WORKING GROUPS

SK | EN
Korešpondenčná adresa
pre Akreditačnú komisiu:
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
  Ľubor Fišera  
  predseda Akreditačnej komisie,
poradného orgánu vlády SR
 
  Stromová 1  
  813 30 Bratislava  

Zoznam pracovných skupín

Zoznam dočasných pracovných skupín
Zásady zostavovania pracovných skupín Akreditačnej komisie

Zriaďovanie pracovných skupín Akreditačnej komisie upravuje článok 6 Štatútu Akreditačnej komisie. Akreditačná komisia diskutovala a zhodla sa na Zásadách, ktoré rešpektuje pri zostavovaní návrhov svojich pracovných skupín. Cieľom týchto Zásad je aj prispieť k zvýšeniu dôveryhodnosti Akreditačnej komisie.

Medzi zásadami činnosti AK sú nezávislosť, objektívnosť, nestrannosť a profesionálnosť.

Ťažisko činnosti AK je v práci pracovných skupín. Dôležité je preto aj ich zloženie - aby bolo v súlade so Zásadami. Pracovné skupiny sa navrhujú tak, aby mali vyvážené zloženie:

- po odboroch v skupine študijných odborov,

- časť z vysokých škôl, časť z prostredia mimo vysokých škôl vrátane praxe.

Pri navrhovaní zloženia pracovnej skupiny je rozhodujúca požiadavka kvality posudzovania, ktorá zahŕňa rešpektovanie uvedených zásad (nezávislosť, objektívnosť, nestrannosť a profesionálnosť).

Členovia môžu byť zo zahraničia: z praktických dôvodov (dostupnosť a jazyk) sa odporúča zameriavať sa najmä na slovensky hovoriacich/rozumejúcich odborníkov zo susediacich krajín.

Členovia mimo vysokých škôl: zvažovať podľa špecifík odborov účasť z SAV, prípadne nejakého výskumného ústavu, z "praxe".

Členovia z "praxe": podľa špecifík odborov návrhy môžu prísť z profesijnej spoločnosti, komory apod., možno navrhnúť odborníka priamo z praxe.

Pri zostavovaní skupiny je prirodzené, že treba rôzne možnosti konzultovať. Je asi celkom korektné napr. sa obrátiť na odbornú spoločnosť či komoru, aby navrhli možných členov. Takéto spoločnosti nepodliehajú akreditácii a u členov z ich radov nevzniká priama väzba, ktorá by mohla zakladať prípadný konflikt záujmov. AK nie je zastupiteľský orgán, členovia pracovných skupín tam nebudú "za fakultu".

Zásady zostavovania pracovných skupín Akreditačnej komisie Dokument Word Formát RTF Formát PDFZoznam pracovných skupín

Zoznam dočasných pracovných skupín