EXTERNÉ HODNOTENIE

SK | EN

Na konferencii ministrov zodpovedných za vysoké školstvo 19. septembra 2003 v Berlíne, odsúhlasili ministri na európskej úrovni komuniké, v ktorom o.i. vyzvali Európsku asociáciu na zabezpečovanie kvality v oblasti vysokoškolského vzdelávania (ENQA) prostredníctvom jej členov, aby vytvorila súbor noriem, postupov a smerníc na zabezpečovanie kvality a "hľadala spôsoby, ako zabezpečiť vzájomné posudzovanie systémov zabezpečovania kvality a/alebo akreditačných agentúr alebo orgánov". V súlade s uvedeným, ENQA v spolupráci s Asociáciou európskych univerzít ( EUA ) a ďalšími organizáciami a po diskusii s relevantnými agentúrami, vypracovala "Normy a smernice na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania" (ESG). Ich súčasťou je aj odporúčanie, aby sa európske agentúry na zabezpečovanie kvality podrobili do piatich rokov cyklickému hodnoteniu.

V dňoch 8. - 9. novembra 2012 sa v Bratislave uskutočnilo externé hodnotenie Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR (v skratke AK), Panelom ENQA, zamerané na plnenie kritérií ESG. Z hodnotenia vyplynulo, že AK pri vykonávaní činností vyhovela 7 hodnoteným kritériám v plnej miere, 4 kritériám v podstatnej miere, 6 kritériám čiastočne a ani jedno kritérium nebolo hodnotené ako nesplnené. Aj napriek tomu Rada ENQA rozhodla, že AK v súčasnosti dostatočne nevyhovuje na to, aby mohla dostať oprávnenie na získanie plnohodnotného členstva ENQA. Rada ENQA AK odporučila, aby sa nateraz opätovne o riadne členstvo v ENQA neuchádzala, pokiaľ nenastane výrazný posun, na základe ktorého by komisia bola presvedčená, že spĺňa kritéria členstva v ENQA v plnom rozsahu. V zmysle uvedeného ENQA navrhla komisii uchádzať sa o status affiliate member čo sa aj uskutočnilo a komisia získala tento status rozhodnutím Rady ENQA na svojom zasadnutí dňa 19. 9. 2013.

Affiliates majú oprávnenie dostávať od ENQA publikácie, zúčastňovať sa podujatí organizovaných ENQA a je im poskytnuté aj prístupové heslo do chránených častí webového sídla ENQA. Nemôžu sa však nazývať "členmi" ENQA a nemajú volebné právo.

Priebeh a výsledky externého hodnotenia Panelu:

Report of the Panel appointed to undertake a review of the Accreditation Commission of the Slovak Republic (ACSR) for the purposes of the granting of full membership of the European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) Dokument DOC
Statement of the Accreditation Commission of the Slovak Republic to the Report of the Panel appointed to undertake a review of the Accreditation Commission of the Slovak Republic (ACSR) for the purposes of the granting of full membership of the European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) Dokument DOC
Letter of the Chair Fisera to the President of ENQA Dokument DOC