PRACOVNÉ SKUPINY

SK | EN

Zoznam pracovných skupín

Zoznam dočasných pracovných skupín
Zásady zostavovania pracovných skupín Akreditačnej komisie*
Zásady zostavovania pracovných skupín Akreditačnej komisie Formát PDF

Zriaďovanie pracovných skupín Akreditačnej komisie upravuje článok 7 Štatútu Akreditačnej komisie, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 169 dňa 12. 3. 2008.

V súlade s uvedeným štatútom si Akreditačná komisia na odbornú prípravu svojich zasadnutí môše zriaďovať pracovné skupiny. Pracovná skupina môže byť stála alebo dočasná a vzhľadom na skutočnosť, že podkladom pre rozhodovanie Akreditačnej komisie sú hodnotiace správy a stanoviská, ktoré predkladajú pracovné skupiny, je nevyhnutné, aby ich zloženie bolo vyvážené a v súlade s odsúhlasenými zásadami.

Akreditačná komisia na svojom 56. zasadnutí diskutovala o princípoch zostavovania pracovných skupín, ktorých cieľom je prispieť k zvýšeniu transparentnosti činnosti Akreditačnej komisie. Vzhľadom na poslanie a pôsobnosť Akreditačnej komisie za hlavné zásady vo svojej činnosti považuje:

  • nezávislosť,
  • objektívnosť,
  • nestrannosť,
  • profesionálnosť.

Za členov pracovných skupín možno navrhovať odborníkov najmä:

  • z vysokých škôl,
  • z prostredia mimo vysokých škôl vrátane praxe,
  • zo zahraničia.

Pri zostavovaní pracovnej skupiny je potrebné dbať na to, aby svojím odborným zložením rovnomerne reprezentovala celú oblasť výskumu a všetky študijné odbory, ktoré sú v jej rámci. Navrhovaní odborníci by mali spĺňať najvyššie pedagogické a vedecké kritéria.

Členovia pracovných skupín z prostredia vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied by mali svojou odbornosťou a vedecko-publikačnými výstupmi spĺňať kritéria najvyššej kvality t.j. preukazovať nepretržitú medzinárodne akceptovanú výskumnú alebo umeleckú činnosť na úrovni A (špičková medzinárodná kvalita v príslušnej oblasti výskumu).

Členovia pracovných skupín navrhovaní z vysokých škôl nemôžu byť v čase navrhovania a počas trvania členstva akademickými funkcionármi vysokej školy a ani fakulty vysokej školy na Slovensku. Ide o obdobnú paralelu, aká je prijatá v zákone o vysokých školách pri členstve v Akreditačnej komisii, t.j. funkcia člena pracovnej skupiny je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana a prodekana.

Pri výbere je potrebné dodržiavať rovnomerné zastúpenie odborníkov z celého spektra vysokých škôl.

Pri členoch z prostredia mimo vysokých škôl treba brať do úvahy špecifíckosť odborov. Pri zostavovaní, najmä stálych pracovných skupín, treba rôzne možnosti konzultovať, prípadne sa obrátiť na odbornú spoločnosť či profesijnú komoru, aby navrhli možných členov. Pri takto navrhnutých členoch nevzniká priama väzba, ktorá by mohla zakladať prípadný konflikt záujmov.

Členovia môžu byť aj zo zahraničia a z praktických dôvodov (dostupnosť a jazyk) sa odporúča zameriavať sa najmä na slovensky hovoriacich/rozumejúcich odborníkov z okolitých krajín SR.


*Platné zmenie zásad po prijatí zmien Akreditačnou komisiou na 62. zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 7. - 8. decembra 2011 v Bratislave.


Zoznam pracovných skupín

Zoznam dočasných pracovných skupín