CONTACTS

SK | EN
Korešpondenčná adresa
pre Akreditačnú komisiu:
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
  Ľubor Fišera  
  predseda Akreditačnej komisie,
poradného orgánu vlády SR
 
  Stromová 1  
  813 30 Bratislava  

Sekretariát Akreditačnej komisiePoštová adresa:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sekretariát Akreditačnej komisie
Stromová 1
813 30 Bratislava 1
e-mail: maria.holicka [zavináč] minedu.sk

Sídlo:
Stromová 1, 3. poschodie
813 30 Bratislava 1


RNDr. Mária Holická
riaditeľka Sekretariátu AK, tajomníčka AK

tel.: +421 2 593 74 240
fax: +421 2 593 74 383
e-mail: maria.holicka [zavináč] minedu.sk


Ing. Iveta Šupejová

tel.: +421 2 593 74 254
e-mail: iveta.supejova [zavináč] minedu.sk

študijné programy 3.stupňa, nevysokoškolské inštitúcie
habilitačné konania a konania na vymenúvanie za profesorov
súkromné vysoké školy
komplexná akreditácia činností VŠ
zmeny v sústave študijných odborov VŠ vzdelávania


Mgr. Katarína Ľahká

tel.: +421 2 593 74 245
e-mail: katarina.lahka [zavináč] minedu.sk

študijné programy 1. a 2. stupňa
garanti študijných programov
medzinárodná agenda, zahraničné aktivity
pracovné skupiny AK


Ružena Polťáková

tel.: +421 2 593 74 230
e-mail: akredkom2 [zavináč] minedu.sk

systémové a organizačné práce spojené s nepretržitým chodom SAK
rozpočet a finančné zabezpečenie činnosti Akreditačnej komise a pracovných skupín AK

Last update 30.07.2010,Tibor Nágl, spravca [zavináč]akredkom.sk

Stránky sú umiestnené na serveri ÚIPŠ - ŠVS Bratislava