ÚVOD

SK | EN
Korešpondenčná adresa
pre Akreditačnú komisiu:
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
  Ľubor Fišera  
  predseda Akreditačnej komisie,
poradného orgánu vlády SR
 
  Stromová 1  
  813 30 Bratislava  Akreditačná komisia (ďalej len "AK") sleduje, posudzuje a nezávisle hodnotí kvalitu vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl a napomáha jej zvyšovanie. Komplexne posudzuje podmienky, v ktorých sa tieto činnosti na jednotlivých vysokých školách uskutočňujú a vypracúva odporúčania na zlepšenie práce vysokých škôl. Nezávislým hodnotením prispieva k zefektívneniu a zvýšeniu kvality poskytovaného vzdelávania na vysokých školách.

Aktuality

31.7.2014
Materiály k projektu "Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku"
10.7.2014
Zápis zo 78. zasadnutia Akreditačnej komisie (30.6. -1.7 2014, Spišské Podhradie, casť Spišská Kapitula)
17.6.2014
Zápis zo 77. zasadnutia Akreditačnej komisie (28. - 29.5 2014, Bratislava)
24.4.2014
Zápis zo 76. zasadnutia Akreditačnej komisie (2. - 4. 4. 2014, Tatranské Zruby)
16.4.2014
Podpis Memoranda o spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl
28.3.2014
Pracovné stretnutie so zástupcami Akreditačnej komisie Českej republiky
20.3.2014
Komplexná akreditácia v roku 2014 (predpisy, postupy) - Pracovný seminár pre členov stálych PS
18.2.2014
Stanovisko Akreditačnej komisie k príspevku, ktorý odvysielal Rozhlas a televízia Slovenskej republiky (RTVS) v hlavných správach 3. januára 2014
10.2.2014
Správa o činnosti Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky, za obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013
10.2.2014
Zápis zo 75. zasadnutia Akreditačnej komisie (22. - 23. 1. 2014, Bratislava)
1.1.2014
Formuláre
23.12.2013
Počty publikovaných vedeckých prác alebo výstupov kategórie A v rámci minimálnej podmienky pre kritériá vysokej školy, resp. fakulty na získanie titulu profesor špecificky pre jednotlivé študijné odbory v jednotlivých oblastiach výskumu
3.12.2013
Kritériá hodnotenia vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania
18.11.2013
Impakt faktory (IF) na zaradenie výstupov do kategórie A pre jednotlivé oblasti výskumu
24.6.2013
nové menu