SPOLUPRÁCA S AKČR

SK | EN
Korešpondenčná adresa
pre Akreditačnú komisiu:
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
  Ľubor Fišera  
  predseda Akreditačnej komisie,
poradného orgánu vlády SR
 
  Stromová 1  
  813 30 Bratislava  

V rámci medzinárodných aktivít Akreditačnej komisie osobitnú kategóriu predstavuje spolupráca s Akreditačnou komisiou, ktorá pôsobí v rámci Českej republiky.

Táto spolupráca vznikla hneď po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993, po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vyplývala aj z toho, že v danom čase sa vysokoškolské vzdelávanie uskutočňovalo v obidvoch krajinách podľa toho istého zákona o vysokých školách č. 172 z roku 1990 v čase spoločnej republiky.

Aj keď neskôr Česká republika aj Slovenská republika prijali nové zákony o vysokých školách, v zásade sú si dosť podobné a len v malých rozdieloch sa uskutočňuje činnosť akreditačných komisii vo veľmi podobných legislatívnych rámcoch.

V súčasnosti možno konštatovať, že spolupráca s Akreditačnou komisiou v Českej republike má nadštandardný charakter a zameriava sa najmä na:

  • organizovanie spoločných stretnutí, ktoré slúžia na výmenu skúseností v akreditačných postupoch ako aj na porovnávanie dosiahnutých výsledkov akreditačných procesov v ČR a SR,

  • spoločný postup pri voľbách v medzinárodných organizáciách združujúcich akreditačné komisie (napr. CEENQA, ENQA a pod.),

  • vzájomné poskytovanie si odborníkov pri špecifických analýzach problémov vysokého školstva,

  • výmena skúseností práce sekretariátov obidvoch akreditačných komisií.

Závery zo spoločných stretnutí:

Závery zo spoločného rokovania Akreditačnej komisie Českej republiky a Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky (13.- 15. júna 2012, Praha) Dokument DOC
Závery zo spoločného rokovania Akreditačnej komisie Českej republiky a Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky (28. júna - 1. júla 2010, Spišská Kapitula) Dokument DOC