LEGISLATIVE FRAMEWORK

SK | EN
Korešpondenčná adresa
pre Akreditačnú komisiu:
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
  Ľubor Fišera  
  predseda Akreditačnej komisie,
poradného orgánu vlády SR
 
  Stromová 1  
  813 30 Bratislava  
Zákon č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Dokument PDF
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 169 z 12. marca 2008 k návrhu štatútu Akreditačnej komisie
Štatút Akreditačnej komisie Dokument DOC Dokument PDF
Štatút Akreditačnej komisie - od 12.3.2008 neplatný Dokument RTF Dokument PDF
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z.z. o Akreditačnej komisii Dokument PDF
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii Dokument PDF
Zákon č. 293/2007 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií Dokument PDF
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Dokument PDF