INTERNÉ HODNOTENIE

SK | EN

Od roku 2007 Akreditačná komisia uskutočňuje v súlade s Normami a smernicami na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania ("Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area" vydané ENQA) vnútorné hodnotenie svojej činnosti formou seba hodnotenia.

Vnútorný systém hodnotenia AK musí spĺňať najmä tieto ciele:

  1. Vytvorenie dôveryhodného a transparentného systému vnútorného hodnotenia, ktorý zabezpečí kvalitu procesov, kritérií a ďalších aktivít AK a ich optimalizáciu.

  2. Umožnenie identifikácie miery naplňovania všetkých Noriem a smerníc zameraných na oblasť vnútorného hodnotenia pri súčasnom rešpektovaní národného špecifika (legislatívnych požiadaviek, kultúrno-historických činiteľov a iné).

  3. Vhodné previazanie systému vnútorného a vonkajšieho hodnotenia.

Základným cieľom seba hodnotenia je odhalenie silných a slabých stránok organizácie a hľadanie príležitostí na zlepšovanie sa. Aplikácia seba hodnotiacich metód má aj mnohé ďalšie zaujímavé prínosy, napr.:

  • jasne algoritmizovateľným prístupom k procesom neustáleho zlepšovania upozorňuje na všetky významnejšie šance k zmenám,

  • seba hodnotenie je skúmanie a vyhodnocovanie dôkazov s následnou kvantifikáciou vyzretosti systému manažérstva kvality, je hodnotením odvodeným od faktov a nie od pocitov jednotlivcov,

  • ide o mimoriadne účinnú formu učenia sa ľudí v organizácii, lebo sami zamestnanci sú vedení a motivovaní k odhaľovaniu silných a slabých stránok v oblasti vykonávaných činností a dosahovaných výsledkov,

  • je silným nástrojom odhaľovania a diagnostiky slabých miest za predpokladu, že sa naplňuje princíp pravdy,

  • táto metóda dáva kvantifikovateľné výsledky a núti k systémovému využívaniu celého množstva rôznych meraní ako aj ich zavádzaniu,

  • umožňuje priebežné hodnotenie stavu dosiahnutej excelencie aj v porovnávaní s inými organizáciami.Správa o vnútornom hodnotení Akreditačnej komisie v roku 2011 - Sebahodnotenie kvality niektorých činností Akreditačnej komisie
(Príloha k uzneseniu č. 63.7.1)
Dokument PDF
Sebahodnotenie kvality niektorých činností Akreditačnej komisie
(Príloha k uzneseniu č. 34.9.1)
Dokument PDF