VZORY HODNOTIACICH SPRÁV A STANOVÍSK

SK | EN
Korešpondenčná adresa
pre Akreditačnú komisiu:
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
  Ľubor Fišera  
  predseda Akreditačnej komisie,
poradného orgánu vlády SR
 
  Stromová 1  
  813 30 Bratislava  
1. Hodnotiaca správa vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program podľa § 82 ods. 2 písm. a) - študijné programy Dokument Word
1a. Hodnotiaca správa vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program podľa § 82 ods. 2 písm. a) - profesijne orientovaný Bc-ŠP Dokument Word
2. Hodnotiaca správa vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie podľa § 82 ods. 2 písm. c) - HVK Dokument Word
 
1. Stanovisko pracovnej skupiny AK k správe vysokej školy - študijný program s časovým obmedzením Dokument Word
2. Stanovisko pracovnej skupiny AK k správe vysokej školy- študijný program s pozastavenými právami Dokument Word
3. Stanovisko pracovnej skupiny AK k správe vysokej školy - HVK s časovým obmedzením Dokument Word
4. Stanovisko pracovnej skupiny AK k správe vysokej školy - HVK s pozastavenými právami Dokument Word