ŠPIČKOVÉ TÍMY, 1. VÝZVA

SK | EN

Projekt "Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku"

Akreditačná komisia na 76. zasadnutí v Tatranských Zruboch v dňoch 2. - 4.apríla 2014 odsúhlasila uznesením 76.9.1 pilotný projekt Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku.

Hlavné ciele projektu sú:

  1. Identifikovať v jednotlivých vedeckých alebo umeleckých oblastiach vedecké/umelecké osobnosti, kolektívy a pracoviská vysokých škôl s vysoko nadpriemernými výsledkami v slovenskom meradle, ktoré sa významne presadili na medzinárodnej vedeckej alebo umeleckej scéne.

  2. Zverejniť v abecednom poradí, v ktorých oblastiach výskumu (ďalej len "OV") a na ktorých pracoviskách tieto tímy a k nim prislúchajúce osobnosti pracujú.

  3. Upriamiť pozornosť mladej generácie na to, že aj na Slovensku sú pracoviská, kde sa stretnú s osobnosťami, uznávanými v európskom a svetovom meradle, môžu sa na takých pracoviskách vzdelávať, podieľať sa na ich vysokej vedeckej alebo umeleckej úrovni a získať kontakty so svetom.

  4. Motivovať tímy a pracoviská, ktoré majú potenciál v blízkej budúcnosti dosiahnuť špičkové, medzinárodne akceptované výsledky.

  5. Presvedčiť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (v skratke "MŠVVaŠ SR") a vládu SR, že špičkové pracoviská a osobnosti si zaslúžia vysokú morálnu, spoločenskú a v tej súvislosti aj finančnú podporu. Finančná podpora vo forme mimoriadnej dotácie pre špičkové tímy a pracoviská je dôležitá pre podporu ich výskumnej práce.

  6. Prispieť k vytvoreniu podmienok a kritérií pre udelenie grantov pre špičkové pracoviská zo strany grantových agentúr a sponzorov, zameraných na rozvoj vedeckej produkcie, napr. aj v zmysle nadštandardnej podpory štúdia a práce doktorandov a prostriedkov postačujúcich na prijatie postdoktorandov, ako je to bežné v zahraničí. Upriamiť pozornosť potenciálnych sponzorov, vrátane súkromnej sféry, na špičkové tímy a ich pracoviská.

  7. Upozorniť aj decíznu sféru, že ak sa neuskutočnia kroky, ktoré podporia jestvujúce špičky a ak sa nezlepší financovanie vysokých škôl a vedeckých pracovísk ako celku aspoň na priemer podielu HDP výdavkov na vedu v Európskej únii, veda v Slovenskej republike bude v porovnaní so svetom upadať čoraz rýchlejšie.


Vyhodnotenie návrhov vysokých škôl na špičkové tímy

Projekt špičkových tímov - komentár Dokument PDF
Prehľad odsúhlasených ŠT podľa OV Dokument PDF
Prehľad odsúhlasených ŠT podľa VŠ Dokument PDF

Projekt "Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku" Dokument Word
Časový harmonogram projektu Dokument Word
Upravený časový harmonogram projektu Dokument Word
Výzva, formulár Dokument Word
Výzva, príloha k formuláru Dokument Excel
Usmernenie k predkladaniu návrhov výzvy Dokument RTF
Otázky a odpovede Dokument Word
Zdôvodnenie AK pre projekt "Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku" Dokument Word