.78.5.1 - ŠO
Zmena opisu ŠO 5.2.39. hutníctvo a návrh na začlenenie ŠO 5.2.40. hutníctvo kovov do ŠO 5.2.39
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.78.5.2 - ŠO
Zmena opisu ŠO 4.2.4. genetika
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.78.5.4 - ŠO
Zmena v sústave ŠO 2.1.19. dejiny a teória divadelného umenia a ŠO 2.1.20 dejiny a teória divadelného umenia a multimédií
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.78.5.5 - ŠO
Revízia opisov ŠO
Dokument EXCEL
Príloha k uzneseniu č.78.6.1 - HKV
AK v súlade s § 82 ods. 2 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k splneniu kritérií pre habilitačné a vymenúvacie konanie
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.78.7.1 - ŠP, HKV
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.78.9.1a
Zmeny v stálych PS
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.78.9.1b
Ustanovenie dočasných pracovných skupín
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.78.9.2
Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku - usmernenie
Dokument PDF
Zápisnica č. 77 (28.5.2014 - 29.5.2014, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 17.6.2014
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.77.1.1
AK podľa § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ iniciuje na jednotlivých fakultách Vysokej školy Goethe Uni so sídlom v Bratislave akreditáciu študijných programov prvého a druhého stupňa
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.77.2.1 a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.77.2.1 c - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila výsledky prijatých opatrení vo veci platnosti priznaných práv s časovým obmedzením
Dokument Excel Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.77.2.1 d,e - ŠP
AK podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila výsledky prijatých opatrení vo veci pozastavenia priznaných práv
Dokument Excel Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.77.2.1 f - ŠP
AK podľa § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k spôsobilosti VŠ uskutočňovať študijné programy v rámci iniciácie akreditácie
Dokument Excel Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.77.2.1 g - ŠP
AK podľa § 82 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k spôsobilosti VŠ po zaslaní pripomienok
Dokument Excel Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.77.3.1 a - HKV
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument Excel Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.77.3.1 b - HKV
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila výsledky prijatých opatrení vo veci platnosti priznaných práv s časovým obmedzením
Dokument Excel Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.77.5.1 - ŠO
Návrh na zmenu názvu ŠO 3.3.3 ekonomická teória
Dokument Word
Príloha k uzneseniu č.77.5.6 - ŠO
Zmena opisu ŠO 2.2.2. tanečné umenie
Dokument Word
Príloha k uzneseniu č.77.6.1 - HKV
AK v súlade s § 82 ods. 2 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k splneniu kritérií pre habilitačné a vymenúvacie konanie
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.77.7.1 - ŠP, HKV
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.77.9.1
Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku
Dokument Word
Príloha k uzneseniu č.77.10.1a
Zmeny v stálych PS
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.77.10.1b
Ustanovenie dočasnej pracovnej skupiny
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.77.10.2 - ENQA
Požiadavka ENQA na zaslanie hlavných výziev na najbližších 5 rokov
Dokument Word
Zápisnica č. 76 (2.4.2014 - 4.4.2014, Tatranské Zruby).
Dátum zverejnenia: 25.4.2014
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.76.2.1 a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy resp. vytvoriť študijné programy pozostávajúce z kombinácie dvoch predmetov
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.76.2.1 c - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila výsledky prijatých opatrení vo veci platnosti priznaných práv s časovým obmedzením
Dokument Excel Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.76.2.1 d - ŠP
AK podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila výsledky prijatých opatrení vo veci pozastavenia priznaných práv
Dokument Excel Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.76.2.1 e - ŠP
AK podľa § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k spôsobilosti VŠ uskutočňovať študijné programy v rámci iniciácie akreditácie
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.76.3.1 a - HKV
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.76.3.1 b - HKV
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila výsledky prijatých opatrení vo veci platnosti priznaných práv s časovým obmedzením
Dokument Excel Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.76.5.2 - ŠO
Návrh na zaradenie nových študijných odborov
a) lesnícke technológie,
b) ekosystémové služby lesov
Dokument Word
Príloha k uzneseniu č.76.5.3 - ŠO
Zmena v opise študijného odboru
5.2.45. konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov
Dokument Word
Príloha k uzneseniu č.76.5.4 - ŠO
Zmena v opise študijného odboru
5.2.57. kvalita produkcie
Dokument Word
Príloha k uzneseniu č.76.5.5 - ŠO
Zmena v opise študijného odboru
3.1.9. psychológia
Dokument Word
Príloha k uzneseniu č.76.6.1 - HKV
AK v súlade s § 82 ods. 2 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k splneniu kritérií pre habilitačné a vymenúvacie konanie
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.76.7.1 - ŠP, HKV
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.76.8.2 - DPS
AK ustanovila dočasné pracovné skupiny pre koordináciu činností počas komplexnej akreditácie VŠ
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.76.11.1a - PS
Zmeny v stálych pracovných skupinách
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.76.11.1b - DPS
Ustanovenie dočasnej pracovnej skupiny na posúdenie žiadosti č. 45_14/AK Žilinskej univerzity v Žiline
Dokument Excel
Príloha k bodu č.76.11.2
Prehľad poskytovania vysokoškolského vzdelávania mimo sídla VŠ, resp. fakulty na základe infomácií z VŠ
Dokument EXCEL
Zápisnica č. 75 (22.1.2014 - 23.1.2014, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 10.2.2014
Dokument PDF
Príloha k bodu č.75.1
Písomné poverenie na zastupovanie predsedu AK
Dokument Word
Príloha k uzneseniu č.75.2.1 a-d
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy resp. vytvoriť študijný program pozostávajúci z kombinácie dvoch predmetov resp. zamietnuť žiadosť (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) resp. zrušiť časové obmedzenie priznaných práv uskutočňovať študijné programy (§ 83 ods. 8 zákona o VŠ)
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.75.3.1 a-c
Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (§ 82 ods. 2 písm. c) zákona o VŠ)
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.75.6.1
Overovanie skutočností oznámených vysokými školami - zmena garanta (§ 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ)
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.75.7.1
Správa o činnosti za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2013 pre vládu SR
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.75.10.1a
Zmeny v stálych pracovných skupinách
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.75.10.1b
Ustanovenie dočasnej pracovnej skupiny
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.75.10.4a
Návrh na doplnenie prílohy č.2 Zoznam oblastí výskumu hodnotených v rámci komplexnej akreditácie a im zodpovedajúcich študijných odborov
Dokument EXCEL
Príloha k uzneseniu č.75.10.4c
Aktivity v medzinárodných akreditačných zoskupeniach v roku 2014 a účasť zástupcov AK
Dokument EXCEL
Zápisnica č. 74 (4.12.2013 - 5.12.2013, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 23.12.2013
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.74.2.1 a-e
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy resp. vytvoriť študijný program pozostávajúci z kombinácie dvoch predmetov resp. zamietnuť žiadosť (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) resp. zrušiť časové obmedzenie priznaných práv uskutočňovať študijné programy (§ 83 ods. 8 zákona o VŠ)
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.74.2.2 a-b
AK podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie podielať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu resp. podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ odporúča MŠVVaŠ SR obnoviť priznané práva v študijných programoch
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.74.3.1 a-c
Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (§ 82 ods. 2 písm. c) zákona o VŠ)
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.74.4.1
Zmeny v štruktúre a opisoch študijných odborov, ktoré patria do podskupiny študijných odborov 1.1 učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy
Dokument Word Dokument Word
Príloha k uzneseniu č.74.4.2
Zmena v opise študijného odboru 5.2.46 poľnohospodárska a lesnícka technika
Dokument Word
Príloha k uzneseniu č.74.6.1
Overovanie skutočností oznámených vysokými školami - zmena garanta (§ 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ)
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.74.7.1
AK odsúhlasila počty publikovaných vedeckých prác alebo výstupov kategórie A v rámci minimálnej podmienky pre kritériá vysokej školy resp. fakulty na získanie titulu profesor
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.74.11.1
Zmeny v stálych pracovných skupinách
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.74.11.3
Ak prijala návrh plánu zasadnutí na rok 2014
Dokument Word
Zápisnica č. 73 (23.10.2013 - 24.10.2013, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 18.11.2013
Dokument PDF
Príloha k bodu 1
Vyjadrenie MŠVVaŠ SR
Dokument Word
Príloha k uzneseniu č. 73.1.1
Impakt faktory (IF) na zaradenie výstupov do kategórie A pre jednotlivé oblasti výskumu
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.73.2.1 a-c
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy resp. vytvoriť študijný program pozostávajúci z kombinácie dvoch predmetov resp. zamietnuť žiadosť (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) resp. zrušiť časové obmedzenie priznaných práv uskutočňovať študijné programy (§ 83 ods. 8 zákona o VŠ)
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.73.3.1 a-b
Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (§ 82 ods. 2 písm. c) zákona o VŠ)
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.73.4.2
Zmena v opise študijného odboru 8.3.4 kriminológia a kriminalistika (§ 82 ods. 2 písm. f) zákona o VŠ)
Dokument Word Dokument Word
Príloha k uzneseniu č.73.4.3
Zmena v opise študijného odboru 7.3.7 klinická farmácia (§ 82 ods. 2 písm. f) zákona o VŠ)
Dokument Word Dokument Word
Príloha k uzneseniu č.73.4.4
Návrh na zaradenie nového študijného odboru agrobiotechnológie
Dokument Word
Príloha k uzneseniu č.73.5.1
Vysoká škola filmovej tvorby a multimédií so sídlom v Bratislave (VŠFTaM)
Dokument Excel Dokument Word Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.73.6.1
Overovanie skutočností oznámených vysokými školami - zmena garanta (§ 83 ods. 12 zákona o VŠ)
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.73.11.1
Zmeny v stálych pracovných skupinách
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.73.11.3
Stanovisko dočasnej pracovnej skupiny
Dokument Word
Zápisnica č. 72 (18.9.2013 - 19.9.2013, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 7.10.2013
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.72.2.1 a-c
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy resp. posúdila spôsobilosť vytvoriť študijný program pozostávajúci z kombinácie dvoch predmetov resp. zrušenie časového obmedzenia priznaných práv uskutočňovať študijné programy (§ 83 ods. 8 zákona o VŠ)
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.72.2.2
AK podľa § 82 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu)
Dokument Excel NI Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.72.3.1 a-b
Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (§ 82 ods. 2 písm. c) zákona o VŠ)
Dokument Excel HaI Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.72.5.1
AK sa vyjadrila v súlade s § 82 ods. 2 písm. g) zákona o VŠ k splneniu kritérií pre vymenúvacie konanie na príslušných vysokých školách v predmetných študijných odboroch
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.72.6.1 a,b
Overovanie skutočností oznámených vysokými školami - zmena garanta (§ 83 ods. 12 zákona o VŠ)
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č. 72.7.1
Overenie prijatých opatrení, ktoré prijal Dubnický technologický inštitút v Dubnici na Váhom (DTI) na odstránenie nedostatkov z komplexnej akreditácie
Dokument Word
Príloha k uzneseniu č.72.8.1
Zmeny v stálych a dočasných pracovných skupinách
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.72.8.3
Vzory hodnotiacich správ, vzory stanovísk k zmenám v kritériách
 • Hodnotiaca správa vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie podľa § 82 ods. 2 písm. c)
 • Dokument Word
 • Hodnotiaca správa vo veci posúdenia spôsobilosti nevysokoškolskej inštitúcie podielať sa na uskutočňovaní doktoranského študijného programu podľa § 82 ods. 2 písm. b)
 • Dokument Word
 • Stanovisko pracovnej skupiny AK k zmenám v kritériách na ktorých základe bola posúdená spôsobilosť uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie za profesora podľa § 83 ods. 12 zákona
 • Dokument Word
 • Stanovisko pracovnej skupiny AK k zmenám v kritériách na ktorých základe bola posúdená spôsobilosť uskutočňovať študijný program podľa § 83 ods. 12 zákona
 • Dokument Word
  Zápisnica č. 71 (1.7.2013 - 3.7.2013, Spišské Podhradie, časť Spišská Kapitula).
  Dátum zverejnenia: 24.7.2013
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.71.2.1 a,b
  AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy resp. posúdila spôsobilosť vytvoriť študijný program pozostávajúci z kombinácie dvoch predmetov alebo dvoch jazykov
  Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
  Príloha k uzneseniu č.71.2.1 c
  Zrušenie časového obmedzenia priznaných práv uskutočňovať študijné programy (§ 83 ods. 8 zákona o VŠ)
  Dokument Excel Hodnotiace správy
  Príloha k uzneseniu č.71.2.1 d
  Obnovenie platnosti priznaných práv uskutočňovať študijné programy (§ 83 ods. 9 písm. c) zákona o VŠ)
  Dokument Excel Obnovenie platnosti
  Príloha k uzneseniu č.71.2.2 a
  Vysoká škola v Sládkovičove - odôvodnenie AK k listu MŠVVaŠ SR
  Dokument Word

  Príloha k uzneseniu č.71.2.2 b
  Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove - nové vyjadrenie (§ 82 ods. 8 zákona o VŠ)
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.71.3.1 a-c
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (§ 82 ods. 2 písm. c) zákona o VŠ)
  Dokument Excel HaI Vyjadrenia rektorov
  Príloha k uzneseniu č.71.4.2
  Posúdenie návrhu na zmenu v sústave študijných odborov (§ 82 ods. 2 písm. f) zákona o VŠ)
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.71.4.3
  Zmena v opise študijného odboru 3.1.3 etnológia (§ 82 ods. 2 písm. f) zákona o VŠ)
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.71.4.4
  Návrh na zaradenie nového študijného odboru globálne štúdiá
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.71.4.5
  Zmena v opise študijného odboru 3.3.18 medzinárodné podnikanie (§ 82 ods. 2 písm. f) zákona o VŠ)
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.71.4.6
  Zmena v opise študijného odboru 3.1.6 politológia a 3.1.8 teória politiky (§ 82 ods. 2 písm. f) zákona o VŠ)
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.71.5.2
  Overenie plnenia kritérií pre uskutočňovanie konania na vymenúvanie profesorov v študijných odboroch (§ 82 ods. 2 písm. g) zákona o VŠ)
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.71.6.1 a,b
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami - zmena garanta (§ 83 ods. 12 zákona o VŠ)
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č. 71.7.1
  Overenie prijatých opatrení na SeVŠ v Skalici na odstránenie nedostatkov z komplexnej akreditácie
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č. 71.8.1
  Plán komplexných akreditácií pre zahraničné vysoké školy posobiace v SR (§ 49b ods. 5 v spojení s § 84 ods. 2 zákona o VŠ)
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č. 71.9.1
  AK sa oboznámila s rozhodnutím ENQA o členstve AK SR v tejto inštitúcii
  Dokument Word Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č. 71.10.1
  AK v súlade s § 82 ods. 7 zákona o VŠ odsúhlasila návrh Kritérií používaných pri vyjadrovaní sa k vnútornému systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania
  Dokument Word Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č. 71.10.2
  AK odsúhlasila vzor hodnotiacej správy rešpektujúci nové akreditačné kritéria
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.71.11.1 a,b
  Zmeny v stálych a dočasných pracovných skupinách
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.71.11.4a
  Plán zasadnutí na druhý polrok 2013
  Dokument Word
  Zápisnica z 2. mimoriadneho zasadnutia AK (24.4.2013, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 17.5.2013
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.2m.2.1 a-b
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy (§ 82 ods. 2 písm. a) zákona o VŠ)
  Dokument Excel HS VR
  Príloha k uzneseniu č.2m.2.1 c-d
  Zrušenie časového obmedzenia priznaných práv uskutočňovať študijné programy (§ 83 ods. 8 zákona o VŠ)
  Dokument Excel HS
  Príloha k uzneseniu č.2m.2.1 e-f
  Obnovenie platnosti priznaných práv uskutočňovať študijné programy (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ)
  Dokument Excel HS
  Príloha k uzneseniu č.2m.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu (§ 82 ods. 2 písm. b) zákona o VŠ)
  Dokument Excel NI
  Príloha k uzneseniu č.2m.2.3
  Overenie dodržiavania akreditačných kritérií na SeVŠ v Skalici (pracovisko Košice)
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.2m.3.1a-c
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (§ 82 ods. 2 písm. c) zákona o VŠ)
  Dokument Excel HaI VR
  Príloha k uzneseniu č.2m.3.1d-e
  Obnovenie platnosti priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ)
  Dokument Excel HaI
  Príloha k uzneseniu č.2m.4.1
  Zmena v opise študijného odboru 3.4.1 právo
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.2m.4.2
  Zmena v opise študijného odboru 3.3.18 medzinárodné podnikanie
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.2m.4.3
  Zmena v opise študijného odboru 2.2.7 architektonická tvorba
  Dokument Word Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.2m.4.4
  Návrh na zaradenie nového študijného odboru muzikológia
  Dokument Word Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.2m.5.1
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami (§ 83 ods. 11 zákona o VŠ) - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.2m.6.1
  AK ustanovuje plán komplexných akreditácií (§ 113af ods. 8 zákona o VŠ)
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.2m.8.1
  Zmeny v stálych pracovných skupinách
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 70 (27.2.2013 - 28.2.2013, Nový Smokovec).
  Dátum zverejnenia: 28.3.2013
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.70.2.1 a-c
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy (§ 83 ods. 2 písm. a) zákona o VŠ)
  Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
  Príloha k uzneseniu č.70.2.1 d
  Obnovenie platnosti priznaných práv uskutočňovať študijné programy (§ 83 ods. 9 písm. c) zákona o VŠ)
  Dokument Excel Obnovenie platnosti
  Príloha k uzneseniu č.70.2.1 g
  Katolícka univerzita v Ružomberku - dopracovanie odôvodnenia vyjadrenia (§ 82 ods. 8 zákona o VŠ)
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.70.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu (§ 82 ods. 2 písm. b) zákona o VŠ)
  Dokument Excel Nevysokoškolské inštitúcie
  Príloha k uzneseniu č.70.3.1 a-b
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (§ 82 ods. 2 písm. c) zákona o VŠ)
  Dokument Excel HaI
  Príloha k uzneseniu č.70.3.1 c
  Overenie platnosti priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (§ 83 ods. 9 písm. c) zákona o VŠ)
  Dokument Excel Overenie platnosti HaI
  Príloha k uzneseniu č.70.3.2
  Overenie plnenia kritérií pre uskutočňovanie konania na vymenúvanie profesorov v študijných odboroch (§ 82 ods. 2 písm. g) zákona o VŠ)
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.70.4.2
  Posúdenie návrhu na zmenu v sústave študijných odborov 7.1.12 psychiatria (§ 82 ods. 2 písm. f) zákona o VŠ)
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.70.4.3
  Posúdenie návrhu na zmenu v sústave študijných odborov 5.1.3 geodézia a kartografia (§ 82 ods. 2 písm. f) zákona o VŠ)
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.70.5.1 a,b
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami - zmena garanta (§ 83 ods. 11 zákona o VŠ)
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.70.8.1
  Zmeny v stálych pracovných skupinách
  Dokument Excel
  Zápisnica z 1. mimoriadneho zasadnutia AK (29.1.2013, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 6.2.2013
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.1m.2.1
  Zmeny v kritériách:
 • akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania
 • Dokument Word

 • používaných pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
 • Dokument Word

 • používaných na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďaľšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy
 • Dokument Word

  - zoznam oblastí výskumu hodnotených v rámci komplexnej akreditácie a im zodpovedajúcich študijných odborov
  Dokument Excel

 • začlenenia vysokej školy
 • Dokument Word

  Príloha k uzneseniu č.1m.3.1
  Pravidlá hodnotenia oblastí výskumu pre komplexnú akreditáciu činností vysokej školy
  Dokument Excel

  Úvod
  Dokument Word

 • OV1
 • Dokument Word

 • OV2
 • Dokument Word

 • OV3
 • Dokument Word

 • OV4
 • Dokument Word

 • OV5
 • Dokument Word

 • OV6
 • Dokument Word

 • OV7
 • Dokument Word

 • OV8
 • Dokument Word

  - OV91
  Dokument Word

  - OV92
  Dokument Word

 • OV10
 • Dokument Word

 • OV11
 • Dokument Word

 • OV12
 • Dokument Word

 • OV13
 • Dokument Word

 • OV14
 • Dokument Word

 • OV15
 • Dokument Word

 • OV16
 • Dokument Word

 • OV17
 • Dokument Word

 • OV18
 • Dokument Word

 • OV19
 • Dokument Word

 • OV20
 • Dokument Word

 • OV21
 • Dokument Word

 • OV22
 • Dokument Word

 • OV23
 • Dokument Word

 • OV24
 • Dokument Word

  Príloha k uzneseniu č.1m.4.2
  Zmeny v stálych pracovných skupinách
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 69 (5.12.2012 - 6.12.2012, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 7.1.2013
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.69.2.1 a-e
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.69.2.1 f
  Oprava AK v prílohe k uzneseniu 67.7.1
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.69.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.69.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.69.4.2
  Zmeny v opise nového študijného odboru geoinformatika odsúhlasené AK
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.69.4.4
  Pripomienky AK k zmenám v opise študijných odborov - 2.1.19. Dejiny a teória divadelného umenia a 2.2.20. Dejiny a teória filmového umenia a multimédií
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.69.4.5
  Zapracovanie pripomienok AK do opisu študijného odboru 3.2.3. masmediálne štúdiá
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.69.5.1
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.69.6.1
  Zrušenie časového obmedzenia priznaných práv uskutočňovať študijné programy (§ 83 ods. 8 zákona o VŠ)
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.69.8.1
  AK posúdila hodnotiace správy z priebežného hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.69.9.1
  Vyjadrenie k návrhu kritérií, ktoré boli AK zaslané ministrom školstva dňa 3. 12. 2012
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.69.10.1
  Zmeny v stálych pracovných skupinách
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 68 (3.10.2012 - 4.10.2012, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 23.10.2012
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.68.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.68.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.68.5.1
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.68.6.1
  Obnovenie platnosti priznaných práv (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) - študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.68.7.1
  Predložené HS o hodnotení kvality poskytovaného vzdelávania posúdia členovia AK
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.68.9.1
  Zmeny v stálych pracovných skupinách - PS 9 - priradenie ŠO SPS 9.1 a SPS 9.2
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 67 (11.09.2012, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 28.09.2012
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.67.1.2
  AK schvaľuje predsedov stálych pracovných skupín a zaradenie nových členov AK za členov SPS
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.67.2.1a-c
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.67.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.67.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.67.5.1
  Zmeny v opisoch študijných odborov 2.2.3 hudobné umenie, 2.2.4 divadelné umenie, 2.2.5 filmové umenie a multimédia
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.67.6.1
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.67.7.1
  Obnovenie platnosti priznaných práv (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) - študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.67.8.1
  Zmeny v stálych pracovných skupinách
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 66 (10.07.2012, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 24.07.2012
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.66.2.1a-c
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.66.2.1d-e
  Potvrdenie vyjadrenia AK k študijným programom
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.66.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.66.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.66.7.1
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.66.8.1
  Obnovenie platnosti priznaných práv (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) - študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.66.10.1
  Zmeny v stálych pracovných skupinách
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 65 (16.05.2012 - 18.05.2012, Spišské Podhradie).
  Dátum zverejnenia: 11.06.2012
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.65.2.1a-d
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.65.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.65.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k bodu č.6.3
  Zmena opisu študijného odboru 3.3.11. odvetvové a prierezové ekonomiky
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.65.7.1a,b
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.65.7.1c
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z.
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.65.8.1
  Obnovenie platnosti priznaných práv (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) - študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.65.11.1
  Zmeny v stálych pracovných skupinách
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.65.11.2a
  Schvaľovanie metodiky zostavovania hodnotiacej správy z priebežného hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania STU v Bratislave
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.65.11.2a
  Schvaľovanie metodiky zostavovania hodnotiacej správy z priebežného hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania PU v Prešove 1. časť
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.65.11.2a
  Schvaľovanie metodiky zostavovania hodnotiacej správy z priebežného hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania PU v Prešove 2. časť
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.65.11.2a
  Schvaľovanie metodiky zostavovania hodnotiacej správy z priebežného hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania PU v Prešove 3. časť
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.65.11.2b
  AK schvaľuje vzorovú metodiku zostavenia hodnotiacej správy vysokej školy z priebežného hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania
  Dokument PDF
  Zápisnica č. 64 (21.03.2012 - 23.03.2012, Nový Smokovec).
  Dátum zverejnenia: 18.04.2012
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.64.2.1a-d
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.64.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.64.3.1a,b
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.64.4.1
  Vysoká škola ekonómie a podnikania so so sídlom v Bratislave - štátny súhlas
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.64.4.2
  Goetheho univerzita v Bratislave - štátny súhlas
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.64.5.1
  Stanovisko k zmene v sústave študijných odborov - Kánonické právo
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.64.6.1a,b,c
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.64.7.1
  Obnovenie platnosti priznaných práv (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) - študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.64.8.1
  Obnovenie platnosti priznaných práv (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) - HaI
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.64.10.1
  Zmeny v stálych pracovných skupinách
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 63 (26.01.2012, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 15.02.2012
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.63.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.63.2.1b
  AK z vlastného podnetu opravuje
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.63.2.1c
  AK z vlastného podnetu dopĺňa
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.63.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.63.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.63.4.1
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.63.5.1
  Obnovenie platnosti priznaných práv (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) - študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 63.6.1
  Správa o činnosti Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky (za obdobie od 1.januára 2010 do 31.decembra 2011)
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.63.7.1
  Správa o vnútornom hodnotení Akreditačnej komisie v roku 2011
  Dokument PDF

  Príloha k uzneseniu č.63.8.1a
  Ukončenie členstva členom stálych pracovných skupín AK k 26. 1. 2012
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.63.8.1b
  Vymenovanie členov do stálych pracovných skupín AK k 27. 1. 2012
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.63.8.4.4
  Komplexná akreditácia, Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom - usmernenie
  Dokument Excel

  Zápisnica č. 62 (7.12.2011 - 8.12.2011, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 23.12.2011
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.62.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.62.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.62.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.62.4.1
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.62.5.1
  Obnovenie platnosti priznaných práv (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) - študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 6.1
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.62.6.1b
  Posúdenie spôsobilosti Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.62.6.2
  Plán komplexných akreditácií na roky 2013 až 2016 - 2. cyklus
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.62.7.1c
  Zmeny v Zásadách zostavovania pracovných skupín AK
  Dokument PDF

  Zápisnica č. 61 (26.10.2011 - 27.10.2011, Tatranské Zruby).
  Dátum zverejnenia: 23.11.2011
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.61.2.1a,b
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.61.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.61.2.3
  Potvrdenie pôvodného vyjadrenia, resp. zmena vyjadrenia z 59. a 60. zasadnutia AK
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.61.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.61.4.1b
  Vysoká škola filmovej tvorby a multimédií so sídlom v Bratislave - študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.61.5.1a,c
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.61.5.1b
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta - oprava vyjadrenia z 58. zasadnutia
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.61.6
  Obnovenie platnosti priznaných práv (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) - študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 7.1
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.61.7.1b
  Posúdenie spôsobilosti Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k bodu 7.2
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.61.7.2b
  Posúdenie spôsobilosti Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Zápisnica č. 60 (23.8.2011, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 9.9.2011
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.60.2.1a,b
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.60.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.60.2.3
  Opravy AK v prilohách k uzneseniam 58.2.1/a-b a 59.2.1/a-b
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.60.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.60.5.1a,b
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.60.6.1
  Overenie výsledkov prijatých opatrení na UPJŠ (§ 82 ods. 8 zákona o VŠ) - študijné programy
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 59 (22. - 24.6.2011, Spišská Kapitula, Spišské Podhradie).
  Dátum zverejnenia: 19.7.2011
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.59.2.1a-b
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.59.2.1c
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.59.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.59.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.59.4.1
  Paneurópska vysoká škola - zriadenie Fakulty psychológie a posúdenie spôsobilosti uskutočňovať predložený študijný program
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 5
  Akadémia médií, vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie, n.o., so sídlom v Bratislave - stanovisko DPS
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.59.5.1
  Zriadenie Akadémie médií, vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie, n.o., so sídlom v Bratislave - študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.59.6.1
  Zmeny v opisoch študijného odboru 3.1.7 verejná politika a verejná správa
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.59.7.1a,b
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.59.7.1c
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.59.8.1
  Obnovenie platnosti priznaných práv (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) - študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.59.9.1
  Obnovenie platnosti priznaných práv (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) - habilitačné konanie a vymenúvacie konanie
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 10.1
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií v Bratislave
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.59.10.1b
  Posúdenie spôsobilosti Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií v Bratislave uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k bodu 10.2
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Vysokej školy v Sládkovičove
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.59.10.2b
  Posúdenie spôsobilosti Vysokej školy v Sládkovičove uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Zápisnica č. 58 (27. - 29.4.2011, Mojmírovce).
  Dátum zverejnenia: 19.5.2011
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.58.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.58.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.58.5.1a
  Zmeny v opisoch študijných odborov 8.4.3 výzbroj a technika ozbrojených síl
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.58.5.1a
  Zmeny v opisoch študijných odborov 8.4.4 národná a medzinárodná bezpečnosť
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.58.5.1a
  Zmeny v opisoch študijných odborov 8.4.6 vojenské spojovacie a informačné systémy
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.58.5.1b
  Zmeny v opise študijného odboru 7.1.8 röntgenológia a rádiológia
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.58.6.1a,b
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.58.6.1c
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.58.7.1
  Overenie výsledku opatrení prijatých Akadémiou umení v Banskej Bystrici na odstránenie nedostatkov po komplexnej akreditácii (§ 85 ods. 2 zákona 131/2002 Z.z.)
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.58.8.1
  Obnovenie platnosti priznaných práv (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) - študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 10
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.58.10.1b
  Posúdenie spôsobilosti Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.58.11.1
  Zmeny v stálych pracovných skupinách a ustanovenie dočasnej pracovnej skupiny
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 57 (23. - 25.2.2011, Žilina).
  Dátum zverejnenia: 18.3.2011
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.57.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.57.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.57.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.57.5.1
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.57.6.1
  Overenie výsledku opatrení prijatých VŠVU v Bratislave na odstránenie nedostatkov (§ 85 ods. 2 zákona 131/2002 Z.z.)
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.57.6.2
  Overenie výsledku opatrení prijatých Trnavskou univerzitou v Trnave na odstránenie nedostatkov (§ 85 ods. 2 zákona 131/2002 Z.z.)
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.57.6.3
  Overenie výsledku opatrení prijatých Katolíckou univerzitou v Ružomberku na odstránenie nedostatkov (§ 85 ods. 2 zákona 131/2002 Z.z.)
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.57.7.1
  Obnovenie platnosti priznaných práv (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) - študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.57.8.1
  Obnovenie platnosti priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie za profesora
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.57.10.1
  Zmeny v stálych pracovných skupinách a zriadenie dočasných pracovných skupín
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.57.10.5
  Zmeny v Podrobných pravidlách hodnotenia, podľa ktorých sa postupuje pri hodnotení v príslušných oblastiach výskumu
  Dokument PDF
  Zápisnica č. 56 (1. - 2.12.2010, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 16.12.2010
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.56.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.56.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.56.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.56.4.1
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.56.5.1
  Overenie výsledku opatrení prijatých VŠMU v Bratislave na odstránenie nedostatkov (§ 85 ods. 2 zákona 131/2002 Z.z.)
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.56.6.1
  Obnovenie platnosti priznaných práv (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) - študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.56.7.1
  Obnovenie platnosti priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie za profesora
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.56.8.1
  Zásady zostavovania pracovných skupín AK
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.56.8.2
  Zmeny v stálych pracovných skupinách
  Dokument PDF
  Zápisnica č. 55 (20. - 22.10.2010, Nový Smokovec).
  Dátum zverejnenia: 11.11.2010
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.55.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.55.5.1
  Overovanie skutočnosti oznámené vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.55.6.1
  Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave - kritérium KZV-3
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.55.8.1
  Obnovenie platnosti priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie za profesora
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.55.9.1
  Prehľad pôsobenia VŠ mimo sídla
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.55.10.1
  Zmeny v stálych pracovných skupinách
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 54 (20.9.2010, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 8.10.2010
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.54.2.1
  Zmeny v stálych pracovných skupinách a ustanovenie nových predsedov pre oblasti výskumu 1, 4, 7, 16, 21, 24
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.54.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.54.3.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.54.3.3
  Potvrdenie vyjadrenia z 53. ZAK k spôsobilosti Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.54.4.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie za profesora
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.54.5.1
  Overovanie skutočnosti oznámené vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.54.6.1
  Ustanovenie dočasných pracovných skupín pre komplexné akreditácie VŠ
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.54.7.1
  Ustanovenie dočasných pracovných skupín na zabezpečenie overenia výsledku opatrení kontrolou na VŠ
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.54.7a.1
  Obnovenie platnosti pozastavených práv uskutočňovať študijné programy na vysokých školách
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.54.8.1
  Ustanovenie dočasných pracovných skupín na prípravu stanovísk k žiadostiam VŠ
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 53 (28.6.2010 - 1.7.2010, Spišská Kapitula, Spišské Podhradie).
  Dátum zverejnenia: 22.7.2010
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.53.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Vyjadrenie AK k študijným programom 2. stupňa na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v súvislosti so zmenou garanta PPaSVZ
  Dokument Excel

  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.53.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.53.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie za profesora
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.53.4.1
  Súhlas so zmenou s sústave študijných odborov - zaradenie 2. stupňa v študijnom odbore 7.4.4. pôrodná asistencia.
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.53.5.1
  Overovanie skutočnosti oznámené vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.53.6.1
  Obnovenie platnosti pozastavených práv uskutočňovať študijné programy na vysokých školách
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.53.7.1
  Obnovenie platnosti pozastavených práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na vysokých školách
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.53.8.1
  Zmeny v stálych pracovných skupinách
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 52 (8.6.2010, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 17.6.2010
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.52.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.52.3.1
  Obnovenie platnosti pozastavených práv uskutočňovať študijné programy na vysokých školách
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.52.4.1
  Prešovská univerzita v Prešove
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.52.4.2
  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.52.5.1
  Overovanie skutočnosti oznámené vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 51 (28.4.2010 - 30.4.2010, Donovaly).
  Dátum zverejnenia: 18.5.2010
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.51.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.51.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.51.2.3
  Oprava prílohy k uzneseniu 47.13.2 z komplexnej akreditácie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre - Pedagogická fakulta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.51.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie za profesora
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.51.5.1
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.51.6.1
  Súhlas so zmenou s sústave študijných odborov - zmena a doplnenie opisu študijného odboru 5.2.57 kvalita produkcie
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.51.7.3
  Obnovenie platnosti pozastavených práv uskutočňovať študijné programy na vysokých školách
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.51.7.4
  Obnovenie platnosti pozastavených práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na vysokých školách
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.51.9.1
  Zmeny v stálych pracovných skupinách, vymenovanie dočasnej pracovnej skupiny
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.51.9.2
  Podnety VŠ
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 50 (10.2.2010 - 12.2.2010, Tatranské Zruby).
  Dátum zverejnenia: 26.2.2010
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.50.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.50.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.50.2.3
  Oprava príloh k uzneseniam z komplexných akreditácií na základe podnetu zo strany VŠ
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.50.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.50.4.1
  Posúdenie žiadosti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave o zriadenie Fakulty sociálnych a politických vied - nesúhlas s jej zriadením
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.50.5.1
  Stanovisko pracovnej skupiny pre oblasť výskumu 4 k listu č. 25_10/AK
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.50.5.2
  Stanovisko pracovnej skupiny pre oblasť výskumu 8 k listu č. 24_10/AK
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.50.6.1
  Overovanie skutočnosti oznámené vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.50.7.1
  Prehľad termínov ukončenia komplexných akreditácií
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.50.7.2.1
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - vyhodnotenie kritéria KZU-6
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.50.7.2.2
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - vyhodnotenie kritéria KZU-6
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.50.7.2.3
  Ekonomická univerzita v Bratislave - vyhodnotenie kritéria KZU-6
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.50.7.3
  Obnovenie platnosti priznaných práv - študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.50.8.1
  Súhlas so zmenou s sústave študijných odborov - 3.1.7 verejná politika a verejná správa
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.50.8.2
  Súhlas so zmenou s sústave študijných odborov - doplnenie opisu študijného odboru - 3.4.7 tresné právo
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.50.9.1
  Poskytovanie vzdelávania vysokými školami mimo sídla fakulty alebo VŠ - pobočky VŠ
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.50.10.1
  Zmeny v stálych pracovných skupinách AK
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.50.10.3
  Predkladanie žiadostí a iných podnetov z vysokých škôl Akreditačnej komisii po komplexnej akreditácii
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.50.10.4
  Správa o činnosti Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky, za obdobie 29.9.2007 do 31.12.2009
  Dokument PDF
  - Priloha č.1 k Správe o činnosti Akreditačnej komisie ... - zoznam členov AK Dokument PDF
  - Príloha č.2 k Správe o činnosti Akreditačnej komisie ... - prehľady v rámci KA Dokument PDF
  Zápisnica č. 49 (3.12.2009 - 4.12.2009, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 10.12.2009
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.49.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.49.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.49.2.3
  Oprava príloh k uzneseniam z komplexných akreditácií na základe podnetu zo strany VŠ
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.49.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.49.4.1
  Overovanie skutočnosti oznámené vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.49.5.2.1
  Žilinská univerzita v Žiline - vyhodnotenie kritéria KZU-6
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.49.5.2.2
  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - vyhodnotenie kritéria KZU-6
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.49.5.2.3
  Vysoká školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. - kritéria KZU-6, KZV-3, KZO-3
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.49.5.3
  Žilinská univerzita v Žiline SvF - obnovenie platnosti priznaných práv - študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.49.5.4
  Žilinská univerzita v Žiline SvF - obnovenie platnosti priznaných práv - habilitačné a vymenúvacie konanie
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 48 (21.10.2009 - 23.10.2009, Nový Smokovec).
  Dátum zverejnenia: 12.11.2009
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.48.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.48.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.48.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.48.4.1
  Overovanie skutočnosti oznámené vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z.
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.48.5.1
  Vysoká škola filmovej tvorby a multimédií v Bratislave
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.48.5.2
  Medzinárodná vysoká škola manažmentu v Bratislave
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.48.6.3
  Ekonomická univerzita v Bratislave - obnova platnosti pozastavených práv - študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.48.6.4
  Úprava termínov predkladania žiadostí o komplexnú akreditáciu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.48.6.6
  Úprava názvu študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.48.8.3
  Termíny zasadnutí AK na 1. polrok 2010
  Dokument Word
  Zápisnica č. 47 (19.8.2009 - 21.8.2009, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 30.9.2009
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.47.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.47.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.47.2.3
  Posúdenie zmien na postoch garantov predložené vysokými školami
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 3
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.47.3.2
  Posúdenie spôsobilosti Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 4
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Akadémie umení v Banskej Bystrici
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.47.4.2
  Posúdenie spôsobilosti Akadémie umení v Banskej Bystrici uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 5
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia Technickej univerzity v Košiciach
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.47.5.2
  Posúdenie spôsobilosti Technickej univerzity v Košiciach uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Prílohy k uzneseniu č.47.5.3
  Posúdenie spôsobilosti Technickej univerzity v Košiciach uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 6
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia Univerzity J. Selyeho v Komárne
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.47.6.2
  Posúdenie spôsobilosti Univerzity J. Selyeho v Komárne uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 7
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.47.7.2 a 47.7.3
  Posúdenie spôsobilosti Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave uskutočňovať študijné programy a habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 8
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.47.8.2 a 47.8.3
  Posúdenie spôsobilosti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočňovať študijné programy a habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 9
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.47.9.2 a 47.9.3
  Posúdenie spôsobilosti Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočňovať študijné programy a habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 10
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.47.10.2 a 47.10.3
  Posúdenie spôsobilosti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočňovať študijné programy a habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 11
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.47.11.2 a 47.11.3
  Posúdenie spôsobilosti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočňovať študijné programy a habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 12
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia Bratislavskej vysokej školy práva v Bratislave
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.47.12.2 a 47.12.3
  Posúdenie spôsobilosti Bratislavskej vysokej školy práva v Bratislave uskutočňovať študijné programy a habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 13
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.47.13.2 a 47.13.3
  Posúdenie spôsobilosti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočňovať študijné programy a habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 14
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.47.14.2
  Posúdenie spôsobilosti Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 46 (29.6.2009 - 2.7.2009, Spišské Podhradie, časť Spišská Kapitula).
  Dátum zverejnenia: 11.8.2009
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.46.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.46.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 3
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Trnavskej univerzity v Trnave
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.46.3.2
  Posúdenie spôsobilosti Trnavskej univerzity v Trnave uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Prílohy k uzneseniu č.46.3.3
  Posúdenie spôsobilosti Trnavskej univerzity v Trnave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 4
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Žilinskej univerzity v Žiline
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.46.4.2 a č.46.4.3
  Posúdenie spôsobilosti Žilinskej univerzity v Žiline uskutočňovať študijné programy a habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  - VUVB Dokument Excel
  - EF Dokument Excel
  - FPEDaS Dokument Excel
  - FRI Dokument Excel
  - FSI Dokument Excel
  - SvF Dokument Excel
  - SjF Dokument Excel
  - FPV Dokument Excel
  Príloha k bodu 5
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.46.5.2 a č.46.5.3
  Posúdenie spôsobilosti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočňovať študijné programy a habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  - FESRR Dokument Excel
  - FAPZ Dokument Excel
  - FBP Dokument Excel
  - FEM Dokument Excel
  - FZKI Dokument Excel
  - TF Dokument Excel
  Príloha k bodu 6
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia Prešovskej univerzity v Prešove
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.46.6.2 a č.46.6.3
  Posúdenie spôsobilosti Prešovskej univerzity v Prešove uskutočňovať študijné programy a habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 7
  - štátny súhlas - Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
  Dokument Excel
  Prílohy k bodu 9
  Príloha 46.9.2
  Zmena na poste garantov - nevysokoškolské inštitúcie
  Dokument Word
  Príloha 46.9.3
  Zmeny v termínoch na predkladanie žiadostí o komplexnú akreditáciu na rok 2010 a 2011
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 45 (17.6.2009, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 21.7.2009
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.45.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.45.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 4
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Univerzity Komenského v Bratislave
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.45.4.2 a č.45.4.3
  Posúdenie spôsobilosti Univerzity Komenského v Bratislave uskutočňovať študijné programy a habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  - LF Dokument Excel
  - PraF Dokument Excel
  - FiF Dokument Excel
  - PriF Dokument Excel
  - PdF Dokument Excel
  - FaF Dokument Excel
  - FTVS Dokument Excel
  - JLF Dokument Excel
  - FMFI Dokument Excel
  - RKCMBF Dokument Excel
  - EBF Dokument Excel
  - FM Dokument Excel
  - FSEV Dokument Excel
  Príloha k bodu 5
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.45.5.2 a č.45.5.3
  Posúdenie spôsobilosti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave uskutočňovať študijné programy a habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  - SvF Dokument Excel
  - SjF Dokument Excel
  - FEI Dokument Excel
  - FCHPT Dokument Excel
  - FA Dokument Excel
  - MtF Dokument Excel
  - FIIT Dokument Excel
  - UM Dokument Excel
  Zápisnica č. 44 (18.5.2009, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 24.6.2009
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.44.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.44.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 4
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Vysokej škole manažmentu v Trenčíne
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.44.4.2
  Posúdenie spôsobilosti Vysokej škole manažmentu v Trenčíne uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 5
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.44.5.2
  Posúdenie spôsobilosti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.44.5.3
  Posúdenie spôsobilosti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.44.6.2
  Žiadosť rektora VŠMU v Bratislave
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 43 (22.4.2009 - 24.4.2009, Nitra).
  Dátum zverejnenia: 8.6.2009
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.43.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.43.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.43.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 6
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností APZ v Bratislave
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.43.6.2
  Posúdenie spôsobilosti Akadémie Policajného zboru v Bratislave uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.43.6.3
  Posúdenie spôsobilosti Akadémie Policajného zboru v Bratislave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 7
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Ekonomickej univerzity v Bratislave
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.43.7.2
  Posúdenie spôsobilosti Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.43.7.3
  Posúdenie spôsobilosti Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 8
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Technickej univerzity vo Zvolene
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.43.8.2
  Posúdenie spôsobilosti Technickej univerzity vo Zvolene uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.43.8.3
  Posúdenie spôsobilosti Technickej univerzity vo Zvolene uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.43.10.1
  Zmena v v stálych a dočasných pracovných skupinách AK
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 42 (25.2.2009 - 27.2.2009, Žilina).
  Dátum zverejnenia: 6.4.2009
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.42.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.42.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.42.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.42.5.1
  Posúdenie zmien na postoch garantov predložené vysokými školami
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.42.6.4
  Dočasné pracovné skupiny pre koordináciu činností pre komplexnú akreditáciu na vysokých školách
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 7
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností VŠVU v Bratislave
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.42.7.2
  Posúdenie spôsobilosti VŠVU v Bratislave uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.42.7.3
  Posúdenie spôsobilosti VŠVU v Bratislave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 8
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností VŠMU v Bratislave
  Dokument PDF
  Zmeny v prílohe k uzneseniu č.42.8.2 odsúhlasené na 44. mimoriadnom zasadnutí AK
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.42.8.2
  Posúdenie spôsobilosti VŠMU v Bratislave uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.42.8.3
  Posúdenie spôsobilosti VŠMU v Bratislave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.42.9.1
  Zmena v dočasnej pracovnej skupine AK
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 41 (3.12.2008 - 4.12.2008, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 29.12.2008
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.41.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.41.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.41.2.3
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.41.2.4
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.41.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.41.4.1
  Posúdenie zmien na postoch garantov predložené vysokými školami
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.41.6.1
  Zmeny v PS AK a doplnenie PS AK
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.41.6.2
  Termíny zasadnutí AK v roku 2009
  Dokument Word
  Zápisnica č. 40 (13.10.2008 - 15.10.2008, Nový Smokovec).
  Dátum zverejnenia: 10.11.2008
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.40.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.40.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.40.3.1
  Zmena názvu študijného odboru 7.1.25
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.40.4.1
  Posúdenie zmien na postoch garantov predložené vysokými školami
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.40.5.1.1
  Dočasné pracovné skupiny pre koordináciu činností pre komplexnú akreditáciu na vysokých školách
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.40.5.1.2
  Zmeny v stálych pracovných skupinách AK
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 6
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach
  Dokument PDF Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.40.6.2
  Posúdenie spôsobilosti Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.40.6.3
  Posúdenie spôsobilosti Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 39 (8.9.2008, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 30.9.2008
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.39.3.1a
  Prerozdelenie členov AK do jednotlivých skupín podľa oblasti výskumu k 1.9.2008
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.39.3.1b
  Dočasné pracovné skupiny - komplexná akreditácia vysokých škôl
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.39.3.2
  Dočasná pracovná skupina pre KA KU v Ružomberku
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.39.4.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.39.5.1
  Posúdenie zmien na postoch garantov predložené vysokými školami
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.39.5.2
  Opis študijného odboru - 3.2.3 masmediálne štúdiá
  Dokument Word
  Zápisnica č. 38 (30.6.-2.7.2008, Spišská Kapitula).
  Dátum zverejnenia: 18.7.2008
  Dokument PDF
  Zmeny v prílohe k uzneseniu č.38.2.1
  Zaslané na MŠ SR 30.9.2008 v súlade s čl. 6 ods. 2 platného štatútu AK
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.38.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.38.2.2
  Vyjadrenie Akreditačnej komisie k žiadosti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici o odňatie priznaných práv uskutočňovať študijné programy na jednej fakulte a priznanie práv uskutočňovať študijné programy na inej fakulte univerzity
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.38.2.3
  Posúdenie spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.38.2.4
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.38.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.38.4.1
  Opis študijného programu - 3.1.15 sociálna antropológia
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.38.5.1
  Posúdenie zmien na postoch garantov predložené vysokými školami
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 7
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
  Dokument PDF Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.38.7.2
  Posúdenie spôsobilosti Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.38.7.3
  Posúdenie spôsobilosti Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.38.8.3
  Harmonogram činností vonkajšieho hodnotenia komisie za rok 2008
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.38.8.5
  Stanovisko Akreditačnej komisie k podnetu rektora UK na zmenu štruktúry učiteľských študijných odborov
  Dokument Word
  Zápisnica č. 37 (16.-18.4.2008, Donovaly).
  Dátum zverejnenia: 15.5.2008
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.37.2.2
  Vyjadrenie AK k návrhu Kritérií akreditácie habilitačného konania a konania na vymenovanie profesorov
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.37.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy - vysoké školy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.37.3.2
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy - nevysokoškolské inštitúcie
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.37.4.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy - habilitácie a inaugurácie
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.37.6.1
  Posúdenie zmien na postoch garantov predložené vysokými školami
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.37.7.6
  Stanovisko AK k Podrobným kritériám hodnotenia, podľa ktorých sa postupuje pri hodnotení v príslušných oblastiach výskumu
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.37.8.1
  Iniciácia akreditácie študijného programu európske rozvojové programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.37.9.1
  Zoznam členov pracovných skupín pre oblasť výskumu 18. Lekárske a farmaceutické vedy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.37.9.2
  Harmonogram činností vnútorného hodnotenia komisie na rok 2007
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 36 (20.-22.2.2008, Tatranské Zruby).
  Dátum zverejnenia: 20.3.2008
  Dokument PDF
  Zmeny v prílohe k uzneseniu č.36.2.1
  Zaslané na MŠ SR 21.5.2008 v súlade s čl. 6 ods. 2 platného štatútu AK
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.36.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy - vysoké školy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.36.2.2
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy - nevysokoškolské inštitúcie
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.36.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy - habilitácie a inaugurácie
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.36.6.1
  Posúdenie zmien na postoch garantov predložené vysokými školami
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.36.7.1
  Plán komplexných akreditácií
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.36.7.4
  Predsedovia pracovných skupín pre komplexnú akreditáciu vysokých škôl
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.36.7.6
  Úprava Podrobných pravidiel hodnotenia ... schválených uznesením 29.6.1
  Dokument Word
  Zápisnica č.35 (28.-30.11.2007, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 22.12.2007
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.35.3.1
  Vyjadrenie ku kritériám na začleňovanie vysokých škôl
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.35.4.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.35.5.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.35.6.1
  Opis študijného programu - 3.1.16 Sociálne služby a poradenstvo
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.35.7.1
  Posúdenie zmien na postoch garantov predložené vysokými školami
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.35.8.1
  Plán komplexných akreditácii na rok 2007 a 2008 s výhľadom na roky 2009 - 2010
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.35.8.3
  Vzor akreditačného spisu pre komplexné akreditácie ako odporúčanie
  Dokument Word
  Zápisnica č.34 (26.-28.9.2007, Nový Smokovec).
  Dátum zverejnenia: 29.10.2007
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.34.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.34.3.2
  Kombinácie predmetových špecializácii študijných programov v učiteľských študijných odboroch
  Dokument Excel
  Dokument Excel
  Dokument Excel
  Dokument Excel
  Dokument Excel
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.34.3.3
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.34.4.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.34.6.1
  Posúdenie zmien na postoch garantov predložené vysokými školami na 34. zasadnutie AK
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.34.7.2
  Plán komplexných akreditácii na rok 2007 a 2008 s výhľadom na roky 2009 - 2010
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.34.8.1
  Správa o činnosti za obdobie od 9.4.2005 do 28.9.2007
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.34.9.1
  Sebahodnotenie kvality niektorých činností Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky
  Dokument PDF
  Zápisnica č.33 (2.-4.7.2007, Spišská Kapitula). Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.33.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.33.2.2
  Kombinácie predmetových špecializácii študijných programov v učiteľských študijných odboroch
  Dokument Excel
  Dokument Excel
  Dokument Excel
  Dokument Excel
  Dokument Excel
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.33.2.4
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.33.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.33.5.1
  Posúdenie zmien na postoch garantov predložené vysokými školami na 33. zasadnutie AK
  Dokument Excel
  Zápisnica č.32 (25.-27.4.2007, Bratislava). Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.32.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.32.2.2
  Kombinácie predmetových špecializácii študijných programov v učiteľských študijných odboroch
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.32.2.3
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.32.2.4
  Posúdenie spôsobilosti Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.32.2.5
  Oprava Prílohy č. 4 zápisnice č. 15 zo zasadnutia Akreditačnej komisie
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.32.2.6
  Oprava Prílohy k uzneseniu 29.2.2 zápisnice č. 29 zo zasadnutia Akreditačnej komisie
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.32.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.32.4.1
  Hodnotiaca správa z komplexnej akreditácie Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.32.4.2
  Posúdenie spôsobilosti Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.32.4.3
  Posúdenie spôsobilosti Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.32.6.1
  Posúdenie zmien na postoch garantov predložené vysokými školami na 32. zasadnutie AK
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.32.7.1
  Plán komplexných akreditácii na rok 2007 a výhľad na roky 2008 - 2011
  Dokument Excel
  Zápisnica č.31 (14.-16.2.2007, Tatranské Zruby). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.31.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.31.2.2
  Kombinácie predmetových špecializácii študijných programov v učiteľských študijných odboroch
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.31.2.3
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.31.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.31.6.1
  Opis študijného odboru kognitívna veda
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.31.9.4
  Osnova kritérií hodnotenia komplexnej akreditácie vzhľadom na ostatné aspekty
  Dokument Word
  Zápisnica č.30 (13.-14.12.2006, Banská Bystrica). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.30.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.30.2.2
  Kombinácie predmetových špecializácii študijných programov v učiteľských študijných odboroch
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.30.2.3
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.30.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.30.5.1
  Pilotný projekt vnútorného a vzájomného vonkajšieho hodnotenia Akreditačnej komisie ČR a Akreditačnej komisie SR
  Dokument Word
  Zápisnica č.29 (25.-27.10.2006, Nový Smokovec). Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.29.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.29.2.2
  Kombinácie predmetových špecializácii študijných programov v učiteľských študijných odboroch
  Dokument Excel
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.29.2.3
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.29.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.29.5.2
  Opis 3. stupňa študijného odboru 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.29.6.1
  Podrobné pravidlá hodnotenia, podľa ktorých sa postupuje pri hodnotení v príslušných oblastiach výskumu
  Dokument PDF
  Zápisnica č.28 (6.-7.9.2006, Bratislava). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.28.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.28.3.2
  Dokument Word
  Zápisnica č.27 (3.-4.7.2006, Nitra). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.27.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.27.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.27.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Zápisnica č.26 (17.-19.5.2006, Bardejovské Kúpele). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.26.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.26.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.26.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.26.5.1
  Opis 3. stupňa študijného odboru 5.2.12 Elektrotechnológie a materiály
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.26.5.3
  Pracovné skupiny a ich predsedovia na posúdenie žiadostí doručených AK
  Dokument Excel
  Zápisnica č.25 (5.-7.4.2006, Tatranské Zruby). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.25.1.1
  Zloženie pracovných skupín podľa oblastí výskumu
  Archív ZIP
  Príloha k uzneseniu č.25.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.25.2.2
  Kombinácie predmetových špecializácii študijných programov v učiteľských študijných odboroch
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.25.2.3
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.25.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Zápisnica č.24 (9.3.2006, Žilina). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.24.1.2
  Prerozdelenie členov AK do jednotlivých skupín podľa oblasti výskumu
  Dokument Excel
  Zápisnica č.23 (8.-10.2.2006, Liptovský Ján). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.23.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.23.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.23.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.23.4.2
  Opis 1. stupňa študijného odboru 5.2.37 Mineralurgia
  Dokument Word
  Zápisnica č.22 (30.11.-2.12.2005, Nitra). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.22.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.22.2.2
  Kombinácie predmetových špecializácii študijných programov v učiteľských študijných odboroch
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.22.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.22.5.1
  Spresnenie plánu komplexných akreditácii na rok 2006 a výhľadovo plán na roky 2007 - 2010
  Dokument Excel
  Prílohy k uzneseniu č.22.6.1
  Vyjadrenie sa o návrhoch na zmeny v sústave študijných odborov
  I/ Dokument Word
  II/ a) Dokument Word
  II/ b) Dokument Word
  Zápisnica č.21 (28.10.2005, Žilina). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.21.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Zápisnica č.20 (21.-23.9.2005, Spišské Podhradie). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.20.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.20.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.20.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Prílohy k uzneseniu č.20.5.2
  Vyjadrenie sa o návrhu na zmenu opisu študijného odboru "1.1.4 Pedagogika"
  opis študijného odboru Dokument Word
  zdôvodnenie Dokument Word
  Zápisnica č.19 (1.7.2005, Bratislava). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.19.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.19.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Zápisnica č.18 (1.-3.6.2005, Pilišská Čaba). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.18.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.18.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.18.4.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Prílohy k uzneseniu č.18.5.1
  Vyjadrenie sa o návrhoch na zmeny v sústave študijných odborov
  a) Dokument Word
  b) Dokument Word
  c) opis Dentálna hygiena Dokument Word
  c) opis Fyzioterapia Dokument Word
  c) opis Fyziologická a klinická výživa Dokument Word
  c) opis Optometria Dokument Word
  c) opis Rádiologická technika Dokument Word
  c) opis Zubná technika Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.18.6.1
  Pracovné skupiny a ich predsedovia na posúdenie žiadostí doručených AK
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.18.6.4.2
  Dokument Excel
  Zápisnica č.17 (6.-8.4.2005, Tatranské Zruby). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.17.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.17.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 4
  Správa o činnosti Akreditačnej komisie
  Dokument Word
  Zápisnica č.16 (15.-17.2.2005, Tatranská Lomnica). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.16.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.16.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 4
  Pracovné skupiny a ich predsedovia na posúdenie žiadostí doručených AK
  Dokument Excel
  Zápisnica č.15 (8.-9.12.2004, Bratislava). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.15.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.15.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Sumarizácia učiteľských študijných programov v kombinácii aprobačných predmetov tak, ako ich Akreditačná komisia prerokovala na predchádzajúcich zasadnutiach v nadväznosti na žiadosti vysokých škôl
  (uznesenie č. 15.2.5)
  zobraziť
  Príloha k uzneseniu č.15.4.3
  Opis 3. stupňa študijného odboru 6.1.13 Spracovanie poľnohospodárskych produktov
  Dokument Word
  Zápisnica č.14 (6.-8.10.2004, Donovaly). Dokument Word
  Príloha k bodu 2
  Pracovné skupiny a ich predsedovia na posúdenie žiadostí doručených AK
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.14.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.14.3.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.14.5.2
  Vyjadrenie sa o návrhu na zaradenie študijneho odboru "Urgentná zdravotná starostlivosť" do sústavy študijných odborov
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.14.5.3
  Vyjadrenie sa o návrhu na zaradenie opisu 3. stupňa študijneho odboru "4.2.16 Neurovedy" do sústavy študijných odborov
  Dokument Word
  Zápisnica č.13 (22.-24.6.2004, Bratislava). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.13.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Zápisnica č.12 (26.5.2004, Bratislava, mimoriadne zasadnutie). Dokument Word
  Príloha k bodu 2
  Pracovné skupiny a ich predsedovia na posúdenie žiadostí doručených AK
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.12.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 12.4.4
  Odpoveď na list predsedu vlády
  Dokument Word
  Zápisnica č.11 (14.-16.4.2004, Spišské Podhradie). Dokument Word
  Príloha k bodu 2
  Pracovné skupiny a ich predsedovia na posúdenie žiadostí doručených AK
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.11.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Prílohy k uzneseniu č.11.5.1
  Vyjadrenie sa o návrhoch na zmeny v sústave študijných odborov
  I/ a) Dokument Word
  I/ a) - h) Dokument Word
  I/ i) Dokument Word
  II/ a) Dokument Word
  II/ b) Dokument Word
  II/ c) Dokument Word
  II/ d) Dokument Word
  III/ a) Dokument Word
  Zápisnica č.10 (4.-6.2.2004, Bratislava). Dokument Word
  Príloha k bodu 2
  Pracovné skupiny a ich predsedovia na posúdenie žiadostí doručených AK
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.10.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Zápisnica č.9 (3.-4.12.2003, Bratislava). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.9.1.2
  Návrh kritérií na hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy
  Dokument Word
  Príloha k bodu 2
  Pracovné skupiny a ich predsedovia na posúdenie žiadostí doručených AK
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.9.4.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Zápisnica č.8 (12.-13.11.2003, Bratislava). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.8.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Uznesenie č.8.4.1
  Návrh na zmenu opisu študijného odboru 8.1.2 šport
  Dokument Word
  Zápisnica č.7 (1.-2.10.2003, Bratislava). Dokument Word
  Príloha k bodu 2
  Pracovné skupiny a ich predsedovia na posúdenie žiadostí doručených AK
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.7.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Uznesenie č.7.4.1
  Vyjadrenie Akreditačnej komisie k návrhu na zriadenie Univerzity J. Selyeho v Komárne
  Dokument Word
  Zápisnica č.6 (9.-10.7.2003, Žilina). Dokument Word
  Príloha k bodu 2
  Pracovné skupiny a ich predsedovia na posúdenie žiadostí doručených AK
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.6.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.6.5.1
  Vytvorenie novej pracovnej skupiny a zmena názvu existujúcej pracovnej skupiny
  Dokument Word
  Dokument Word
  Zápisnica č.5 (28.-30.5.2003, Košice). Dokument Word
  Príloha k bodu 2
  Pracovné skupiny a ich predsedovia na posúdenie žiadostí doručených AK
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.5.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Zápisnica č.4 (3.-4.4.2003, Banská Bystrica). Dokument Word
  Príloha k bodu 2/II
  Poverenie pracovných skupín posúdením žiadostí
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 2/III
  Harmonogram predkladania hodnotiacich správ (stanovísk) predsedami pracovných skupín
  Dokument Word
  Príloha k bodu 3
  Osnova hodnotiacej správy na vyjadrenie sa komisie podĺa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 131/2002 o vysokých školách
  Dokument Word
  Príloha k bodu 3
  (Pilotná) hodnotiaca správa pracovnej skupiny AK vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 131/2002 o vysokých školách
  Hospodárska informatika Dokument Word
  Priemyselné inžinierstvo Dokument Word
  Medzinárodný manažment Dokument Word
  Zápisnica č.3 (7.2.2003, Bratislava). Dokument Word
  Zápisnica č.2 (12.-13.12.2002, Nitra). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.2.3.1a
  Kritériá používané pri posudzovaní podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 131/2002 o vysokých školách (Zásady)
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.2.3.1b
  Kritériá používané pri akreditácii habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.2.3.1c
  Kritériá používané pri návrhu na začlenenie vysokej školy
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.2.4.1
  Kritériá používané pri akreditácii nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na doktorandskom študijnom programe
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.2.6.1
  Plán komplexných akreditácii na rok 2004 a výhľadovo plán na roky 2005-2009
  Dokument Excel
  Zápisnica č.1 (15.11.2002, Bratislava). Dokument Word Formát RTF Formát PDF
  Zásady zostavovania pracovných skupín Akreditačnej komisie Dokument Word Formát RTF Formát PDF
  Príloha k uzneseniu č.1.3.1
  Kritériá používané pri posudzovaní podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 131/2002 o vysokých školách (Schémy)
  Dokument Word

  3. funkčné obdobie

  Zápisnica č.1 (19.4.1999, Bratislava). Dokument Word97 Formát RTF
  Zápisnica č.2 (13.-14.5.1999, Bratislava). Dokument Word97 Formát RTF
  Zápisnica č.3 (2.-3.6.1999, Rajecké Teplice). Dokument Word97 Formát RTF
  Zápisnica č.4 (13.-15.10.1999, Račková dolina). Dokument Word97 Formát RTF
  Zápisnica č.5 (9.-10.12.1999, Herľany). Dokument Word97 Formát RTF
  Príloha k bodu č.2: Zásady na posudzovanie spôsobilostí fakúlt ... Dokument Word97 Formát RTF
  Príloha k bodu č.3: Doplnenie stálych pracovných skupín AK na základe uznesení 4.3.1a/ a 4.11.1 Dokument Word97 Formát RTF
  Príloha k bodu č.4: Zloženie pracovných skupín AK na akreditáciu fakúlt v prvom polroku 2000 Dokument Word97 Formát RTF
  Zápisnica č.6 (21.1.2000, Bratislava). Dokument Word97 Formát RTF
  Zápisnica č.7 (29.-31.3.2000, Bratislava). Dokument Word97 Formát RTF
  Príloha k bodu č.2: Zloženie pracovných skupín na akreditáciu fakúlt v druhom polroku 2000 Dokument Word97 Formát RTF
  Príloha k bodu č.9.5: Spresnenie uznesenia AK č.19.8.2 v odseku A/I/1,2 Dokument Word97 Formát RTF
  Zápisnica č.8 (31.5.-1.6.2000, Banská Bystrica). Dokument Word97 Formát RTF
  Príloha k uzneseniu 8.4.1. Dokument Word97 Formát RTF
  Zápisnica č.9 (11.-13.10.2000, Nitra). Dokument Word97 Formát RTF
  Príloha k uzneseniu č.9.1.1 Dokument Word97 Formát RTF
  Príloha k uzneseniu č.9.8.2 Dokument Word97 Formát RTF
  Zápisnica č.10 (6.-8.12.2000, Žilina). Dokument Word97
  Príloha k bodu č.2 Dokument Word97 Formát RTF
  Príloha k uzneseniu č.10.6.1 Dokument Word97 Formát RTF
  Príloha k uzneseniu č.10.8.2 Dokument Word97 Formát RTF
  Zápisnica č.11 (1.-2.2.2001, Bratislava). Dokument Word97 Formát RTF
  Príloha k uzneseniu č.11.7.2 Dokument Word97 Formát RTF
  Zápisnica č.12 (28.-30.3.2001, Kočovce). Dokument Word97 Formát RTF
  Príloha k uzneseniu č.12.1.2 Dokument Word97 Formát RTF
  Príloha k uzneseniu č.12.7.1 Dokument Word97 Formát RTF
  Uskutočnené akreditácie 1999-2001 Dokument Excel97
  Zápisnica č.13 (29.5.-1.6.2001, Virta). Dokument Word97 Formát RTF
  Príloha k bodu 1 - Evalvácia za roky 1998-1999 Dokument Word Formát RTF
  Príloha k uzneseniu č.13.7.1 Dokument Word Formát RTF
  Príloha k uzneseniu č.13.8.2 Dokument Word Formát RTF
  Zápisnica č.14 (26.9.-28.9.2001, Moravany n/Váhom). Dokument Word97 Formát RTF
  Príloha k bodu č.8 Dokument Word Formát RTF
  Zápisnica č.15 (9.11.2001, Bratislava). Dokument Word97 Formát RTF
  Zápisnica č.16 (5-7.12.2001, Herľany). Dokument Word97 Formát RTF Formát PDF
  Príloha k bodu č.1 Dokument Word97 Formát RTF Formát PDF
  Zápisnica č.17 (23-25.1.2002, Mojmírovce). Dokument Word97 Formát RTF Formát PDF
  Príloha k uzneseniu č.17.6.3 Dokument Word97 Formát RTF Formát PDF
  Zápisnica č.18 (20-22.3.2002, Nitra). Dokument Word97 Formát RTF Formát PDF
  Príloha ku bodu č.1 Dokument Word97 Formát RTF Formát PDF
  Príloha k uzneseniu č.18.6.1 Dokument Word97 Formát RTF Formát PDF
  Príloha k uzneseniu č.18.6.4 Dokument Word97 Formát RTF Formát PDF
  Príloha k uzneseniu č.18.6.5 Dokument Word97 Formát RTF Formát PDF
  Príloha k uzneseniu č.18.6.7 Dokument Word97 Formát RTF Formát PDF
  Zápisnica č.19 (21-24.5.2002, Bardejov). Dokument Word97 Formát RTF Formát PDF