ŠTATÚT AKREDITAČNEJ KOMISIE

SK | EN
Korešpondenčná adresa
pre Akreditačnú komisiu:
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
  Ľubor Fišera  
  predseda Akreditačnej komisie,
poradného orgánu vlády SR
 
  Stromová 1  
  813 30 Bratislava  

Štatút Akreditačnej komisie (v skratke "štatút AK"), ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky, je jedným z hlavných dokumentov, ktorými sa riadi činnosť Akreditačnej komisie (v skratke "komisia").

Štatút AK vymedzuje a upravuje najmä tieto činnosti komisie:

  • pôsobnosť predsedu, podpredsedu a členov komisie,

  • úlohy sekretariátu komisie,

  • spôsob rokovania komisie a jej pracovných skupín vrátane princípu hlasovania a prijímania uznesení,

  • spôsob predkladania správy o činnosti vláde Slovenskej republiky ako aj náležitosti predmetnej správy.

Znenie v súčasnosti platného štatútu AK a znenia predchádzajúcich štatútov:

Štatút AK
Štatút Akreditačnej komisie - platný od 1.1.2014 Dokument DOC Dokument PDF
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 673 z 20. novembra 2013 k návrhu štatútu Akreditačnej komisie Dokument PDF
Štatút Akreditačnej komisie - platný do 31.12.2013 Dokument DOC Dokument PDF
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 169 z 12. marca 2008 k návrhu štatútu Akreditačnej komisie Dokument DOC
Štatút Akreditačnej komisie - od 12.3.2008 neplatný Dokument RTF Dokument PDF