FORMULÁRE

SK | EN
Korešpondenčná adresa
pre Akreditačnú komisiu:
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
  Ľubor Fišera  
  predseda Akreditačnej komisie,
poradného orgánu vlády SR
 
  Stromová 1  
  813 30 Bratislava  

Prílohy k žiadosti sa predkladajú v súlade s § 2 ods. 4 nariadenia vlády SR. Č. 427/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov v elektronickom vyhotovení prostredníctvom webového sídla Akreditačnej komisie www.akredkom.sk a to takto:

 • Prílohy k žiadostiam musia byť po 1. 1. 2014 vyplnené iba do formulárov, ktoré nájdete na tejto stránke v štandarde pre textový súbor Rich Text Format (.rtf). Ďalšie doklady predkladané spolu s príslušným formulárom možno predložiť aj v štandarde pre textové súbory Portable Document Format (.pdf).

 • Súbory s formulármi k jednotlivým žiadostiam musia byť pomenované nasledovne:
  2a_SP_OVCISLO_TITUL_NAZOV_formular.rtf
  2c_HVK_OVCISLO_ODBOR_formular.rtf
  kde OVCISLO je konkrétne číslo oblasti výskumu, TITUL je skratku akademického titulu, NAZOV je názov, prípadne skrátený názov študijného programu a ODBOR je názov, prípadne skrátený názov študijného odboru.

 • Na účely komplexnej akreditácie sa vyžaduje, aby vysoká škola jednotlivé formuláre a ďalšie doklady vložila do predpripravenej šablóny. Pre každú vysokú školu je na tejto stránke pripravený na stiahnutie zip súbor s adresárovou štruktúrou a prázdnymi formulármi pripravenými na vyplnenie. V príslušných adresároch sa nachádza v subore "!readme" návod na to, ako formuláre použiť a ako ich pomenovať.

 • Odosielané podklady musia túto adresárovú štruktúru a definovaný formát mien súborov presne spĺňať. Do systému je možné odoslať len správne vytvorený a naplnený zip súbor s prílohami vo formulároch získaných z tejto stránky webového sídla Akreditačnej komisie.

 • V prípade, že budú informačné listy generované z údajov uložených v informačnom systéme, tak môžu byť priložené aj vo formáte pdf. V takomto prípade však musia byť informačné listy predmetov priložené aj vo formáte xml pričom každý samostatný informačny list vo formáte xml bude uložený v predpripravenom podadresári xml.

  Rovnaké pravidlá sa týkaju aj formulárov pre vedeckopedagogickú charakteristiku.

  Čo sa týka pdf formuláru, tak musí mať nielen rovnakú štruktúru, ale aj rovnakú formu ako predpísany rtf formulár.

  Súbory s informačnými listami a VPCH v xml formáte musia mať názov v tvare:
  IL_PREDMET.xml
  VPCH_PRIEZVISKO_MENO.xml
  Kde PREDMET bude nahradený (vhodne skráteným) názvom konkrétneho predmetu a PRIEZVISKO_MENO konkrétnym priezviskom a menom osoby. V prípade potreby môže byť za PREDMET resp. PRIEZVISKO_MENO kvôli jednoznačnosti doplnený _KOD.

  Alternatívne môžu byť IL (a tiež VPCH) v xml formáte serializované v jednom súbore (tak ako to dovoľuje definovaný formát) s názvom IL.xml resp. VPCH.xml.

  V nižšieuvedených vzorových xml formulároch sú na vloženie údajov určené tagy s atribútom:

  type="date"
  type="number"
  type="string"
  type="text"
  
  Ostatné tagy musia zostať nezmenené.

  V tagu s type="text" môže byť v texte použitá formátovacia značka <p></p>.

  Prípadné otázky týkajúce sa xml formátu formulárov zasielajte na adresu xml[zavináč]akredkom.sk

Formulár k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jeho absolventom akademický titul (§ 82 ods. 2 písm. a) Dokument RTF
Formulár k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu (§ 82 ods. 2 písm. b) Dokument RTF
Formulár k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (§ 82 ods. 2 písm. c) Dokument RTF
Formulár k žiadosti o vyjadrenie k návrhu na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla verejnej vysokej školy, štátnej vysokej školy, fakulty verejnej vysokej školy, fakulty štátnej vysokej školy alebo fakulty súkromnej vysokej školy (§ 82 ods. 2 písm. d) Dokument RTF
Formulár k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať profesijne orientovaný bakalársky študijný program oprávňujúci udeliť jeho absolventom akademický titul (§ 82 ods. 2 písm. a) Dokument RTF
Vedecko-pedagogická alebo umelecko-pedagogická charakteristika fyzickej osoby Dokument RTF
Informačný list predmetu Dokument RTF
Vedecko-pedagogická alebo umelecko-pedagogická charakteristika fyzickej osoby Dokument XML Dokument XSD
Informačný list predmetu Dokument XML Dokument XSD

Formuláre pre predkladanie príloh pre komplexnú akreditáciu v adresárovej štruktúre pre každú vysokú školu:

Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Ekonomická univerzita v Bratislave
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o, odborná vysoká škola
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Katolícka univerzita v Ružomberku
Paneurópska vysoká škola
Prešovská univerzita v Prešove
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Trnavská univerzita v Trnave
Technická univerzita v Košiciach
Technická univerzita vo Zvolene
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzita J. Selyeho
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Vysoká škola Goethe Uni Bratislava
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Vysoká škola v Sládkovičove
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Žilinská univerzita v Žiline

Formuláre na predkladanie príloh pre komplexnú akreditáciu v adresárovej štruktúre pre zahraničné vysoké školy:

Bankovní institut vysoká škola, a.s., Praha (sídlo v Českej republike)
Univerzita Palackého v Olomouci (sídlo v Českej republike)
Vysoká škola hotelová v Praze 8, s. r. o. (sídlo v Českej republike)
Vysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s. (sídlo v Českej republike)