ÚVOD

SK | EN
Údaje na tejto web stránke sú platné k 31.12.2019 a slúžia len ako archív informácií o činnosti Akreditačnej komisie.

Od 1.1.2020 je Akreditačná komisia zrušená.

Pre aktuálne informácie týkajúce sa akreditácií v oblasti vysokého školstva prosím prejdite na web stránku Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoke školstvo.
Zákon NR SR č. 269 z 11. septembra 2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje k 1.11.2018 pôsobnosť Akreditačnej komisie takto:

§ 38

(1) Akreditačná komisia zriadená podľa predpisu účinného do 31. októbra 2018 sa považuje za Akreditačnú komisiu podľa tohto zákona a vykonáva svoju činnosť do 31. decembra 2019 podľa predpisu účinného do 31. októbra 2018. Člen Akreditačnej komisie zriadenej podľa predpisu účinného do 31. októbra 2018 sa považuje za člena Akreditačnej komisie podľa tohto zákona.

Od 1. januára 2020 sa Akreditačná komisia zrušuje. Ak do 31. decembra 2019 zanikne členstvo niektorého člena Akreditačnej komisie, ministerstvo školstva a vláda zabezpečia doplnenie počtu členov Akreditačnej komisie podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018; za člena Akreditačnej komisie možno po 1. novembri 2018 vymenovať aj toho, kto bol jej členom dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia

(2) Ministerstvo školstva od 1. novembra 2018 do 31. decembra 2019 materiálne a finančne zabezpečuje činnosť Akreditačnej komisie v rozsahu podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018. Vysoké školy sú povinné poskytovať Akreditačnej komisii od 1. novembra 2018 súčinnosť v rozsahu podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018. Do 31. decembra 2019 je Akreditačná komisia oprávnená využívať údaje z registra zamestnancov vysokých škôl v rozsahu podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018

§ 37 - termín na podávanie žiadosti

(8) Od 16. júna 2019 nie je možné podávať žiadosti Akreditačnej komisii; žiadosť podanú po 15. júni 2019 Akreditačná komisia odmietne. Pri žiadostiach podaných Akreditačnej komisii od 1. novembra 2018 do 15. júna 2019 sa postupuje podľa odseku 2.

(2) Konania o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jeho absolventom zodpovedajúci akademický titul a konania o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov neukončené do 31. októbra 2018 sa od 1. novembra 2018 dokončia podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018 a podľa kritérií vydaných podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018; to platí, aj ak ide o žiadosti podané v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy, ktorá nebola skončená do 31. októbra 2018. Ustanovenia prvej vety sa vzťahujú aj na konania začaté na základe žiadosti podanej Akreditačnej komisii od 1. novembra 2018 do 15. júna 2019. Ak konanie neskončí do 31. decembra 2019, úkony Akreditačnej komisie, ministerstva školstva a ministra školstva vykoná agentúra.

(6) Od 1. novembra 2018 sa zastavujú právoplatne neukončené konania o spôsobilosti nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu.

Aktuality

30.12.2019
Prehľad postúpených nevybavených žiadosti AK (ŠP), ktoré boli postúpené SAAVŠ.
Prehľad postúpených nevybavených žiadosti AK (HaI), ktoré boli postúpené SAAVŠ.
27.11.2019
Záverečný príhovor predsedu Akreditačnej komisie na 114. zasadnutí AK
27.11.2019
Zápis zo 114. zasadnutia Akreditačnej komisie (6.11.2019 - 7.11.2019, Bratislava)
7.10.2019
Zápis zo 113. zasadnutia Akreditačnej komisie (18.9.2019, Bratislava)
11.9.2019
Zápis zo 112. zasadnutia Akreditačnej komisie (21.8.2019, Bratislava)
14.5.2019
Zápis zo 111. zasadnutia Akreditačnej komisie (24.4.2019 - 25.4.2019, Bratislava)
17.4.2019
V súvislosti so sťahovaním Sekretariátu Akreditačnej komisie (SAK) z doterajšieho miesta pôsobenia (Stromová 9) na nové pôsobisko v Petržalke (Černyševského ulica), sú dočasne nedostupné telefónne čísla 02/593 74 245, - 325. Telefonický kontakt so SAK je možný len na týchto číslach: 02/593 74 240, 0908 949 057. Oznámený stav môže trvať až do 6. 5. 2019.
Mailové adresy sú aktívne.
4.3.2019
Zápis zo 110. zasadnutia Akreditačnej komisie (13.2.2019 - 14.2.2019, Bratislava)
5.12.2018
Akreditačná komisia na svojom 109. zasadnutí ukončila vyhodnotenie správ vedúcich špičkových tímov schválených v rámci 1. výzvy projektu "Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku" po troch rokoch činnosti. Akreditačná komisia skonštatovala, že všetkých 37 tímov i naďalej spĺňa kritériá projektu aj po uskutočnených zmenách a odporučila MŠVVaŠ SR status špičkového tímu predmetným tímom ponechať a poskytovať im finančné prostriedky vyčlenené na tento projekt aj v ďalšom období.
Prehľad špičkových tímov z 1. výzvy po uskutočnených zmenách.
4.12.2018
Zápis zo 109. zasadnutia Akreditačnej komisie (14.11.2018 - 15.11.2018, Bratislava)
1.10.2018
Zápis zo 108. zasadnutia Akreditačnej komisie (12.9.2018, Bratislava)
28.8.2018
Zápis z mimoriadneho 107. zasadnutia Akreditačnej komisie (13.8.2018, Bratislava)
20.7.2018
Zápis zo 106. zasadnutia Akreditačnej komisie (27.6.2018 - 28.6.2018, Trenčianske Teplice)
23.4.2018
Zápis zo 105. zasadnutia Akreditačnej komisie (4.4.2018 - 5.4.2018, Bratislava)
26.2.2018
Zápis zo 104. zasadnutia Akreditačnej komisie (7.2.2018 - 8.2.2018, Bratislava)

rok 2017

rok 2016

rok 2015

rok 2014

rok 2013