AKO PODAŤ ŽIADOSŤ

SK | EN

Postup predkladania žiadosti ustanovuje Nariadenie vlády SR č. 104/2003 Z.z. o Akreditačnej komisii v znení neskorších zmien a doplnení, konkrétne § 2 ods. 2 novely nariadenia vlády o AK č. 427/2013 Z.z. z 20. 11. 2013, ktorá nadobudla účinnosť 1. 1. 2014.

 1. Žiadateľ (vysoká škola, nevysokoškolská inštitúcia) predkladá Akreditačnej komisii žiadosť v jednom písomnom vyhotovení a v elektronickom vyhotovení prostredníctvom webového sídla komisie: www.akredkom.sk. Prílohy k žiadosti (formuláre a priložené dokumenty) sa predkladajú len v elektronickom vyhotovení. Všetky potrebné položky uvedené v tomto postupe nájdete na vyššie uvedenom webovom sídle v hlavnom menu.

 2. Žiadateľ predkladá prílohy k žiadosti na formulároch, ktoré sú dostupné na stiahnutie v časti Formuláre.

 3. Po zadaní prihlasovacích údajov v časti Odoslanie podkladov vloží žiadateľ podklady (vyplnený formulár a priložené dokumenty).
  Podklady k novej žiadosti je možné zadať po kliknutí na odkaz "Odoslať nové".
  Pridať ďalšie podklady k už existujúcej žiadosti je možné po kliknutí na odkaz "Upraviť".

 4. Po úspešnom vložení podkladov vygeneruje informačný systém jedinečný 32-znakový alfanumerický kód, ktorý žiadateľ spolu s výstupom o sumáre predložených podkladov prekopíruje do listinnej verzie žiadosti.

 5. Elektronickú verziu textu žiadosti (vo formáte PDF) je následne potrebné zadať po kliknutí na odkaz "Upraviť" vpravo hore po kliknutí na Predmet žiadosti v zozname odoslaných podkladov.

 6. Listinnú verziu žiadosti, podpísanú štatutárnym orgánom, žiadateľ zasiela na korešpondenčnú adresu Akreditačnej komisie.

 7. Po zaevidovaní žiadosti na Sekretariáte Akreditačnej komisie sa zaslané podklady priradia k pridelenému číslu žiadosti a zverejnia na webovom sídle AK.

Zákonná lehota pre vyjadrenie sa Akreditačnej komisie ku skutočnostiam podaných v súlade s § 82 ods. 2 a v súlade s § 84 (komplexná akreditácia) zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov začína plynúť až zaevidovaním listinnej formy žiadosti, resp. prijatím úplných podkladov.


Nariadenie vlády o AK
Nariadenie vlády SR č. 427/2013 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v zmení neskorších predpisov - platné od 1.1.2014 Dokument PDF
Nariadenie vlády SR č. 253/2012 Z.z. z 22.8.2012, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v zmení nariadenia vlády SR č. 558/2007 Z. z. - platné od 1.9.2012 Dokument PDF
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii Dokument PDF
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 558/2007 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii Dokument PDF