ÚVOD

SK | EN
Korešpondenčná adresa
pre Akreditačnú komisiu:
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
  Ľubor Fišera  
  predseda Akreditačnej komisie,
poradného orgánu vlády SR
 
  Stromová 1  
  813 30 Bratislava  Akreditačná komisia (ďalej len "AK") sleduje, posudzuje a nezávisle hodnotí kvalitu vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl a napomáha jej zvyšovanie. Komplexne posudzuje podmienky, v ktorých sa tieto činnosti na jednotlivých vysokých školách uskutočňujú a vypracúva odporúčania na zlepšenie práce vysokých škôl. Nezávislým hodnotením prispieva k zefektívneniu a zvýšeniu kvality poskytovaného vzdelávania na vysokých školách.

Aktuality

26.2.2018
Zápis zo 104. zasadnutia Akreditačnej komisie (7.2.2018 - 8.2.2018, Bratislava)
20.2.2018
Nové kritériá pre akreditáciu profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov vysokoškolského vzdelávania
Schválenie akreditácie profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov vysokoškolského vzdelávania MŠVVaŠ SR

rok 2017

rok 2016

rok 2015

rok 2014

rok 2013