KRITÉRIÁ

SK | EN

Kritériá na posudzovanie spôsobilosti vysokých škôl a nevysokoškolských inštitúcií
(§ 82 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách)
platné pre žiadosti doručené Akreditačnej komisii


Akreditačná komisia, poradný orgán vlády Slovenskej republiky (v skratke "komisia"), používa v rámci svojej pôsobnosti definovanej v § 82 ods. 2 platného zákona o vysokých školách kritériá, ktoré navrhla a po vyjadrení reprezentácie vysokých škôl schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ide o kritériá používané:

  • pri posudzovaní spôsobilosti uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jeho absolventom akademický titul (schválené 5. 4. 2013)
  • pri posudzovaní spôsobilosti nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu (schválené 3. 4. 2003)
  • pri posudzovaní spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (schválené 5. 4. 2013)
  • pri vyjadrovaní sa o zaradení vysokej školy (schválené 4. 4. 2013)
  • pri hodnotení úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy (schválené 4. 4. 2013)
  • pri vyjadrovaní sa k vnútornému systému zabezpečovania kvality (schválené 3. 12. 2013)

Znenia predmetných kritérií:

Kritériá platné pre žiadosti doručené Akreditačnej komisii po 15. 04. 2013
Impakt faktory na zaradenie výstupov do kategórie A pre jednotlivé oblasti výskumu Dokument XLS
Počty publikovaných vedeckých prác alebo výstupov kategórie A v rámci minimálnej podmienky pre kritériá vysokej školy, resp. fakulty na získanie titulu profesor pre študijné odbory v jednotlivých oblastiach výskumu (KHKV-A3 ich počet sa stanoví špecifický pre príslušný študijný odbor) Dokument XLS
Predchádzajúce znenie kritérií používaných Akreditačnou komisiou