FORMULÁRE

SK | EN

Prílohy k žiadosti sa predkladajú v súlade s § 2 ods. 4 nariadenia vlády SR. Č. 427/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov v elektronickom vyhotovení prostredníctvom webového sídla Akreditačnej komisie www.akredkom.sk a to takto:

 • Prílohy k žiadostiam musia byť po 1. 1. 2014 vyplnené iba do formulárov, ktoré nájdete na tejto stránke v štandarde pre textový súbor Rich Text Format (.rtf). Ďalšie doklady predkladané spolu s príslušným formulárom možno predložiť aj v štandarde pre textové súbory Portable Document Format (.pdf).

 • Súbory s formulármi k jednotlivým žiadostiam musia byť pomenované nasledovne:
  2a_SP_OVCISLO_TITUL_NAZOV_formular.rtf
  2c_HVK_OVCISLO_ODBOR_formular.rtf
  kde OVCISLO je konkrétne číslo oblasti výskumu, TITUL je skratku akademického titulu, NAZOV je názov, prípadne skrátený názov študijného programu a ODBOR je názov, prípadne skrátený názov študijného odboru.

 • Na účely komplexnej akreditácie sa vyžaduje, aby vysoká škola jednotlivé formuláre a ďalšie doklady vložila do predpripravenej šablóny. Pre každú vysokú školu je na tejto stránke pripravený na stiahnutie zip súbor s adresárovou štruktúrou a prázdnymi formulármi pripravenými na vyplnenie. V príslušných adresároch sa nachádza v subore "!readme" návod na to, ako formuláre použiť a ako ich pomenovať.

 • Odosielané podklady musia túto adresárovú štruktúru a definovaný formát mien súborov presne spĺňať. Do systému je možné odoslať len správne vytvorený a naplnený zip súbor s prílohami vo formulároch získaných z tejto stránky webového sídla Akreditačnej komisie.

 • V prípade, že budú informačné listy generované z údajov uložených v informačnom systéme, tak môžu byť priložené aj vo formáte pdf. V takomto prípade však musia byť informačné listy predmetov priložené aj vo formáte xml pričom každý samostatný informačny list vo formáte xml bude uložený v predpripravenom podadresári xml.

  Rovnaké pravidlá sa týkaju aj formulárov pre vedeckopedagogickú charakteristiku.

  Čo sa týka pdf formuláru, tak musí mať nielen rovnakú štruktúru, ale aj rovnakú formu ako predpísany rtf formulár.

  Súbory s informačnými listami a VPCH v xml formáte musia mať názov v tvare:
  IL_PREDMET.xml
  VPCH_PRIEZVISKO_MENO.xml
  Kde PREDMET bude nahradený (vhodne skráteným) názvom konkrétneho predmetu a PRIEZVISKO_MENO konkrétnym priezviskom a menom osoby. V prípade potreby môže byť za PREDMET resp. PRIEZVISKO_MENO kvôli jednoznačnosti doplnený _KOD.

  Alternatívne môžu byť IL (a tiež VPCH) v xml formáte serializované v jednom súbore (tak ako to dovoľuje definovaný formát) s názvom IL.xml resp. VPCH.xml.

  V nižšieuvedených vzorových xml formulároch sú na vloženie údajov určené tagy s atribútom:

  type="date"
  type="number"
  type="string"
  type="text"
  
  Ostatné tagy musia zostať nezmenené.

  V tagu s type="text" môže byť v texte použitá formátovacia značka <p></p>.

  Prípadné otázky týkajúce sa xml formátu formulárov zasielajte na adresu xml[zavináč]akredkom.sk

Formulár k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jeho absolventom akademický titul (§ 82 ods. 2 písm. a) Dokument RTF
Formulár k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (§ 82 ods. 2 písm. c) Dokument RTF
Formulár k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať profesijne orientovaný bakalársky študijný program oprávňujúci udeliť jeho absolventom akademický titul (§ 82 ods. 2 písm. a) Dokument RTF
Vedecko-pedagogická alebo umelecko-pedagogická charakteristika fyzickej osoby Dokument RTF
Informačný list predmetu Dokument RTF
Vedecko-pedagogická alebo umelecko-pedagogická charakteristika fyzickej osoby Dokument XML Dokument XSD
Informačný list predmetu Dokument XML Dokument XSD

Formuláre pre predkladanie príloh pre komplexnú akreditáciu v adresárovej štruktúre pre každú vysokú školu:

Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave