HODNOTIACE SPRÁVY Z KOMPLEXNÝCH AKREDITÁCIÍ VŠ

SK | EN
Hodnotiaca správa Študijné programy HVK
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (88.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (88.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Akadémia policajného zboru v Bratislave (88.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (88.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Trnavská univerzita v Trnave (88.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Akadémia umení v Banskej Bystrici (88.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Vysoká škola múzických umení v Bratislave (88.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Prešovská univerzita v Prešove (88.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., v Bratislave (88.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne (88.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel
Univerzita Komenského v Bratislave (88.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Žilinská univerzita v Žiline (88.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Katolícka univerzita v Ružomberku (88.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (88.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach (88.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (88.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Technická univerzita vo Zvolene (88.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (88.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Slovenská technická univerzita v Bratislave (88.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Technická univerzita v Košiciach (88.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košiciach (88.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Ekonomická univerzita v Bratislave (88.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (93.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši (93.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Univerzita J. Selyeho so sídlom v Komárne (93.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (93.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Paneurópska vysoká škola so sídlom v Bratislave (93.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Vysoká škola Danubius so sídlom v Sládkovičove (99.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (101.ZAK) Dokument PDF Dokument PDF
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA) (105.ZAK) Dokument PDF Dokument PDF
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (SEVŠ) (105.ZAK) Dokument PDF Dokument XLS
Vysoká škola bezpečnostnéko manažérstva v Košiciach (VŠBM) (105.ZAK) Dokument PDF Dokument XLS
Vysoká škola DTI so sídlom v Dubnici nad Váhom (VŠ DTI) (106.ZAK) Dokument PDF Dokument XLS
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o., odborná vysoká škola (HUAJA) (108.ZAK) Dokument PDF Dokument XLS

Dátumy skončenia komplexnej akreditácie na vysokej škole (1. cyklus, 2007 - 2011) Dokument Excel

Hodnotiaca správa Študijné programy HaI
Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach (40.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Vysoká škola muzických umení v Bratislave (42.ZAK) Dokument PDF       Dokument Excel Dokument Excel Dokument Excel
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (42.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Ekonomická univerzita v Bratislave (43.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Technická univerzita vo Zvolene (43.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Akadémia policajného zboru v Bratislave (43.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne (44.mimZAK) Dokument PDF Dokument Excel
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (44.mimZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Univerzita Komenského v Bratislave (45.mimZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Slovenská technická univerzita v Bratislave (45.mimZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Žilinská univerzita v Žiline (46.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Prešovská univerzita v Prešove (46.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Trnavská univerzita v Trnave (46.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (46.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Akadémia umení v Banskej Bystrici (47.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel
Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši (47.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (47.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel
Bratislavská vysoká škola práva v Bratislave (47.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Univerzita Jánosa Selyeho v Komárne (47.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne (47.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (47.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach (47.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (47.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (47.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Katolícka univerzita v Ružomberku (47.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Technická univerzita v Košiciach (47.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel Dokument Excel
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (58.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v Bratislave (59.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel
Vysoká škola v Sládkovičove (59.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (61.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (61.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom (62.ZAK) Dokument PDF Dokument Excel