ŠPIČKOVÉ TÍMY, 2. VÝZVA

SK | EN

Projekt "Špičkové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku - 2. výzva"

Akreditačná komisia oznamuje, že na 92. zasadnutí konanom 24. februára 2016 v Bratislave schválila harmonogram ako aj aktualizovanú metodiku projektu Špičkové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku na ďalšie obdobie.

Hlavné ciele projektu sú:

  1. Identifikovať v jednotlivých vedeckých alebo umeleckých oblastiach vedecké/umelecké osobnosti, kolektívy a pracoviská vysokých škôl s vysoko nadpriemernými výsledkami v slovenskom meradle, ktoré sa významne presadili na medzinárodnej vedeckej alebo umeleckej scéne.

  2. Zverejniť, v ktorých oblastiach výskumu (ďalej len "OV") a na ktorých pracoviskách tieto tímy a k nim prislúchajúce osobnosti pracujú.

  3. Upriamiť pozornosť mladej generácie na to, že aj na Slovensku sú pracoviská, kde sa stretnú s osobnosťami, uznávanými v európskom a svetovom meradle, môžu sa na takých pracoviskách vzdelávať, podieľať sa na ich vysokej vedeckej alebo umeleckej úrovni a získať kontakty so svetom.

  4. Motivovať tímy a pracoviská, ktoré majú potenciál v blízkej budúcnosti dosiahnuť špičkové, medzinárodne akceptované výsledky.

  5. Presvedčiť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (v skratke "MŠVVaŠ SR") a vládu SR, že špičkové pracoviská a osobnosti si zaslúžia vysokú morálnu, spoločenskú a v tej súvislosti aj finančnú podporu. Finančná podpora vo forme mimoriadnej dotácie pre špičkové tímy a pracoviská je dôležitá pre podporu ich výskumnej práce.

  6. Prispieť k vytvoreniu podmienok a kritérií pre udelenie grantov pre špičkové pracoviská zo strany grantových agentúr a sponzorov, zameraných na rozvoj vedeckej produkcie, napr. aj v zmysle nadštandardnej podpory štúdia a práce doktorandov a prostriedkov postačujúcich na prijatie postdoktorandov, ako je to bežné v zahraničí. Upriamiť pozornosť potenciálnych sponzorov, vrátane súkromnej sféry, na špičkové tímy a ich pracoviská.

  7. Upozorniť aj decíznu sféru, že ak sa neuskutočnia kroky, ktoré podporia jestvujúce špičky a ak sa nezlepší financovanie vysokých škôl a vedeckých pracovísk ako celku aspoň na priemer podielu HDP výdavkov na vedu v Európskej únii, veda v Slovenskej republike bude v porovnaní so svetom upadať čoraz rýchlejšie.

Vyhodnotenie návrhov vysokých škôl na špičkové tímy

Projekt špičkových tímov - komentár Dokument PDF
Prehľad odsúhlasených ŠT podľa OV Dokument PDF
Prehľad odsúhlasených ŠT podľa VŠ Dokument PDF
Prehľad ŠT podľa OV - 1. a 2. výzva Dokument PDF
Prehľad ŠT podľa VŠ - 1. a 2. výzva Dokument PDF

Metodika projektu Dokument PDF
Časový harmonogram projektu Dokument Word
Výzva 2, formulár Dokument Word
Výzva 2, príloha k formuláru Dokument Excel
Usmernenie k predkladaniu návrhov výzvy Dokument RTF
Aktualizovaný časový harmonogram projektu Dokument PDF