ČASTÉ OTÁZKY

SK | EN
Korešpondenčná adresa
pre Akreditačnú komisiu:
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
  Ľubor Fišera  
  predseda Akreditačnej komisie,
poradného orgánu vlády SR
 
  Stromová 1  
  813 30 Bratislava  
Časté otázky k akreditačným kritériám platným od apríla 2013

Študijné programy (ŠP)
Habilitačné konanie a vymenúvacie konanie (HaV)
Komplexná akreditácia
Vnútorný systém kvality (VSK)
Zaradenie medzi univerzitné vysoké školy (UVS)
Formuláre
Iné

Študijné programy (ŠP)

KSP-A1 úroveň výskumnej, resp. umeleckej činnosti

Otázka:

Ako sa má dokladovať "nepretržitosť"? Napr. nepretržitá výskumná činnosť, alebo umelecká činnosť.

Odpoveď:

Formulácia sa spája najmä s akreditáciou študijných programov a práv na habilitačné a vymenúvacie konanie a znamená, že žiadateľ musí preukázať výskumnú činnosť v takej miere, ktorá dokazuje adekvátne reagovanie na nové poznatky v študijnom odbore, ktoré možno začleniť do poskytovaného vzdelávania v predloženom študijnom programe, resp. študijnom odbore. Takto chápanú nepretržitú výskumnú činnosť, alebo umeleckú činnosť vyhodnocuje príslušná stála pracovná skupina AK.


KSP-A3 personálne zabezpečenie

Otázka:

Pre externú formu študijného programu je potrebná nová trojica docentov alebo profesorov, ako je to uvedené v tom istom študijnom programe dennej formy?

Odpoveď:

Nie. Akceptuje sa tá istá trojica VŠ - pedagógov ako pre dennú formu.


Otázka:

Citácia časti KSP-A3:"...títo sú s vysokou školou v plnom úväzku a nie sú v plnom úväzku na žiadnej inej vysokej škole." Vyžaduje sa výklad, ako bude AK posudzovať túto skutočnosť.

Odpoveď:

Akreditačná komisia toto ustanovenie chápe v súlade s § 74 ods. 4 v súčasnosti platného zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. že obmedzenie uvedené v predmetnom ustanovení sa týka pracovných pomerov uzavretých na výkon práce vysokoškolského učiteľa, výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka s vysokými školami sídliacimi na území SR alebo pôsobiacimi na území SR, pričom najviac v jednom z nich môže vykonávať prácu v ustanovenom týždennom pracovnom čase.


Otázka:

Je možné pri medziodborovom štúdiu (ŠP ako kombinácia dvoch ŠO) uvádzať trojice personálnych zabezpečovateľov (profesor alebo docent) tak, že garant a jeden personálny zabezpečovateľ budú z prvého ŠO odboru a druhý personálny zabezpečovateľ bude z druhého ŠO?

Odpoveď:

Nie je to prípustné. Pozri bod 10 kritérií: "Ak ide o medziodborové štúdium (§51 ods. 5 zákona) musia atribúty vysokej školy a jej pracovísk (KSP-A) spĺňať stanovené kritériá pre každý zo študijných odborov" (2x3, t.j. 6 pedagógov). "Ak jeden zo študijných odborov je hlavný, posudzuje sa ŠP ako ŠP v tomto študijnom odbore" (postačujú len traja učitelia).


Otázka:

Ako sa aplikuje minimálna podmienka na plnenie kritéria KSP- A3 v prípade dvoch študijných programov prvého stupňa, ktoré sú konverzné? Ide o 3-ročný a 4-ročný študijný program s rovnakým názvom v tom istom odbore, pričom 4-ročný študijný program zabezpečuje v prvom roku štúdia predovšetkým znalosti, ktoré je možné získať na strednej škole, ak si študent vyberie profilové predmety zodpovedajúce príslušnému študijnému odboru. Môže byť jeden vysokoškolský učiteľ na účely vyhodnotenia KSP- A3 uvedený v obidvoch takýchto študijných programoch prvého stupňa?

Odpoveď:

Áno. V zmysle KSP-A3 sa viac študijných programov na jednom stupni štúdia pripúšťa pre jedného vysokoškolského učiteľa v prípade študijných programov, ktoré vznikajú vytvorením z kombinácií (§ 83 ods. 15 zákona), prípadne študijných programov, ktoré sú konverzné. Bakalárske študijné programy ako sú opísané v otázke možno považovať za konverzné.


Otázka:

Kritériá akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania osobitne ošetrujú posudzovanie tzv. konverzných študijných programov. Ukazuje sa však, že takýto typ programov, kde je konverzný program obsahovo aj vzdelávacími výstupmi v zásade totožný so štandardným programom, ale je na začiatku rozšírený o "vstupný" ročník, je vhodné a užitočné niekedy poskytovať aj na inom než druhom stupni. Bude sa posudzovať (špeciálne kritériá KSP-A3 a KSP-A6) tento typ programov aj na inom než druhom stupni analogicky ako sa posudzujú programy na druhom stupni?

Odpoveď:

Áno.


Otázka:

V kritériách (KSP-B) a formulároch sa uvádza, že predmety "jadra" musia tvoriť minimálne 3/5 (vyjadrené cez kredity) predmetov vyučovaných v rámci študijného programu. Ďalej sa v nich uvádza, že prednášky týchto predmetov majú/musia byť vedené profesormi alebo docentmi. My máme predmety, ktoré sú projektovo orientované a ich obsah je v súlade s obsahom popisu jadra nášho študijného odboru. Keďže sú tieto predmety projektovo orientované, nemáme v nich plánované prednášky, ale len cvičenia resp. semináre. Moja otázka je, či môžeme napísať, že tieto predmety budú zabezpečované odbornými asistentmi s titulom PhD. (čiže nie profesormi alebo docentmi) a zároveň ich môžeme označiť za predmety "jadra" študijného odboru? Jedná sa o študijný odbor 5.2.9. elektrotechnika. Chceme do nášho študijného plánu dať napr. predmet "Bakalársky projekt" s rozsahom 0-3-0, ktorý by mal svojim zameraním viesť študentov ku napísaniu a spracovaniu ich bakalárskej práce, pričom činnosť študentov bude projektovo orientovaná, čiže nebudú mať v rámci tohto projektu prednášky.

Odpoveď:

Pre uspokojivé plnenie KSP-A3 je nevyhnutné najmä, aby prednášky v predmetoch "jadra" ŠP, t.j. tej časti, v ktorej sa napĺňa obsah ŠO, viedli profesori alebo docenti. Vami uvádzaný predmet "Bakalársky projekt" s rozsahom 0-3-0 nie je prednáška a môžu ho viesť odborní asistenti (§75 ods. 8).


Otázka:

Ide o troch VŠ - pedagógov vo funkcii buď docenta alebo profesora zabezpečujúcich ŠP.

Príklad:

ŠP učiteľstvo pedagogiky v kombinácii. Medzi troch zabezpečujúcich tohto ŠP patria:
    1. VŠ - pedagóg vo funkcii profesor (ide o garanta za PPZ)
    2. VŠ - pedagóg vo funkcii docenta pre ŠO pedagogika
A keďže ide o akreditáciu iba spôsobilosti len časti ŠP
    3. VŠ - pedagógom vo funkcii docenta bude ten, ktorý bude garantovať druhý predmet, napr. výchovu k občianstvu.

Bude takáto garancia akceptovaná zo strany AK?

Odpoveď:

V prípade učiteľských ŠP v kombinácii (dva predmety) v rámci minimálnej podmienky kritéria KSP-A3 je potrebné, aby bol
    1. jeden VŠ pedagóg vo funkcii profesora alebo docenta za pedagogicko-psychologický základ.
    2. jeden VŠ pedagóg vo funkcii profesora alebo docenta za 1. predmet (napr. pedagogika)
    3. jeden VŠ pedagóg vo funkcii profesora alebo docenta za 2. predmet (napr. výchova k občianstvu).


Otázka:

Otázka ohľadne zabezpečovania povinných a povinne voliteľných predmetov, ktoré nie sú nosnými predmetmi jadra a majú status napr. "ďalšie témy jadra", resp. dopĺňajú profil absolventa ŠP a nemajú štatút jadrového predmetu.

Môže takýto predmet s rozsahom napr. 2 prednášky / 2 cvičenia zabezpečovať odborný asistent s PhD?

Alebo vedenie prednášok, cvičení musí byť aj pri týchto predmetoch naplnené podmienkou zabezpečovania prednášok prof., resp. doc.

Odpoveď:

"Môže takýto predmet s rozsahom napr. 2 prednášky / 2 cvičenia zabezpečovať odborný asistent s PhD?" - Áno, keďže predmety zabezpečujú prevažne vysokoškolskí učitelia v plnom úväzku.

KSP-A5 zloženie skúšobných komisií a vykonanie štátnych skúšok

Otázka:

Požiadavka kritérií na povinnú účasť externého člena skúšobnej štátnicovej komisie nemá oporu v zákone, a to hlavne vtedy, keď má fakulta dostatok svojich kvalifikovaných učiteľov. Realizácia tejto časti kritérií sa prejaví vo finančnej záťaži aj tak poddimenzovaného právnického vzdelávania. Rovnako aj požiadavka o členstve zahraničného člena skúšobnej dizertačnej skúšky je nad rámec zákona a bez náležitého právneho základu.

Odpoveď:

V kritériu KSP-A5 nie je stanovená povinnosť pre vysoké školy mať v komisii pre štátne skúšky člena z prostredia mimo vysokej školy a AK bude toto kritérium vyhodnocovaťv súlade so schváleným znením predmetného kritéria.


KSP-A6 garantovanie

Otázka:

1. Môže garantovať študijný program rektor, resp. dekan, ktorý má plný úväzok na svojom akademickom poste (100%) a na katedre je evidovaný ako učiteľ na 45%-ný úväzok?

2. Môže zamestnanec VŠ, ktorý má ustanovený pracovný čas vo funkcii, napr. dekana a tým pádom (aby spĺňal podmienku 69 hodín) kratší pracovný čas pri výkone práce učiteľa, garantovať študijný program (za splnenia ostatných podmienok)?

Odpoveď:

Áno, avšak v prípade garanta nie je prípustné, aby súčet hodín jeho pracovného času v rámci vysokých škôl prekročil 69 hodín pracovného času za týždeň, t.j. nesmie mať pracovný úväzok viac ako 1,84.


Otázka:

Je potrebný na každý stupeň nový garant, alebo postačuje pri tom istom študijnom programe (ŠP) a v tom istom študijnom odbore ten istý garant, resp. spolugarant (napr. v prípade ŠP 3. stupňa)?

Odpoveď:

Nie je potrebný. Garantovanie tým istým garantom študijných programov je prirodzené a želateľné pre

 • študijné programy na rôznych stupňoch vysokoškolského štúdia alebo
 • študijný program v danom študijnom odbore a študijný program v kombinácii študijných odborov, z ktorých daný študijný odbor je hlavným študijným odborom, alebo
 • študijný program 2. stupňa v danom študijnom odbore a konverzný študijný program 2. stupňa v danom študijnom odbore (konverzný študijný program 2. stupňa = študijný program pre tých, ktorí absolvovali bakalárske štúdium v inom študijnom odbore), alebo
 • študijné programy v učiteľských študijných odboroch alebo v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo so zodpovednosťou za jeden predmet alebo jeden jazyk alebo významnú zložku programu,
 • garantovanie spoločného študijného programu.

  Otázka:

  Aké pravidlá pre garantov predmetov budú v tomto období platiť?

  Odpoveď:

  Žiadny z právnych predpisov platných pre akreditácie neuvádza pojem "garant predmetu". V kritériu KSP-A3 sú stanovené podmienky, v súlade s ktorými povinné predmety a povinne voliteľné predmety zabezpečujú prevážne VŠ - učitelia v plnom úväzku a tí musia preukázať vlastné vedecké/umelecké výstupy v oblasti študijného odboru, v ktorom sa akredituje príslušný študijný program.


  Otázka:

  Môžu byťgarantmi predmetov aj učitelia, ktorí nie sú zamestnaní na plný úväzok?

  Odpoveď:

  V súčasných predpisoch nie je definovaný garant predmetu. Otázka je bezpredmetná. V kritériu KSP-A3 je ustanovené, že v rámci študijného programu povinné a povinne voliteľné predmety sú zabezpečené prevažne vysokoškolskými učiteľmi v plnom úväzku.


  Otázka:

  Ak je garant zo zahraničia a má 100%-ný úväzok na vzdelávacej inštitúcii, môže mať 100%-ný úväzok v zdravotníckom zariadení?

  Odpoveď:

  Áno, ale nesmie byť vo vedúcej funkcii.


  Otázka:

  Je možné, aby garant (vo funkcii profesor) garantoval štúdium na prvom stupni, prípadne aj druhom stupni na dvoch pracoviskách tej istej školy, ale v rôznych mestách?

  Odpoveď:

  Postupuje sa v súlade s bodom 9 Kritérií akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania, pri ktorom sa v poznámke 1 uvádza, že je na vysokej škole, fakulte, či v prípade študijného programu poskytovaného na viacerých miestach, bude mať na jednotlivé miesta osobitnú akreditáciu, alebo v rámci jednej žiadosti požiada o priznanie práva, zohľadňujúc, že sa študijný program bude uskutočňovať na viacerých miestach paralelne. V druhom prípade, nesplnenie podmienok akreditácie v rámci jedného miesta poskytovania študijného programu spôsobí zamietnutie žiadosti/pozastavenie/odňatie práva na všetkých pracoviskách. Súčasne je potrebné preukázať, že jednotlivé pracoviská rovnako spĺňajú podmienky akreditácie, t. j. sú personálne a materiálne dostačujúco zabezpečené, a zamestnanci na týchto pracoviskách vykonávajú tvorivú činnosť na požadovanej úrovni.


  Otázka:

  1. Môže jedna osoba súbežne garantovať "učiteľský" študijný program a "neučiteľský" študijný program?

  2. Môže osoba zaradená do nejakej oblasti výskumu v rámci pokladov na hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti garantovať študijný program, ktorý spadá do inej oblasti výskumu (konkrétne, osoba svojimi výstupmi patrí do oblasti humanitných vied a má garantovať učiteľský študijný program, ktorý spadá pod pedagogické vedy)?

  Odpoveď:

  1. Áno, môže. Napr. ten istý garant môže garantovať ŠP učiteľstvo chémie na 1. stupni a ŠP chémia na 1. stupni.

  2. Na túto otázku je možné odpovedať len v rámci konkrétneho prípadu.


  Otázka:

  Chceme požiadať o akreditáciu pre študijné programy:

   1. katolícka teológia - spojený 1. a 2. stupeň, denná forma; ako jeden program na troch afilovaných pracoviskách (Bratislava, Nitra, Badin), teda nie na každom pracovisku samostatne.

   2. katolícka teológia - 3. stupeň, denná a externá forma (Bratislava)

   3. riadenie cirkevných a neziskových organizácií (pod odborom katolícka teológia) - 1. stupeň, externá forma

   4. riadenie cirkevných a neziskových organizácií (pod odborom katolícka teológia) - 2. stupeň, externá forma

  Koľko docentov a profesorov na plný úväzok potrebujeme, aby sme splnili minimálnu podmienku troch doc. a prof. pre študijný program?

 • Katolícka teológia (1+2): Musia byť 3 na každom pracovisku, teda spolu 9?
 • Katolícka teológia (3.): Môžu byť 3 tí istí pre dennú aj externú formu, ktorí budú aj na Mgr. (1+2)?
 • RCO (1., 2.):

        o Môžu byť 3 tí istí pre 1. a pre 2. stupeň?

        o Môžu byť 3 tí istí, ktorí sú pre katolícku teológiu (1+2)?

  Odpoveď:

 • Katolícka teológia (1+2): Musia byť 3 na každom pracovisku, teda spolu 9? = Áno, pričom jeden z nich na každom pracovisku môže byť garant (vždy tá istá osoba).
 • Katolícka teológia (3.): Môžu byť 3 tí istí pre dennú aj externú formu, ktorí budú aj na Mgr. (1+2)? = Áno
 • RCO (1., 2.):

        o Môžu byť 3 tí istí pre 1. a pre 2. stupeň? = Áno, ale už nová trojica mien vrátane garanta.

        o Môžu byť 3 tí istí, ktorí sú pre katolícku teológiu (1+2)? = Nie. (pozri vyššie)


  Otázka:

  Kritérium KSP-A6: Garantovanie kvality a rozvoja študijného programu:

  Je tam uvedené "Garantovanie a práca pre inú vysokú školu v pozícii rektora, prorektora, dekana, prodekana, vedúceho zamestnanca (§ 14 a 32 zákona) a obdobná práca pre vysokú školu v zahraničí sa vylučujú?". Vzťahuje sa táto požiadavka aj na spolugaranta doktorandského štúdia? Z kritérií to síce nevyplýva, ale formulár k žiadosti …obsahuje túto otázku. Máme spolugaranta, ktorý je profesor zaradený na fakulte na ustanovený týždenný pracovný čas nepretržite celé posudzované obdobie s patričným výkonom vo všetkých oblastiach činnosti vysokoškolského profesora, nie je zamestnaný na 100% úväzok na žiadnej inej vysokej škole v SR ani v zahraničí, avšak je vo funkcii vedúceho ústavu na zahraničnej vysokej škole. Môže naďalej pôsobiť vo funkcii spolugaranta?

  Odpoveď:

  Zisťovanie ďalších úväzkov garantov a spolugarantov slúži pre pracovnú skupinu na vyhodnotenie spôsobilosti garantovania ŠP z hľadiska rozvoja ŠP a či má garant, resp. spolugarant reálnu zodpovednosť za študijný program. Posudzovanie skutočnosti, ktorú opisujete v poslednej vete svojej otázky, patrí do pôsobnosti pracovnej skupiny.

  KSP-B2 splnenie charakteristiky študijného programu

  Otázka:

  V rámci prípravy podkladov pre akreditáciu študijného programu Sociálna pedagogika (externé štúdium, Mgr.) v odbore 1.1.4 Pedagogika máme nejasnosti ohľadom počtu kreditov. Doteraz sme mali predmet Diplomová práca, za ktorú študent dostal 20 kreditov, podľa nových pripravovaných podkladov za 6. semester sme dali len predmety štátnej skúšky, za ktoré by študent mal dostať 20 kreditov, a to Obhajoba diplomovej práce a Sociálna pedagogika (ako predmet štátnej skúšky).

   1. Ako uvedieme v odporúčanom študijnom pláne počty kreditov? Uvádzajú sa vôbec?

   2. Je potrebné riešiť zvlášť aj info list k predmetom štátnej skúšky?

   3. V charakteristike študijného programu v bode KSP-B9 sú podmienky úspešného ukončenia štúdia. Keďže za predmety štátnej skúšky dostane študent 20 kreditov, potom základnou podmienkou úspešného ukončenia štúdia 2. stupňa je splnenie všetkých priebežných požiadaviek a získanie dostatočného počtu kreditov tak, aby pred prihlásením sa na štátnu skúšku študent nakumuloval 100 kreditov? Teda, ak prirátame 20 kreditov za predmety štátnej skúšky, tak to bude spolu 120. Môže to takto byť?

  Odpoveď:

  V externom štúdiu nesmie byť viac ako 48 kreditov za akademický rok, t.j. cca 24 kreditov za semester. 20 kreditov je za diplomovú prácu a ak dáte 4 kredity za štátnu skúšku, tak v poslednom semestri už iné predmety sa nezmestia.

   1. Áno v učebnom pláne sa uvádzajú počty kreditov.

   2. Áno aj k predmetom štátnej skúšky sa prikladá informačný list.

   3. Áno minimálny počet kreditov je počet, ktorý vyjde ak od 120 odpočítate počet kreditov za štátnu skúšku.

  KSP-B3 relevantnosť štandardnej dĺžky štúdia

  Otázka:

  Je možné akreditovať študijný program tretieho stupňa taký, ktorý má v dennej forme štandardnú dĺžku 3 roky a v externej forme (ten istý študijný program, t.j. rovnaký odbor, názov a aj zabezpečujúce pracovisko) 5 rokov?

  Odpoveď:

  Nie, toto nie je možné. Doktorand v externej forme absolvuje obsahovo rovnakú náplň študijnej aj vedeckej časti, a teda nie je možné, aby denná a externá forma toho istého štúdia mala rôzny počet kreditov. V prípade, že časová náročnosť študijného programu v dennej forme a v externej forme vyjadrená počtom kreditov je rovnaká, to je na riadne skončenie štúdia je potrebných 180 kreditov, päťročná štandardná dĺžka štúdia v externej forme štúdia by bola v rozpore s § 54 ods. 2 písm. b) zákona o vysokých školách. Z uvedeného vyplýva, že ak v dennej forme štúdia sú postačujúce tri roky, v externej forme štúdia tomu zodpovedá štandardná dĺžka 4 roky.


  Habilitačné konanie a vymenúvacie konanie (HaV)

  KHKV-A1 základná podmienka

  Otázka:

  V súvislosti s Kritériom KHKV-A1 ("...Na účely hodnotenia podľa tohto kritéria sa za študijný program, ktorý sa uskutočňuje v príslušnom študijnom odbore, nepovažuje študijný program, ktorý sa uskutočňuje v kombinácii dvoch študijných odborov (§ 51 ods. 5 zákona).") bola predložená nasledujúca otázka: Pre medziodborové štúdium musí mať fakulta dvoch plnohodnotných garantov (a spolugarantov pre oba odbory), teda teoreticky by mohla akreditovať aj dva samostatné programy. Rozhodla sa však pre interdisciplinárne štúdium. Nemôže žiadať o akreditáciu aspoň v jednom z nich?

  Odpoveď:

  Nemôže, nie je to v súlade s KHKV-A1 (tak ako je to uvedené v úvode tejto otázky).


  Otázka:

  Stačí, ak škola má akreditovaný študijný program druhého stupňa, aby mohla požiadať o akreditáciu HK a VK a to bez toho, aby mala akreditovaný aj tretí stupeň štúdia. Kritériá tak zužujú zákonné možnosti a nedovoľujú ich využiť.

  Odpoveď:

  Za predpokladu, že skratka HK je odvodená od spojenia habilitačné konanie a VK od spojenia vymenúvacie konanie uvádzame túto odpoveď: Kritérium KHKV - A1 je v súlade predpismi, pretože sa v ňom presne uvádzajú nasledujúce možnosti: "Vysoká škola môže požiadať o akreditáciu habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore, v ktorom má akreditovaný študijný program tretieho stupňa (§ 83 ods. 4). Táto požiadavka je zároveň minimálnou podmienkou pre toto kritérium. V študijných odboroch, v ktorých nie je možné uskutočňovať študijné programy tretieho stupňa, je postačujúce, ak má vysoká škola akreditovaný študijný program druhého stupňa a študijný program tretieho stupňa v nadväzujúcom študijnom odbore (napr. matematika a matematická analýza, právo a správne právo, fyzika a fyzika plazmy)."

  KHKV-A2 vedecký alebo umelecký profil VŠ

  Otázka:

  V súvislosti s kritériom KHKV-A2 ("...Ak Akreditačná komisia vypracovala hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy v rámci komplexnej akreditácie vysokej školy, vysoká škola, resp. fakulta musela v poslednom hodnotení získať celkové hodnotenie výskumnej činnosti fakulty v oblasti, v rámci ktorej sa príslušný študijný odbor hodnotí B, B+, A- alebo A podľa kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy.") bola zaslaná nasledujúca otázka: Síce pri hodnotení vedy stačí B, ale nemali by byť požiadavky na vedu kde sa môžu robiť inaugurácie a habilitácie vyššie? Alebo dokonca požadovať ešte vyššie hodnotenie, t.j. A- alebo A?

  Odpoveď:

  Otázku vyhodnocujeme ako bezpredmetnú, pretože ide nad rámec schválených kritérií, ktorými sa AK riadi pri svojej činnosti.

  KHKV-A3 úroveň kritérií VŠ na získanie titulu docent a úroveň kritérií VŠ na získanie titulu profesor a ich dodržiavanie

  Otázka:

  Vzhľadom na to, že právne poriadky každej krajiny pôsobia v smere dovnútra štátu, navrhujem zohľadniť pre právo minimálnu podmienku na získanie titulu profesora: "musí ísť o publikácie WOS". V písmene d) sa vyžaduje, aby uchádzač ... vykonával pedagogickú činnosť ako zamestnanec v pracovnom pomere počas najmenej 3 rokov od získania titulu docent... pričom sa zohľadňuje iba doba pracovného pomeru, ale absentuje rozsah pracovného úväzku. Absencia rozsahu úväzku naďalej umožní získavanie titulov ľuďom s predošlým úväzkovo veľmi obmedzeným pôsobením na škole.

  Odpoveď:

  Nie je možné zohľadnenie zobrať do úvahy, pretože kritériá sú schválené a konkrétne v kritériu KHKV-A3 je uvedené, že:

  "Minimálnou podmienkou je, aby kritériá vysokej školy, resp. jej fakulty na získanie titulu profesor vyžadovali od uchádzača:

  a) publikovanie vedeckých prác alebo výstupov kategórie A (ich počet sa stanoví špecificky pre príslušný študijný odbor); musí ísť o publikácie podľa WOS, Scopus, ERIH resp. musí ísť o iné publikácie (knihy) reprezentujúce národnú kultúru, technické unikátne diela, v umeleckej oblasti najvýznamnejšie diela európskeho významu,

  b) publikovanie najmenej jednej vysokoškolskej učebnice alebo dvoch skrípt alebo učebných textov,

  c) úspešné vyškolenie najmenej jedného doktoranda v danom alebo príbuznom študijnom odbore a školenie najmenej jedného doktoranda po absolvovaní dizertačnej skúšky v danom študijnom odbore,

  d) vykonávanie pedagogickej činnosti počas doby najmenej troch rokov od získania titulu docent v predmetoch z odboru, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul profesor alebo v príbuznom študijnom odbore. Na výkon pedagogickej činnosti sa zohľadňuje len doba, počas ktorej bol uchádzač v pracovnom pomere s vysokou školou, a to najmenej na kratší pracovný čas v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času (vrátane zahraničia), viedol prednášky alebo semináre a viedol doktorandov,

  e) vykonávanie výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti a publikovanie výsledkov vrátane ohlasov v príslušnom študijnom odbore,

  Minimálnou podmienkou je, aby kritériá vysokej školy, resp. jej fakulty na získanie titulu docent vyžadovali od uchádzača vykonávanie pedagogickej činnosti počas doby najmenej troch rokov od získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa (v umeleckých odboroch - vzhľadom ku § 76 ods. 4 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách - vykonávanie pedagogickej činnosti počas doby najmenej troch rokov vo funkcii odborného asistenta v rozsahu najmenej 50 % ustanoveného týždenného pracovného času), najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a cvičení, resp. zodpovedajúcich foriem vyučovania. Vysokoškolská učebnica alebo skriptum sa v umeleckých študijných odboroch môže nahradiť umelecko-pedagogickým vedením medzinárodnej tvorivej dielne alebo umeleckého sympózia. Kritériá vysokej školy, resp. fakulty nemôžu umožňovať nahradenie požadovaných minimálnych kritérií plnením iných kritérií."


  Otázka:

  V súvislosti s kritériom KHKV-A3 ("...Minimálnou podmienkou je, aby kritériá vysokej školy, resp. jej fakulty na získanie titulu docent vyžadovali od uchádzača vykonávanie pedagogickej činnosti počas doby najmenej troch rokov od získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa (v umeleckých odboroch - vzhľadom ku § 76 ods. 4 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách - vykonávanie pedagogickej činnosti počas doby najmenej troch rokov vo funkcii odborného asistenta v rozsahu najmenej 50 % ustanoveného týždenného pracovného času), najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a cvičení, resp. zodpovedajúcich foriem vyučovania.") je predložená nasledujúca otázka: V rámci minimálnej podmienky v kritériách na získanie titulu docent nie je požadovaná minimálna úroveň publikačnej činnosti a ohlasov (ako tomu je u profesora). Bude sa ad hoc v pracovnej skupine musieť hodnotiť splnenie všeobecnej požiadavky kritéria, že uchádzač o titul docent, resp. titul profesor, ktorý ich splní, bude spĺňať podmienky na udelenie zodpovedajúceho titulu ustanovené zákonom a preto by každé fakultné kritériá mali obsahovať aj požiadavky na publikačnú činnosť a ohlasy?

  Odpoveď pripravil Odbor vysokoškolského vzdelávania SVŠ MŠVVaŠ SR (OVV SVŠ):

  Podmienky, ktoré má žiadateľ o titul docent splniť, sú upravené zákonom o vysokých školách, v tomto prípade najmä v § 76 ods. 6 zákona. Kritériá používané pri akreditácií príslušnej činnosti, v tomto prípade kritérium KHKV-A3 špecifikuje len minimálnu požiadavku kladenú na kritériá samotnej vysokej školy. Samotné kritériá vysokej školy, podľa ktorých vyhodnocuje splnenie podmienok na udelenie titulu docent, majú obsiahnuť všetky podmienky vyžadované zákonom, kde jednou z podmienok je vytvorenie uceleného vedeckého diela vlastnou vedeckou prácou v danom študijnom odbore alebo uceleného umeleckého diela vlastnými umeleckými dielami alebo umeleckými výkonmi v danom študijnom odbore.


  Otázka: V prípade menovania profesorov treba postupovať podľa nových Kritérií používaných pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov alebo sa takéto návrhy posudzujú podľa platných kritérií fakulty VŠ s ohľadom na priznané práva?

  Odpoveď pripravil Odbor vysokoškolského vzdelávania SVŠ MŠVVaŠ SR (OVV SVŠ):

  Vedecká rada vysokej školy / fakulty postupuje podľa schválených kritérií príslušnou vedeckou radou. Ak tieto nezodpovedajú podmienkam akreditácie (napr. v súčasnosti nie sú predpokladom na naplnenie kritérií používaných pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov), mala by vysoká škola iniciovať proces úpravy kritérií. V opačnom prípade, ak Akreditačná komisia zistí, že vysoká škola nespĺňa podmienky akreditácie, napr. pre neplnenie kritéria KHKV-A3, Akreditačná komisia má iniciovať akreditáciou príslušného práva. V prípade, že vysoká škola zmení kritériá mimo procesu samotnej akreditácie, odporúčame túto zmenu zaslať na vedomie Akreditačnej komisii.


  Otázka:

  Vedecké rady by si mali upraviť kritériá, ak sú v rozpore s prijatými kritériami pre HKV (KHKV-A3 - minimálna podmienka)

  Odpoveď:

  Obsiahnutá vo vyššie uvedenej odpovedi, ktorú pripravil OVV SVŠ.


  Otázka:

  Interpretácia textu v materiáli AK:
  "Počty publikovaných vedeckých prác alebo výstupov kategórie A v rámci minimálnej podmienky pre kritériá vysokej školy, resp. fakulty na získanie titulu profesor pre študijné odbory v jednotlivých oblastiach výskumu"
  V riadku týkajúceho sa OV 18 sa uvádza text:
  "40 vedeckých prác, z toho 5 výstupov kategórie A. Uchádzač je prvým alebo korešpondujúcim autorom výstupu. Minimálne 3 práce musia byť uverejnené v časopisoch s predpísaným IF."

  Otázka je, či veta "Uchádzač je prvým alebo korešpondujúcim autorom výstupu." sa vzťahuje na všetkých 40 prác alebo len na 5 výstupov kategórie A?

  Odpoveď:

  Týka sa to len publikácií kategórie A.


  Komplexná akreditácia

  Otázka:

  Na základe ods. 5 kritérií pre komplexné akreditácie (Na účely hodnotenia výskumu podľa týchto kritérií sa akademickým zamestnancom fakulty rozumie každý vysokoškolský učiteľ (okrem hosťujúcich profesorov a lektorov) a výskumný pracovník s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa, ktorý:

 • je k 31. 12. posledného roka hodnoteného obdobia podľa odseku 7 zamestnaný na vysokej škole na ustanovený týždenný pracovný čas a zaradený na fakulte, a to súvislo aspoň po dobu troch rokov, alebo
 • bol počas hodnoteného obdobia zamestnaný na vysokej škole na ustanovený týždenný pracovný čas a zaradený na fakulte aspoň po dobu štyroch rokov.) je otázna pozícia zamestnancov, ktorí okrem pracovného pomeru vysokoškolského učiteľa pôsobia alebo pôsobili aj v administratívnych funkciách na univerzite alebo fakulte v pozícií rektora, prorektora, dekana a pod.

  Odpoveď:

  Akademickí funkcionári (rektor, prorektor, dekan a pod.) sa berú ako akademickí zamestnanci pre potreby komplexnej akreditácie v prípade, že pôsobili na VŠ/fakulte aj ako vysokoškolskí učitelia, resp. výskumní pracovníci v hodnotenom období v súlade s uvedenými možnosťami v otázke.


  Otázka:

  Pri komplexnej akreditácii fakulta vypracováva akreditačné spisy na všetky doteraz realizované študijné programy alebo iba na tie, ktoré chce dať akreditovať a v budúcnosti realizovať?

  Odpoveď:

  V rámci komplexnej akreditácie predkladá vysoká škola žiadosti o akreditáciu všetkých študijných programov, v ktorých chce mať priznané právo udeľovať akademický titul (§ 84 ods. 3 písm. b zákona o VŠ).


  Otázka:

  Ak fakulta predkladá výstup, ktorý nie je upravený vyhláškou, uvedie sa a) názov výstupu, b) rok zverejnenia - uvedie sa rok, kedy sa výstup stal verejne prístupným, c) typ výstupu - napríklad patent, softvér, umelecká prezentácia, výstava a pod., d) autor a spoluautori, e) ďalšie významné podrobnosti charakterizujúce výstup, na základe ktorých bude možné jeho zaradenie do jednej z kategórií podľa odseku 24.): Pri publikáciách je explicitne uvedené, že sa uznávajú len tie, kde je uvedená afiliácia autora na danej fakulte. Musí byť afiliácia autorov uvedená pri zverejnenom výstupe a musí byť totožná s ich fakultou (napr. či je možné uviesť patent podaný cez firmu)?

  Odpoveď:

  Na zohľadnenie publikácie ako výstupu sa vyžaduje, aby v nej okrem mena autora, bol uvedený názov pracoviska fakulty, názov fakulty alebo vysokej školy alebo doložená zmluva medzi autorom a vysokou školou (napr. v prípade patentu).


  Otázka:

  V prílohe č. 3 Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy na str. 31. je definícia akademického zamestnanca pre oblasť výskumu 11 odlišná ako je uvedená definícia na str. 1, ods. 5. Ktorá definícia akademického zamestnanca platí pre oblasť výskumu 11 ?

  Odpoveď:

  Vo všeobecnosti platí zásada, že ak v ustanovení nižšej právnej sily (napr. vyhláška) je uvedené niečo v rozpore s ustanovením, ktoré uvádza predpis vyššej právnej sily (napr. zákon), platí ustanovenie vyššej právnej sily (zákona). V tomto konkrétnom prípade platí definícia akademického zamestnanca zo všeobecnej časti Kritérií pre komplexnú akreditáciu (ods. 5).


  Otázka:

  Podľa Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činnosti vysokej školy, ods. (10), písm. b) musí byť autorom výstupu akademický zamestnanec fakulty zaradený v danej oblasti výskumu, ktorý pôsobil v čase zverejnenia výstupu na fakulte. Znamená to, že do úvahy sa berú len výstupy tých akademických zamestnancov, ktorí vchádzali do výpočtu počtu predkladaných výstupov? [podľa ods. (9) uvedených kritérií].

  Odpoveď:

  Áno, a to vzhľadom na to, že celkový počet výstupov sa odvíja od celkového počtu akademických zamestnancov v hodnotenom období a neexistuje akademický zamestnanec, ktorý by nebol započítaný v rámci bodu 9 a zároveň by bolo možné zarátať jeho výstup podľa bodu 10.


  Otázka:

  V dokumente sa nerozlišuje medzi dobou existencie fakulty a dobou existencie oblasti výskumu. Túto otázku navrhujeme jednoznačne riešiť, nakoľko fakulta môže existovať dlho, ale nový študijný program, ako podklad pre hodnotenie oblasti výskumu, môže existovať len rok. Nerozlišovanie by mohlo viesť k znevýhodneniu hodnotenia novej oblasti výskumu.

  Odpoveď pripravil Odbor vysokoškolského vzdelávania SVŠ MŠVVaŠ SR (OVV SVŠ):

  Kritériá ani všeobecne záväzné právne predpisy neurčujú minimálnu dĺžku "vedeckého" pôsobenia fakulty v danej oblasti výskumu. Máme za to, že hodnotiť by sa mali na fakultách aj relatívne nové oblasti výskumu. Nie sú nám jasné negatívne dôsledky takéhoto postupu. Napr. v prípade kritérií na začleňovanie medzi univerzity sa na danej fakulty daná oblasť nezohľadní v rámci KZU - 1, ak ešte nie sú absolventi druhého stupňa. Máme za to, že ak má vysoká škola akreditovaný študijný program druhého stupňa, a má už v ňom aj absolventov, mala by mať aj adekvátne výsledky vo výskume/v umení.


  Otázka:

  Navrhujeme spresniť, čo sa rozumie pod pojmom "údaje o ...." , teda čo všetko sa požaduje predložiť, či stačí uviesť iba "počty" dizertačných skúšok, alebo aj mená doktorandov, dátum obhajoby, zloženie skúšobnej komisie, atď....

  Odpoveď:

  Vysoká škola postupuje v súlade s novelou nariadenia vlády o Akreditačnej komisii č. 427/2013 Z.z. (formulár 5, príloha 5).


  Otázka:

  Za riadne skončených doktorandov v študijných odboroch považovať tých podľa dátumu obhajoby, alebo podľa dátumu udelenia titulu príslušnou vedeckou radou?

  Odpoveď:

  Za riadne skončených doktorandov sa považujú tí, ktorí k rozhodujúcemu dátumu úspešne ukončili štúdium, t.j. došlo k rozhodnutiu o udelení titulu (rozhodnutím vedeckej rady podľa predchádzajúcich predpisov alebo splnením poslednej študijnej povinnosti v súčasnosti).


  Otázka:

  Z oblasti výskumu 1. Pedagogické vedy navrhujeme vrátiť k príslušným oblastiam výskumu študijné odbory:

 • 4.1.13. teória vyučovania fyziky;
 • 9.1.8. teória vyučovania matematiky;
 • 9.2.3. teória vyučovania informatiky.

  Zároveň navrhujeme vyčleniť zo študijného odboru 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov ako samostatné nasledujúce študijné odbory:
  - teória vyučovania biológie
  - teória vyučovania chémie
  - teória vyučovania geografie.

  Odpoveď:

  Návrh bezpredmetný, platia schválené kritériá, v rámci ktorých sú už oblasti výskumu určené.


  Otázka:

  Navrhujeme zlúčiť do jednej skupiny "9. Fyzika a vedy o Zemi a vesmíre"

  Odpoveď:

  Návrh bezpredmetný, platia schválené kritériá, v rámci ktorých sú už oblasti výskumu určené.


  Otázka: Čo sa rozumie pod pojmom "profesijná databáza"?

  Odpoveď:

  Tento termín sa používal aj v predchádzajúcej komplexnej akreditácii. Vysvetlí príslušná pracovná skupina.


  Otázka:

  Čo sa rozumie pod pojmom "svetové kongresy" v spoločenských vedách?

  Odpoveď:

  Určí príslušná pracovná skupina, ktorá tento termín má vo svojich kritériách.


  Otázka:

  Na účely hodnotenia výskumu podľa kritérií v každom hodnotení atribútu sa zrejme vychádza z počtu vysokoškolských učiteľov bod 5. a) a b). V zmysle uvedeného do celkového počtu takéhoto profesora ani neuvádzať?

  Odpoveď:

  Nie, uvádzať iba tých profesorov, ktorí spĺňajú podmienky pre výpočet počtu predkladaných výstupov.


  Otázka:

  Prosíme o usmernenie ako vykazovať denného doktoranda, ktorý nastúpil ihneď po ukončení štúdia do pracovného pomeru na fakultu: - ak bude jeho pracovný pomer 1 rok a 3 roky predtým bol interný doktorand, môžeme ho zaradiť k zamestnancom, aj keď nespĺňa kritérium podľa bodu 5 a) a b)?

  Odpoveď:

  Nie.


  Otázka:

  Podľa Podrobných pravidiel hodnotenia pre jednotlivé oblasti výskumu sa na účely posúdenia atribútu prostredia - rozsah a výsledky doktorandského štúdia predkladá prehľad o predložených výstupoch riadne skončených doktorandov v hodnotenom období. Riadne skončení doktorandi sú len tí, ktorí v hodnotenom období ukončili doktorandské štúdium v riadnom termíne, t. j. tí, ktorí ukončili v nadštandardnej dĺžke sa sem nezapočítavajú?

  Odpoveď:

  Podľa ods. 15 písm. a) kritérií na hodnotenie výskumu ide o výstupy riadne skončených doktorandov. Riadne skončené štúdium doktoranda je definované v § 65 zákona o vysokých školách a za riadne skončenie štúdia je považované aj to štúdium, ktoré nie je ukončené v štandardnej dĺžke štúdia, pričom jej prekročenie je stanovené najviac na dva roky. Doktorand, ktorého výstup má byť zarátaný v rámci komplexnej akreditácie v časti atribútu prostredia, musí vyššie uvedené podmienky spĺňať.


  Otázka:

  Doktorandmi sa rozumejú doktorandi:
  - dennej formy štúdia, alebo
  - dennej aj externej formy štúdia?

  Odpoveď:

  Dennej aj externej formy štúdia


  Otázka:

  V každom roku hodnoteného obdobia sa berú do úvahy riadne skončení doktorandi bez ohľadu na to, kedy nastúpili na doktorandské štúdium? Čiže v roku 2008 budú započítaní riadne skončení doktorandi, aj keď začali študovať v roku 2005?

  Odpoveď:

  Áno.


  Otázka:

  Počet dizertačných skúšok, študentov a absolventov - dané čísla sa týkajú interných aj externých študentov?

  Odpoveď:

  Áno.


  Otázka:

  Bod. 5 - "Na účely hodnotenia výskumu podľa týchto kritérií sa akademickým zamestnancom fakulty rozumie každý vysokoškolský učiteľ (okrem hosťujúcich profesorov a lektorov) a výskumný pracovník s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorý:
  a.) je k 31.12. posledného roka hodnoteného obdobia podľa odseku 7 zamestnaný na vysokej škole na ustanovený týždenný pracovný čas a zaradený na fakulte, a to súvislo aspoň po dobu troch rokov, alebo
  b.) bol počas hodnoteného obdobia zamestnaný na vysokej škole na ustanovený týždenný pracovný čas a zaradený na fakulte aspoň po dobu štyroch rokov." Môžeme zarátať zahraničných lektorov, ak spĺňajú bod a) alebo b), ktorí pôsobia na fakulte cez MŠ, teda nie podľa ods. 10 par. 75 vysokoškolského zákona (je na funkčnom mieste podľa kvalifikácie, čo je min. OA s PhD.)?

  Odpoveď:

  Nie. V bode 5 kritérií pre hodnotenie vedy je jednoznačne určené "okrem hosťujúcich profesorov a lektorov".


  Otázka:

  Ako sa zistí údaj o objeme finančných prostriedkov pre granty, ak napr. pre zaradenie do kategórie A sa predkladajú údaje za fakultu v príslušnej oblasti na úrovni najlepších max. 25% v rámci Slovenska (Oblasť výskumu č. 16)

  Odpoveď:

  Údaj o objeme finančných prostriedkov (grantov) poskytne vysoká škola. Akreditačná komisia prostredníctvom svojej pracovnej skupiny porovná jednotlivé fakulty a vyhodnotí v zmysle kritéria.


  Otázka:

  Akademický zamestnanec je podľa bodu 5b Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej na hodnotenie definovaný tak, že bol počas hodnoteného obdobia zamestnaný na vysokej škole na UTP a zaradený na fakulte aspoň po dobu 4 rokov. Môže sa sem zaradiť taký, ktorý bol zamestnaný napr. 2 roky, rok pauza a opäť 2 roky. Môže sa sem zaradiť zamestnanec, ktorý pracoval napr. 5 rokov počas hodnoteného obdobia, ale v lete mal skrátený úväzok? (nepracoval na žiadnej inej vysokej škole).

  Vysokoškolský učiteľ bol počas celých šiestich rokov zamestnancom fakulty (2008 - 2012). V čase od 1. 8. 2011 do 31. 7. 2012 bol zamestnaný na 90%-ný úväzok. V ostatnom čase bol na 100%-ný. Podľa možnosti uvedenej v bode 5b) kritérií hodnotenia výskumu bol celkovo zamestnaný aspoň 4 roky na 100%. Takže by sa mal vykazovať.

  Odpoveď:

  Podľa bodu 5 Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy:
  "(5) Na účely hodnotenia výskumu podľa týchto kritérií sa akademickým zamestnancom fakulty rozumie každý vysokoškolský učiteľ (okrem hosťujúcich profesorov a lektorov) a výskumný pracovník s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa, ktorý
  a) je k 31. 12. posledného roka hodnoteného obdobia podľa odseku 7 zamestnaný na vysokej škole na ustanovený týždenný pracovný čas a zaradený na fakulte, a to súvislo aspoň po dobu troch rokov, alebo
  b) bol počas hodnoteného obdobia zamestnaný na vysokej škole na ustanovený týždenný pracovný čas a zaradený na fakulte aspoň po dobu štyroch rokov."
  Akademický zamestnanec musí byť zamestnaný súhrnne 48 mesiacov.


  Otázka:

  Ak sa fakulta nehodnotí v komplexnej akreditácii (nepôsobí aspoň 4 roky pred rokom, v ktorom sa predkladá žiadosť), ako má vysoká škola a príslušná fakulta podať žiadosť o akreditáciu doktorandského študijného programu, resp. priznanie práva uskutočňovať HKV? Ako sa bude posudzovať vedecká činnosť predmetnej fakulty? Ako príklad uvádzame fakultu, ktorá má v súčasnosti doktorandské štúdium, ale v rámci komplexnej akreditácie hodnotená nebude. Môže žiadať o akreditáciu doktorandského ŠP (kde je minimálnou podmienkou hodnotenie oblastí výskumu najmenej na úrovni B- a B pre HKV)

  Odpoveď:

  Fakulta postupuje podľa kritérií platných pre akreditovanie študijných programov, resp. pre priznanie práva na habilitačné konanie a vymenúvacie konanie (HKV). Žiadosť je možné podať aj vtedy, ak daná oblasť výskumu neprešla komplexnou akreditáciou. Minimálna podmienka sa uplatňuje len vtedy ak Akreditačná komisia vypracovala hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy, vysoká škola, resp. jej fakulta, na ktorej sa má doktorandský študijný program uskutočňovať. Vedecká časť, t. j. KSP-A1, resp. KHKV-A2, sa hodnotí v súlade s kritériami. Hodnotia sa vedecké výsledky v čase predkladania žiadosti.


  Otázka:

  1. Ak ide napr. o učiteľstvo matematiky (v kombinácii) a garant a personálni zabezpečovatelia (u nás dvaja profesori a jeden docent) majú vedecké výsledky v oblasti výskumu 24. matematika a štatistika (do tejto oblasti výskumu budú aj zaradení) a zároveň budú garantovať aj personálne zabezpečovať aj jednoodborový matematický študijný program - ako sa budú hodnotiť výsledky výskumu pre učiteľstvo matematiky? Predpokladáme, že podľa podrobných kritérií pre OV 24. matematika a štatistika.

  2. V časti II.18 Formulára k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti VŠ uskutočňovať učiteľský študijný program, napr. učiteľstvo matematiky (v kombinácii), je potrebné uviesť troch personálnych zabezpečovateľov. Môžu byť všetci traja zaradení do OV 24. matematika a štatistika alebo musí jeden z nich byť z oblasti výskumu 1. pedagogické vedy? Bude sa tento formulár vypisovať len vzhľadom na zabezpečenie matematických predmetov alebo tam treba dať aj informácie o zabezpečení predmetov pedagogicko-psychologického základu? Ak áno, potom sa zabezpečenie týchto predmetov bude vpisovať aj do formulárov pre ostatné kombinačné predmety učiteľstva, o ktoré fakulta žiada. Nie je to zbytočné?

  Odpoveď:

  1. Nie. Podľa kritérií AK jeden zamestnanec môže byť zaradený len na jednej fakulte a len v jednej oblasti výskumu, t.j. ak sa rozhodnete pre oblasť výskumu matematika, tak nemôže byť v oblasti výskumu pedagogické vedy. Je na fakulte ako si zaradí jednotlivých zamestnancov. Výsledky výskumu pre učiteľstvo matematiky sa budú hodnotiť podľa podrobných kritérií OV 1. pedagogické vedy.

  2. V časti II.18 Formulára k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti VŠ uskutočňovať učiteľský študijný program, napr. učiteľstvo matematiky (v kombinácii), je potrebné uviesť troch personálnych zabezpečovateľov. Dvaja musia byť zaradení do OV 24. matematika a štatistika a jeden musí byť z PPaSVZ. Formulár sa vypisuje komplexne - zabezpečenie matematiky a aj predmetov pedagogicko-psychologického základu. A to pre každý študijný program.


  Otázka:

  (1) Pri hodnotení atribútu ocenenia v hodnotenej oblasti sa berú do úvahy:

  a) celkový počet citácií na 10% najcitovanejších akademických zamestnancov fakulty podľa WOS a iných relevantných databáz za celé obdobie ich tvorivej činnosti;
  Ktoré konkrétne, t.j. menovite, sa majú na mysli "relevantné databázy"

  Odpoveď: Určí príslušná pracovná skupina.

  Atribút výstupov

  Otázka:

  V prípade spoluúčasti autorov na výstupe v hodnotenom období (1/2, 1/3 atď.) je možné navýšiť celkový počet akademických zamestnancov fakulty o nich?

  Odpoveď:

  Nie je to možné. V danej otázke sa spojili dve veci, počet zamestnancov od ktorých sa odvíja počet výstupov a prepočítaný počet výstupov, ktorý bude zodpovedať absolútnemu číslu. (Príklad: počet AZ: 30 = 30, reálne predložený počet výstupov však môže byť vzhľadom na spoluautorstvo aj 50, dôležité je aby prepočítaný počet výstupov bol 30.)


  Otázka:

  Je možné vykazovať publikácie za zamestnanca, ktorý nastúpil do pracovného pomeru na ustanovený pracovný čas v septembri 2011 (dovtedy bol 3 roky interným doktorandom na fakulte - neprerušene)? Ide o jeho publikácie za roky 2012 a 2013.

  Odpoveď:

  Nie, uvedený prípad nespĺňa podmienku akademického zamestnanca ako autora výstupu a nespĺňa ani podmienku kedy sa započítavajú výstupy študentov (muselo by ísť o jeho výstupy z obdobia keď bol študentom).


  Otázka:

  Za jednotlivé fakulty a oblasti výskumu predloží vysoká škola zoznam výstupov v počte zodpovedajúcom jednej tretine priemerného počtu akademických zamestnancov (okrem vysokoškolských učiteľov vo funkcii profesora) k 31. 12. jednotlivých rokov hodnoteného obdobia, ktorých zaradila podľa odseku 8 do príslušnej oblasti výskumu.

  Odpoveď:

  Počet výstupov sa určí takto: číslo zodpovedajúce tretine priemerného počtu akademických zamestnancov (okrem vysokoškolských učiteľov vo funkcii profesora), minimálne 20 výstupov + počet výstupov zodpovedajúci priemernému počtu akademických zamestnancov vo funkcii profesora na zodpovedajúcej fakulte a pôsobiacich v zodpovedajúcej oblasti výskumu. Nemusí to byťcelé číslo, keďže publikácie sa počítajú v prepočítaných počtoch, takže potom prepočítaný počet predložených publikácií musí byť číslo rovné tomuto počtu alebo väčšie najviac o 1.


  Otázka:

  Uvedené kritérium, ktoré sa bude zohľadňovať pri najbližšej komplexnej akreditácii, retroaktívne vylučuje z výstupov predložených pre účely akreditácie všetky publikácie akademických zamestnancov, kde sa za hodnotené obdobie, t.j. niekoľko rokov dozadu, neuvádzalo pracovisko a škola. V oblasti právnych vied v prípade výstupov z riešenia projektov sa tieto údaje uvádzajú na základe požiadaviek jednotlivých grantových agentúr. Ale súčasne je veľmi mnoho publikačných výstupov publikovaných mimo rámca riešených výskumných projektov bez požadovaných údajov, napr. monografie, kapitoly v monografiách, a i. Kritériá AK zavádzajú retroaktívnu požiadavku, čo nie je v súlade s princípmi právneho štátu. Požiadavka môže byť v budúcnosti aktuálna, ale nie pre najbližšiu akreditáciu, ktorá bude posudzovať plnenie kritérií za 6-ročné obdobie dozadu, keď v týchto rokoch pri publikačnej činnosti sa až doposiaľ nevyžadovala.

  Odpoveď:

  V prípade publikačných výstupov v ktorých sa neuvádzalo pracovisko, musí vysoká škola dôkazne preukázať, že daný pracovník v tom období bol zamestnancom príslušnej vysokej školy a príslušný výstup vznikol na tejto vysokej škole.


  Otázka:

  Autorom výstupu, alebo jedným z autorov výstupu, je akademický zamestnanec fakulty zaradený v danej oblasti výskumu, ktorý pôsobil v čase zverejnenia výstupu na fakulte alebo študent študijného programu v odbore zaradenom v danej oblasti výskumu, ktorý študoval v čase zverejnenia výstupu na fakulte. V prípade publikácie je rozhodujúcim faktorom pre jej uznanie okrem uvedenia mena autora uvedenie názvu pracoviska fakulty, názov fakulty alebo vysokej školy, a to na prvom mieste.

  Odpoveď:

  Musí byť uvedený názov pracoviska, napr. Katedra organickej chémie STU, resp. Katedra organickej chémie FCHPT STU.


  Otázka:

  V kritériách na posúdenie výskumu sa požaduje "jeden výstup za každého riadne skončeného doktoranda v hodnotenom období ", kým v materiáli "Kritériá používané pri vyjadrovaní sa o zaradení vysokej školy - zaradenie medzi univerzitné vysoké školy" sa v kritériu KZU-2 požaduje za každého študenta doktorandského štúdia po dizertačnej skúške ako aj absolventa predložiť aspoň jeden výstup". Bude sa požadovať predkladať dva rôzne zoznamy? Navrhujeme zvážiť zjednotenie týchto kritérií.

  Odpoveď:

  Zoznam sa bude predkladať len raz (pozri Prílohu č. 5 k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.).


  Otázka:

  Ako sa bude hodnotiť edičná činnosť univerzít? Ako renomovaná? Do akej kategórie bude zaradená? Navrhujeme riešiť túto otázku.

  Odpoveď:

  Posúdi stála pracovná skupina.


  Otázka: Čo je to "vedecká monografia zásadného významu"? Aký je rozdiel medzi monografiou "zásadného významu" (kategória A) a monografiou "prinášajúcou nové okruhy problémov" (kategória B). Sú to pomerne vágne pojmy, ktoré môžu viesť až k nejednotnému posudzovaniu publikačných výstupov.

  Odpoveď:

  Určí, resp. stanoví príslušná pracovná skupina, ktorá tento termín má vo svojich kritériách.


  Otázka:

  Je možné vykazovať publikácie za zamestnanca, ktorý nastúpil do pracovného pomeru na ustanovený pracovný čas v septembri 2011 (dovtedy bol 3 roky interným doktorandom na fakulte - neprerušene)? Ide o jeho publikácie za roky 2012 a 2013.

  Odpoveď:

  Nie (pozri kritériá pre KA).


  Otázka:

  V roku 2011, 2012, 2013 máme v prehľadoch pracovníkov vykázaného profesora, ktorý nastúpil na fakultu k 1.9.2011. V tomto prípade profesor nespĺňa požiadavku kritérií v bode 5 časť a) a ani b). Vzhľadom na to, že v kategórií výstupov je potrebné predložiť publikácie navyše aj za profesorov (bod 9 kritérií), je možné uviesť publikáciu profesora s dátumom zverejnenia publikácie v rokoch 2011-2013, keď už pracoval na fakulte?

  Odpoveď:

  Nie, počet publikácií, ktorý je odvodený od počtu profesorov sa počíta z priemerného počtu zamestnancov vo funkcii profesora. Ide o stanovenie počtu výstupov, nie je nutné za každého profesora vo funkcii profesor predkladať nejaký výstup. Treba predložiť v tomto počte výstupy, kde je autorom alebo spoluautorom nejaký akademický zamestnanec pôsobiaci vo funkcii profesora v čase zverejnenia výstupu (bod 10 f) Kritérií)


  Otázka:

  Ako vykazovať citáciu pri viacerých autoroch? Brať do úvahy len prvého autora za fakultu alebo u každého samostatne alebo podielovo?

  Odpoveď:

  Závisí od toho na aký účel sa citácie vykazujú. Pokiaľ ide o hodnotenie atribútu ocenenia podľa bodu 16a) Kritérií hodnotenia výskumu, tak sa pre každého akademického zamestnanca z 10% najcitovanejších berú do úvahy všetky jeho citácie. Ak sa hodnotia ocenenia a vyznamenania podľa bodu 16b), tak sa vykazuje citácia pri viacerých autoroch len jedenkrát.


  Otázka:

  V prípade, ak sú evidované publikačné výstupy, resp. citácie bývalého doktoranda do akej doby je možné uvádzať tieto výstupy za kategóriu doktoranda?

  Odpoveď:

  V prípade študenta je možné jeho výstup zarátať len za podmienky, že v čase zverejnenia výstupu, resp. v čase vytvorenia výstupu, študoval na fakulte v danom študijnom programe akreditovanom v príslušnom študijnom odbore.


  Otázka:

  V tabuľke "Rozsah a výsledky doktorandského štúdia" sa uvádza počet výstupov: máme uviesť prepočítaný počet podľa autorského podielu alebo absolútny počet výstupov podľa kusov?

  Odpoveď:

  Za každého doktoranda sa predkladá najviac jeden výstup (ak sa žiadny nepredloží automaticky sa započíta ako výstup kategórie D). Predkladané výstupy sú ohraničené časovo hodnoteným obdobím. Bol doktorandom v hodnotenom období a výstup bol rovnako uverejnený v hodnotenom období. Podmienkou je, že ak sú viacerí doktorandi spoluautormi výstupu, tento výstup je možné uviesť len pri jednom z nich.


  Otázka:

  Na účely posúdenia atribútu prostredia - rozsah a výsledky doktorandského štúdia sa predkladá prehľad o predložených výstupoch riadne skončených doktorandov v hodnotenom období. Znamená to, že predkladáme všetky výstupy za celé obdobie pôsobenia doktoranda (napríklad absolvent, ktorý skončil v roku 2008 má výstupy predovšetkým z obdobia spred roka 2008, teda z obdobia, ktoré nespadá do akreditácie) alebo výstupy tiež ohraničíme rokmi 2008 - 2013?

  Odpoveď:

  Za každého doktoranda sa predkladá najviac jeden výstup (ak sa žiadny nepredloží automaticky sa započíta ako výstup kategórie D). Predkladané výstupy sú ohraničené časovo hodnoteným obdobím. Podmienkou je, že ak sú viacerí doktorandi spoluautormi výstupu, tento výstup je možné uviesť len pri jednom z nich.


  Otázka:

  Otázka sa týka poznámky pod čiarou "K výstupu sa predloží aj predhovor, ktorý dokumentuje pomer medzi prijatými publikovanými príspevkami a podanými príspevkami", ktorá je uvedená v časti Spôsob aplikácie základných kritérií na zaradenie do kategórií A až D pre atribút výstupov. Poznámka je uvedená pri bode A: "Vedecká štúdia v sérii vydávanej niektorou z celosvetovo uznávaných vedeckých inštitúcií na úrovni IFAC, IFIP, IEEE, ACM, IET, SPIE alebo renomovaným vydavateľstvom ako Springer, Elsevier, John Wiley atď. z medzinárodnej konferencie, ktorá je podporená niektorou z vyššie uvedených celosvetovo uznávaných vedeckých inštitúcií s pomerom medzi prijatými publikovanými príspevkami a podanými príspevkami menším ako 25%". Podľa informácií z Katedry aplikovanej informatiky, ktorá má v uvedenej oblasti výstupy, sa takáto informácia autorom neposkytuje. Ako teda zdokumentovať uvedenú skutočnosť?

  Odpoveď:

  Medzi výstupy špičkovej medzinárodnej kvality pre oblasť výskumu 16 možno započítať len také vedecké štúdie, pre ktoré je priamo v publikácii, ktorá príslušnú vedeckú štúdiu obsahuje, uvedená informácia o pomere medzi prijatými publikovanými príspevkami a podanými príspevkami: V prípade, že sa takáto informácia sa v publikácii nevyskytuje, výstup sa zaradí do kategórie B, C alebo D podľa splnenia ďalších podmienok.


  Otázka:

  I. Spôsob aplikácie základných kritérií na zaradenie do kategórií A až D pre atribút výstupov. Kategória atribútu výstupov A - Monografia vydaná v svetovom jazyku v renomovanom zahraničnom vydavateľstve, v architektúre je potrebné zohľadniť aj monografiu vydanú v špičkovom domácom vydavateľstve s medzinárodnou distribúciou v cudzom jazyku, resp. s cudzojazyčným resumé (napr. Slovart) - inak v odbore Architektúra a urbanizmus významné monografie vypadnú.... Podobne aj pri kapitolách.

  Odpoveď:

  Monografie vydané v špičkovom domácom vydavateľstve s medzinárodnou distribúciou v cudzom jazyku, resp. s cudzojazyčným resumé sú zaradené ako kategória výstupov "B" - citujem:

 • Vedecké práce v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch s medzinárodnou redakčnou radou, s publikáciami aj v inom ako národnom jazyku, v ktorých publikujú aj zahraniční autori
 • Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničnom vydavateľstve resp. vydané v domácom vydavateľstve v cudzom jazyku

  Otázka:

  Bod 9 - "Za jednotlivé fakulty a oblasti výskumu predloží vysoká škola zoznam výstupov v počte zodpovedajúcom jednej tretine priemerného počtu akademických zamestnancov (okrem vysokoškolských učiteľov vo funkcii profesora) k 31. 12. jednotlivých rokov hodnoteného obdobia, ktorých zaradila podľa odseku 8 do príslušnej oblasti výskumu. Ak je takto určený počet menší ako 20 výstupov, predloží vysoká škola za danú fakultu a oblasť výskumu 20 výstupov. Navyše predloží vysoká škola aj výstupy v počte zodpovedajúcom priemernému počtu akademických zamestnancov vo funkcii profesora na zodpovedajúcej fakulte a pôsobiacich v zodpovedajúcej oblasti výskumu podľa stavu k 31.12. jednotlivých rokov hodnoteného obdobia." Je možné zarátať výstupy profesorov aj za kategóriu "neprofesorov"?

  Odpoveď:

  Áno. Podľa ods. 10 písm. f) kritérií výskumu pre určenie požadovaného počtu výstupov je "autorom alebo spoluautorom výstupov predložených v počte odvodeného od počtu akademických zamestnancov vo funkcii profesor je akademický zamestnanec pôsobiaci vo funkcii profesora v čase zverejnenia výstupu", žiadne ďalšie podmienky sa nekladú, takže profesor môže byť autorom alebo spoluautorom hociktorého predloženého výstupu so zohľadnením ohraničenia v bode 10e) Kritérií (najvyšší prepočítaný počet výstupov jedného akademického zamestnanca za hodnotené obdobie, ktorý možno započítať, je 5).


  Otázka:

  Ohľadom spoluautorstva zahraničných spoluautorov pri výstupoch, ak má výstup zahraničných spoluautorov, chápe sa to tak, ako keby neboli spoluautormi, keďže sa výstupy prepočítavajú len na počet slovenských autorov?

  Odpoveď:

  Áno.


  Otázka:

  Ako sa majú hodnotiť doktorandi, ktorí nemajú žiaden výstup (vzhľadom na predchádzajúci bod).

  Odpoveď:

  Pre potreby výpočtu sa takáto skutočnosť zohľadňuje, ako keby mali títo doktorandi výstupy v kategórii D.


  Otázka:

  Ako sa dá zistiť údaj o počte a kvalite citácií pre kategóriu A, ak údaje za fakultu v príslušnej oblasti majú byť na úrovni najlepších max. 25% v rámci Slovenska.

  Odpoveď:

  Údaj sa dá zistiť na základe informácie o citáciách akademických zamestnancov všetkých fakúlt, pre ktoré sa hodnotí príslušná oblasť výskumu.


  Otázka:

  Podľa ods. 15 (atribút prostredie) Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činnosti vysokej školy má každá vysoká škola predložiť (okrem iného) "jeden výstup každého riadne skončeného doktoranda v hodnotenom období". To znamená, že sa vykazujú výstupy denných a externých doktorandov?
  (Nadväzujúci komentár UMB k problematike: Pravdepodobne vznikne problém v prípade externých doktorandov, ktorí študovali na fakultách v rokoch 2008 - 2013, keďže doteraz nebola požiadavka evidencie ich publikačnej činnosti zo strany ministerstva a tá nie je zaevidovaná ani v CREPČ. Vysokým školám to skomplikuje situáciu, keďže nemusia mať evidenciu výstupov externých doktorandov - absolventov (pokiaľ si ju neevidovali z vlastnej iniciatívy, ako je to aj v našom prípade). Bude ťažké a zrejme aj nemožné získať evidenciu od absolventov z roku 2008 (dlhá doba od skončenia doktorandského štúdia, strata kontaktu, môže sa prejaviť aj ich nezáujem o poskytnutie údajov). Popritom, keďže nie je zaevidovaná v CREPČ, môže sa vyskytnúť aj problém s dôveryhodnosťou získania informácie. Eventuálne môže nastať aj prípad, kedy doktorand v externej forme štúdia na jednej škole (pokiaľ bol zamestnaný v období svojho štúdia na inej vysokej škole, napr. ako odborný asistent) vykáže ten istý publikačný výstup evidovaný na inej vysokej škole. Čo by sa malo vylučovať.)

  Odpoveď:

  Každé školiace pracovisko musí mať zoznam publikácií každého skončeného doktoranda. Z tohto dôvodu nemôže byť žiaden problém pre príslušnú fakultu vyžiadať si dotknutú publikáciu. Predložená publikácia musí mať adresu príslušnej vysokej školy, resp. fakulty.


  Otázka:

  Ako vykázať publikáciu, ak je podielovo 50/50 medzi UCM a inou univerzitou? Môže si ju vykázať každá univerzita podielom 50/50?

  Odpoveď:

  Za predpokladu, že sa otázka týka výstupov v rámci komplexnej akreditácie, odpoveď je áno, ale iba tou časťou, ktorá patrí UCM. Predložená publikácia musí mať adresu vysokej školy, resp. fakulty.


  Otázka:

  Ako prepočítať publikáciu, ak je podiel autorov 50/25/25?

  Odpoveď:

  V zmysle bodu 10 ods. c) Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy "...ak ide o výstup viacerých autorov, započítava sa fakulte z neho len časť patriaca autorovi (autorom) spĺňajúcemu podmienky uvedené v písmene b); ak je časť presne určená, berie sa táto časť, ak nie je určená, berie sa pomerná časť (napríklad pri výstupe 3 autorov, z ktorých dvaja sú z fakulty, sa takýto výstup započítava 2/3); v počte autorov sa zohľadňujú len autori z vysokých škôl v Slovenskej republike."


  Otázka:

  V rámci komplexnej akreditácie je požiadavka na predloženie jedného výstupu každého riadne skončeného doktoranda, neuvádza sa, či ide o doktoranda v dennej alebo externej forme štúdia. Doterajšia legislatíva, smernice MŠVVaŠ SR a Vyhláška č. 456/2012 Z. z. ukladá vysokej škole povinnosť evidovať publikačnú činnosť zamestnancov s úplným pracovným úväzkom a doktorandov v dennej forme štúdia. Z otázok a odpovedí, ktoré sú zverejnené na stránke akreditačnej komisie, viac-menej vyplýva, že je potrebné dokladovať/predložiť i publikačnú činnosť doktorandov v externej forme štúdia. Lokálne bázy publikačnej činnosti vysokých škôl však tieto údaje neobsahujú. Dodatočné vyhľadávanie publikačnej činnosti spätne za 6 rokov je pomerne prácne. V prípade, že externí doktorandi publikovali, pravdepodobne nebudú mať na dokumente uvedené ako pracovisko VŠ, ale svoje pracovisko, kde boli zamestnaní a vykonávali tam aj výskum.
  Je nevyhnutné predkladať jeden výstup aj pre externých absolventov PhD. štúdia? Nestačí uviesť počet takýchto externých študentov?

  Odpoveď:

  Každé školiace pracovisko musí mať zoznam publikácií každého skončeného doktoranda. Z tohto dôvodu nemôže byť žiaden problém pre príslušnú fakultu vyžiadať si dotknutú publikáciu. Predložená publikácia musí mať adresu vysokej školy, resp. fakulty.


  Otázka:

  Ak sa publikačný výstup musí predložiť aj externistom, bude akceptovaný aj v tom prípade, ak na dokumente nebude uvedené pracovisko univerzity?

  Odpoveď:

  Nie, pretože predložený výstup musí mať adresu vysokej školy, resp. fakulty.


  Otázka:

  Nariadenie vlády definuje možnosť využitia výsledkov vedy a výskumu v oblastiach, v ktorých neuskutočňuje, resp. neuskutočňovala VŠ študijný program. V prípade, keď VŠ nepredkladá študijný program v oblasti výskumu, v ktorom ho uskutočňovala v hodnotenom období, môže výsledky v danej oblasti výskumu využiť v procese komplexnej akreditácie alebo nie? Respektíve, je VŠ povinná predkladať výsledky v oblasti výskumu, v ktorej nežiada o študijný program?

  Odpoveď:

  Áno. Kritériá hodnotenia výskumu ustanovujú, že štandardne sa hodnotí fakulta v tých oblastiach výskumu, do ktorých sú zaradené ŠO, v ktorých má/mala akreditované ŠP v hodnotenom období.


  Otázka:

  Podľa zákona o VŠ §60 pri dennej a externej forme uskutočňovania študijného programu sa používajú rovnaké metódy. Sú definované rozličné časové záťaže pre dennú (1500-1800h) a externú (750-1440h) formu štúdia za akademický rok. Je nutné, aby predmet zaradený v učebnom pláne mal rovnaký rozsah hodín výučby (prednášok a cvičení) v dennej i externej forme? Kde možno uplatniť rozdiel v samostatnom štúdiu a v samostatnej tvorivej činnosti medzi dennou a externou formou štúdia?

  Odpoveď:

  Akreditačná komisia vyhodnocuje v rámci foriem štúdia dodržanie štandardnej záťaže študenta za celý akademický rok určenej pre dennú formu štúdia počtom 60 kreditov v rámci jedného akademického roku a pre externú formu štúdia najviac 48 kreditov (§ 62 ods. 3 zákona o vysokých školách). V súvislosti s vyššie uvedeným, vysoká škola by mala primerane určiť rozsah hodín výučby.


  Otázka:

  V rámci komplexnej akreditácie dôjde k reakreditácii všetkých študijných programov na VŠ. Čo z toho vyplýva pre externé vzdelávacie inštitúcie (napr. ústavy akadémie), ktoré v treťom stupni štúdia vystupujú ako školiace pracoviská? Musia si externé vzdelávacie inštitúcie tieto študijné programy reakreditovať súčasne s VŠ, alebo im bude platiť stará akreditácia a budú pokračovať ako školiace pracoviská na základe podpísaných zmlúv s VŠ, alebo si budú musieť študijné programy reakreditovať následne po udelení akreditácie vysokej škole a podpísať novú zmluvu? Prípadne nejaká ďalšia alternatíva?

  Odpoveď:

  Procesy komplexnej akreditácie sú v zákone o vysokých školách ustanovené len pre vysoké školy. Nevysokoškolské inštitúcie, ktoré sa podieľajú na uskutočňovaní doktorandských študijných programov na príslušných vysokých školách túto povinnosť nemajú.


  Otázka:

   1. Čo sa týka atribútu prostredia - je nutné zaradiť všetkých pedagogických pracovníkov organizácie v danej hodnotenej oblasti, alebo len tých, ktorí sa podieľali na výstupoch?

   2. V podkladoch str. 3 je asi nezrovnalosť - je tam uvedené, že sa uvádza 10% najcitovanejších zamestnancov fakulty - zrejme ide o akademických zamestnancov, ktorí sú zaradení v danej hodnotenej oblasti. Konkrétna otázka: 10% zamestnancov vychádza číslo 2,3 máme dať dvoch alebo troch? Potom sa celkový počet citácií delí len týmito zamestnancami, teda 2 resp. 3.

   3. Môžeme podať žiadosť o doktorandské štúdium (3. stupeň), keď v minulej akreditácii geológiu sme vôbec nemali a pôvodná vedná oblasť 9. vedy o Zemi a vesmíre je v súčasnosti rozdelená na dve. V minulej akreditácii sme kvôli dnešnej oblasti 9-1. fyzika mali hodnotenie C.

  Odpoveď:

   1. Áno, treba zaradiť všetkých pedagogických pracovníkov v danej hodnotenej oblasti.

   2. Použije sa princíp matematického zaokrúhľovania.

   3. Žiadosť o akreditáciu doktorandského študijného programu geológia môžete podať buď v rámci KA, pretože sa bude znova posudzovať úroveň VVČ pre novo zadefinovanú oblasť výskumu alebo ako nový študijný program mimo KA.


  Otázka:

  1. V práci sú uvedené percentá:

  Autor1 (UMB Banská Bystrica) - 30 %, Autor2 (UK Bratislava) - 30 %, Autor3 (SAV) - 15%, Autor4 (zahraničný) - 15 %, Autor5 (zahraničný) - 10 %. Koľko % budú mať autori zo škôl?

  2. To isté keď pri publikácii nie sú uvedené %:

  Autor1 (UMB Banská Bystrica) - Autor2 (UK Bratislava) - Autor3 (SAV) - Autor4 (zahraničný)- Autor5 (zahraničný). Koľko % budú mať autori zo škôl?

  Odpoveď:

  V prvom prípade sa započítava 50% pre autorstvo z UMB a 50% pre UK. V druhom prípade by sa pre autora z UMB počítalo 50 %.


  Otázka:

  Akým dielom sa započíta publikácia do výstupov, ak má takého spoluautora, ktorý je (bol) na vysokej škole (a fakulte) zamestnaný na čiastkový úväzok a nie je zamestnaný na inej vysokej škole? Ak sú ďalší autori akademickí zamestnanci alebo študenti podľa 10b Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej... činnosti, počíta sa iba jej časť bez tohto zamestnanca na čiastkový úväzok alebo celá?

  Odpoveď:

  Takýto zamestnanec sa podľa 10c nezapočíta, lebo je to autor z vysokej školy a zároveň nespĺňa podmienky uvedené v 10b. Takže napr. ak má publikácia troch autorov - zamestnanec spĺňajúci podmienky v 10b, študent spĺňajúci podmienky v 10b a zamestnanec na čiastkový úväzok (nespĺňajúci podmienky v 10b), publikácia započíta 2/3. Je to preto, že hodnotíme výskumnú kapacitu vybranej časti zamestnancov (konkrétne takých, ktorí sú definovaní podmienkami v bode 5 Kritérií) v rámci vysokých škôl na Slovensku. Takže nemôžeme počítať podiel ľubovoľného iného zamestnanca. Ak sme prijali určité zjednodušenie, tak potom celý model musí toto zjednodušenie rešpektovať, inak by sme dostali skreslené výsledky.


  Otázka:

  Naša otázka je - ak máme oblasť výskumu, v ktorej za akademických zamestnancov vychádza predložiť 4 výstupy a za profesorov 3,5 výstupu, máme predložiť celkovo 20 výstupov alebo 23,5 výstupu?

  Odpoveď:

  Správny výpočet je ten druhý 23,5.


  Otázka:

  Zverejnia pracovné skupiny zoznam renomovaných vydavateľstiev, ktoré budú uznávať v kategórii výstupu, ak je to spomínané v kritériách pre príslušnú oblasť výskumu?

  Odpoveď:

  Pracovné skupiny nezverejňujú zoznam renomovaných vydavateľstiev.

  Atribút ocenenia

  Otázka:

  Podrobné pravidlá pre pedagogické, humanitné, spoločenské a behaviorálne vedy + pre historické vedy a etnológiu hovoria, že pre atribút ocenenia treba vykázať: "Celkový počet citácií v hodnotenom období na 10 % najcitovanejších prác akademických zamestnancov za celé obdobie ich tvorivej činnosti podľa WOS alebo iných relevantných databáz". Predpokladáme ale, že na základe dikcie kritérií nejde o 10 % najcitovanejších PRÁC zamestnancov, ale 10 % najcitovanejších ZAMESTNANCOV.

  Odpoveď:

  Vychádza sa z priemerného počtu všetkých citácií na akademického zamestnanca zo skupiny 10 % najcitovanejších zamestnancov za celé obdobie ich tvorivej činnosti podľa WOS s vylúčením autocitácií.


  Otázka:

  Podľa čoho zistím "výslednú kategóriu" pre podklady na určenie atribútu ocenenia, t.j. tabuľka IV. 14 v Prílohe č. 5 k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z.z.

  Formulár spracovávam za OV 16. informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie.

  Odpoveď:

  Výsledná kategória pre atribúty, ktorých hodnotenie je relatívne, t.j. závisí od rozloženia výsledkov iných subjektov, je len odhadom. Teda vysoká škola odhadne pre príslušný atribút jeho hodnotu v rámci Slovenska. Tento odhad nijakým spôsobom neovplyvní celkový proces hodnotenia a aj jeho výsledok


  Otázka:

  Priemerný počet všetkých citácií za hodnotené obdobie na akad. zamestnanca zo skupiny 10% najcitovanejších zamestnancov na práce za celé obdobie ich tvorivej činnosti podľa WoS alebo Scopus s vylúčením autocitácií.

  Príklad: ide o akreditáciu matematiky na SvF, čo je cca 40 zamestnancov, tých 10% sú 4. Priemer sa počíta z týchto štyroch, alebo citácie týchto štyroch sa delia celkovým počtom, teda 40?

  Odpoveď:

  Priemer sa počíta zo štyroch, t.j. 10% najcitovanejších zamestnancov


  Otázka:

  Otázka ohľadne atribútu ocenenia, konkrétne nasledovného bodu:

  (16) Pri hodnotení atribútu ocenenia v hodnotenej oblasti sa berú do úvahy:

  a) celkový počet citácií na 10% najcitovanejších akademických zamestnancov fakulty podľa WOS a iných relevantných databáz za celé obdobie ich tvorivej činnosti;

  V tom istom dokumente sa v bode 19 píše nasledovné:

  (19) Na účely hodnotenia atribútu ocenenia podľa odseku 16 písm. a) predloží fakulta zoznam a počet citácií na výstupy akademických zamestnancov fakulty v členení na evidované vo WOS, Scopus, ERIH, knižné a ostatné.

  A na záver v Podrobných pravidlách hodnotenia pre jednotlivé oblasti výskumu je uvedené nasledovné (konkrétne vo vednej oblasti 19 Poľnohospodárske a lesnícke vedy):

  a) Celkový počet citácií na 10% najcitovanejších zamestnancov prác za celé obdobie ich tvorivej činnosti podľa WOS spadajúcich do hodnoteného obdobia (váha 1/2)

  Tomu počtu mám rozumieť tak, že ak napr. 10 % najcitovanejších autorov je 10, tak priemerný počet citácií u týchto 10 zamestnancov je 15 a viac ? Alebo citácie týchto 10 zamestnancov prepočítavam na celkový počet zamestnancov, z ktorých som vypočítal 10 %.

  Príklad: máme 100 hodnotených zamestnancov, z nich 10 % je 10. Spočítam citácie týchto 10-tich ľudí a vydelím ich 100mi alebo 10-timi. Toto je totiž veľký rozdiel.

  Odpoveď:

  Predmetné kritérium sa týka len "špičky", t.j. publikácií 10% najcitovanejších zamestnancov. Nejde teda o 10% všetkých publikovaných prác.

  Impact faktor

  Otázka:

  Otázka k mediánu impakt faktoru (Článok v časopise evidovanom v medzinárodnej profesijnej databáze (Current Contents, Web of Science alebo SCOPUS) s IF väčším alebo rovným 0.7IFM): Impakt faktor mediánu oblasti a aj každého časopisu sa v JCR môže z roka sa na rok meniť. Má sa teda uvažovať medián IF k roku publikovania alebo priemerná hodnota za hodnotené obdobie?

  Odpoveď:

  Uvažuje sa hodnota IF časopisu známa k 31.12. posledného roka hodnoteného obdobia (teraz 2012, keďže k 31. 12. 2013 nebude hodnota z posledného roka hodnoteného obdobia v čase odovzdania spisu ešte známa).


  Otázka:

  Otázky k mediánu impakt faktoru (Vedecké práce v časopisoch (databáza WOS, IF väčším alebo rovným 0.9IFM): 1. V kritériách pre atribút výstupov sa na publikáciu kategórie A požaduje impakt faktor časopisu publikácie vyšší ako 0.9 mediánu impakt faktora. Z kritérií nie je jasné či pôjde o strednú hodnotu medián impakt faktora danej hodnotenej vednej oblasti za posledných 6 rokov alebo sa bude uvažovať, podobne ako pri minulej akreditácii, samostatný medián impakt faktor každej oblasti, do ktorej je zaradený časopis vo WOS? T.j. bude len jeden medián IFm pre celú chémiu alebo podľa zaradenia časopisu do vednej oblasti?

  Odpoveď:

  Stanovené IF pre každú oblasť výskumu pre publikácie kategórie A sú uvedené na webovom sídle AK.


  Otázka:

  Ako zaradiť výstupy v Ekonomickom časopise v rámci hodnoteného obdobia (súvisí to s novým návrhom prepočtu Impakt faktoru)?

  Odpoveď:

  Uvažuje sa hodnota IF časopisu známa k 31.12. posledného roka hodnoteného obdobia (teraz 2012, keďže k 31. 12. 2013 nebude hodnota z posledného roka hodnoteného obdobia v čase odovzdania spisu ešte známa).


  Otázka:

  III. Spôsob aplikácie základných kritérií na zaradenie do kategórií A až D pre atribút ocenenia a. Celkový počet citácií v hodnotenom období na 10% najcitovanejších prác akademických zamestnancov za celé obdobie ich tvorivej činnosti podľa WOS alebo iných relevantných databáz - požiadavka doplniť SCOPUS a aj špeciálne architektonické databázy ako je RIBA, Getty Research Institute, Avery Index to Architectural Periodicals, resp. CEEOL. Potrebné je upozorniť na skutočnosť, že v oblasti 5, (teda pre ŠO 5.1.1. Architektúra a urbanizmus) je požiadavka, aby boli hodnotené ako A len tie časopisy, ktoré majú impakt faktor vyšší ako 0,7. Pritom ani vo WOS v rámci sekcie Arts & Humanities, kde sú zaradené architektonické časopisy, sa impakt faktor neuvádza. V rámci SCOPUS sa síce impakt faktor sleduje, ale všetky architektonické časopisy ho majú minimálny. V umení sa impakt faktor nezohľadňovať, to isté by malo platiť pre architektúru.

  Odpoveď:

  Relevantné databázy sú aj databázy vymenované v otázke (SCOPUS a aj špeciálne architektonické databázy ako je RIBA, Getty Research Institute, Avery Index to Architectural Periodicals, resp. CEEOL, a pod.). Hodnotenie časopisov podľa impakt faktoru je zle pochopené. Jedná s o IFM t.j. Impakt faktor medián za hodnotené obdobie a s neho sa hodnotí hodnota 0,7. Vzhľadom k nejasnostiam pri aplikácii tohto hodnotenia bolo upravené znenie na 73. zasadnutí AK nasledovne: "Článok v časopise evidovanom v medzinárodnej profesijnej databáze (Current Contents, Web of Science alebo SCOPUS) s IF väčším alebo rovným 0,39." Jedná sa o priemernú hodnotu za hodnotené obdobie. Zároveň sa jedná o zrovnateľné kritérium pre všetky technické odbory. V danom prípade sa jedná o pevnú hodnotu IF, čím sa predíde rôznej aplikácii tohto ukazovateľa.


  Otázka:

  Ktorý Impact Factor median (IFm) sa berie na účely hodnotení v oblasti výskumu č. 16., nakoľko je z databázy je možné vybrať mnoho alternatív, pričom každá z nich má iný median faktor: Telecomunication, Computer science, articficial intelligence, Computer science, hardware and architecture .....

  Odpoveď:

  Stanovené IF pre každú oblasť výskumu pre zaradenie publikácie do kategórie A sú uvedené na webovom sídle AK.  Vnútorný systém kvality (VSK)

  Otázka:

  Ako sa bude hodnotiť vnútorný systém kvality? Kto to bude posudzovať?

  Odpoveď:

  Akreditačná komisia schválila na svojom 71. zasadnutí návrh kritérií používaných pri vyjadrovaní sa k vnútornému systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania (VSK) (text zverejnený na webovom sídle AK, v časti zápisnice). V prípade schválenia týchto kritérií MŠVVaŠ SR, Akreditačná komisia bude nimi VSK v rámci komplexnej akreditácie posudzovať.


  Zaradenie medzi univerzitné vysoké školy (UVS)

  KZU-2 výsledky VŠ pri uskutočňovaní ŠP tretieho stupňa

  Otázka:

  Ako evidovať a dokladovať publikácie externého doktoranda v rámci KZU2? V knižnici nemôžu byť zaevidované, pretože knižnica eviduje len zamestnancov a denných doktorandov.

  Odpoveď:

  Každé školiace pracovisko musí mať zoznam publikácií každého skončeného doktoranda. Z tohto dôvodu nemôže byť žiaden problém pre príslušnú fakultu vyžiadať si dotknutú publikáciu. Predložená publikácia musí mať adresu vysokej školy, resp. fakulty.


  Otázka:

  Predkladajú sa publikačné výstupy aj za študentov doktorandského štúdia v externej forme? Alebo len za doktorandov v dennej forme? Otázka súvisí aj s tým, že publikačné výstupy študenta doktorandského štúdia v externej forme (ak nie je spoluautorom akademický zamestnanec vysokej školy) sa nepovažujú za výstupy vysokej školy.

  Odpoveď:

  Áno, aj za doktorandov externej formy.


  Otázka:

  Ak je študent doktorandského štúdia spoluautorom predkladaného výstupu a súčasne je spoluautorom výstupu akademický zamestnanec, môže sa tento výstup použiť aj pre hodnotenie atribútu výstupov príslušnej oblasti výskumu a súčasne aj pre plnenie kritéria KZU-2?

  Odpoveď:

  Áno.


  Otázka:

  Text z kritéria KZU-2: "Hodnotenie atribútu výstupu v danej oblasti výskumu sa vykoná na základe predložených výstupov študentov doktorandského štúdia (podmienkou je ich autorstvo alebo spoluautorstvo študentom). Za každého študenta doktorandského štúdia po dizertačnej skúške ako aj absolventa vysoká škola predloží jeden výstup. Za študenta sa považuje ten, kto bol počas hodnotiaceho obdobia zapísaný na štúdium doktorandského študijného programu na hodnotenej vysokej škole."

  Otázka na výstupy doktorandov v rámci vyhodnocovania kritéria KZU-2.

  Predkladá sa 1 výstup za každého skončeného doktoranda v rokoch 2008 - 2013.

  1. Tieto výstupy musia byť datované z rokov 2008 - 2013?

  2. Môže byť predložený výstup doktoranda z roku 2008 získaný skôr (napr. 2007 a pod.)?

  3. Ak doktorand po ukončení napr. v roku 2008 má výstupy v neskorších rokoch (do 2013 a spĺňa to podmienku adresa pracoviska stále tá istá) možno vykázať jeho výstup napr. z roku 2012?

  Odpoveď:

  1. Áno, tieto výstupy musia byť datované z rokov 2008-2013.

  2. Nie, je predpoklad, že bol uvedený v predchádzajúcej komplexnej akreditácii.

  3. Áno, podmienkou je adresa hodnoteného pracoviska.

  KZU-3 štruktúra ŠP poskytovaných vysokou školou

  Otázka:

  Kritérium KZU-3 znie: Vysoká škola má k 31. októbru posledného roka hodnoteného obdobia študentov doktorandského štúdia v najmenej 60 % oblastí výskumu, v ktorých má k uvedenému dátumu akreditovaný študijný program prvého alebo druhého stupňa. Oblasti výskumu sa posudzujú samostatne po jednotlivých súčastiach vysokej školy. Máme to interpretovať tak, že na celej vysokej škole sa sčítajú počty oblastí výskumu, v ktorých majú jednotlivé súčasti akreditované ŠP 1. alebo 2. stupňa. Z toho sa vyráta 60% a v toľkých oblastiach výskumu musí mať VŠ ŠP 3. stupňa na všetkých súčastiach spolu? (Napr. VŠ má 3 fakulty. Počet oblastí výskumu, v ktorých jednotlivé fakulty majú k 31. októbru posledného roka hodnoteného obdobia akreditovaný študijný program prvého alebo druhého stupňa je: 4,3,2. Počet oblastí výskumu, v ktorých jednotlivé fakulty majú doktorandské štúdium k uvedenému dátumu je: 2,3,1. Spĺňa takáto VŠ KZU-3?

  Odpoveď:

  Áno, lebo počet oblastí výskumu, v ktorých má vysoká škola akreditovaný študijný program prvého alebo druhého stupňa je 9 a počet oblastí výskumu, v ktorých má vysoká škola študentov doktorandského štúdia (nestačí akreditovaný študijný program) je 6, čo je práve 60% (z 9).

  Alebo tých 60% sa bude rátať na každej fakulte zvlášť?

  Odpoveď:

  Vzhľadom na vyššie uvedenú odpoveď, táto časť otázky je už bezpredmetná.


  Formuláre

  Otázka:

  V nariadení vlády je uvedené, že treba vyplniť prílohu 7: "Vedecko-pedagogickú alebo umelecko-pedagogickú charakteristiku fyzickej osoby". Predmetnú prílohu je potrebné vyplniť pre každého zamestnanca, ktorý je vykazovaný v našej oblasti výskumu?

  Odpoveď:

  Predkladajú sa vedecko-pedagogické charakteristiky alebo umelecko-pedagogické charakteristiky garantov, spolugarantov a všetkých vysokoškolských učiteľov vo funkcii profesora alebo docenta vyučujúcich povinné predmety alebo povinne voliteľné predmety študijného programu (príloha III.1, kritérium KSP-A6 a KSP-A3). Ak sa žiadosť týka doktorandského študijného programu, poskytujú sa aj vedecko-pedagogické charakteristiky alebo umelecko-pedagogické charakteristiky školitelov doktorandov (príloha III.2, KSP-A4).


  Otázka:

  1. Nevieme posúdiť na základe vysvetlenia bodu I.16 zo strany 10 (1. príloha k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.), či náš magisterský študijný program je alebo nie je "profesijne orientovaný", keďže sa tam píše, že len bakalársky študijný program je "profesijne orientovaný" - študijný program Farmácie bude hodnotený aj MZ SR a z nášho pohľadu je profesijne orientovaný.

  2. Magisterský študijný program na našej fakulte prebieha paralelne v dvoch jazykoch (slovenský alebo anglický) a preto otázka znie popisom našej činnosti: žiadosť o akreditáciu študijného programu vypíšeme v slovenskom jazyku len raz, pričom uvedieme, že sa vyučuje v slovenskom alebo anglickom jazyku a informačné listy dodáme v prílohách na posúdenie len v slovenskom jazyku?

  Odpoveď:

  1. Tak, ako sa uvádza vo vysvetlivke k položke I.16 - iba bakalársky študijný program môže byť profesijne orientovaný - takéto študijné programy sú vymedzené v § 52 platného zákona o VŠ. V prípade ŠP farmácia ide o študijný program, v prípade ktorého sa získaním vysokoškolského vzdelania, získava kvalifikácia na výkon regulovaného povolania a vyžaduje sa potvrdenie MZ SR o tom, že štúdiom študijného programu a podmienkami na jeho riadne skončenie, je možné predpokladať, že študent získa potrebnú kvalifikáciu na výkon povolania - kritérium KSP-B10 kritérií akreditácie ŠP, položka II.62 prílohy č. 1 k platnému nariadeniu vlády o AK.

  2. Všetky žiadosti a podklady k nim sa predkladajú Akreditačnej komisii v slovenskom jazyku.

  Odpoveď na Vašu otázku možno nájsť vo vysvetlivke k položke I.14 prílohy č. 1 k platnému nariadeniu vlády o AK: Ak sa žiadosť o akreditáciu týka viacerých študijných programov, pričom tieto sa odlišujú v jazyku, v ktorom sa uskutočňujú, uvedie sa jazyk alebo kombinácia jazykov na samostatných riadkoch a s poradovým číslom. Napríklad: "1. Slovenský jazyk 2. Anglický jazyk" znamená že v danej forme štúdia bude vysoká škola poskytovať dva študijné programy, pričom v prvom študijnom programe budú predmety vyučované v slovenskom jazyku a v druhom študijnom programe budú všetky predmety vyučované výhradne v anglickom jazyku. Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa predmet vyučuje sa uvádza aj v informačnom liste predmetu.

  Ak sa však študijné programy odlišujú v niektorej z charakteristík (majú inak nastavené podmienky na riadne skončenie štúdia, iné informačné listy predmetov a pod.), predkladá sa samostatná žiadosť o akreditáciu.


  Otázka:

  V bode II. 59 je úspešnosť štúdia, ktorú treba vyjadriť v tabuľke. Máme úspešnosť štúdia chápať ako:

  1. počet novoprijatých študentov do 1. ročníka v danom akademickom roku a počet absolventov v tom istom akademickom roku daného ŠP? alebo

  2. máme počítať počet študentov, ktorí nastúpilo na štúdium do 1. ročníka napr. 60 študentov a z nich po 3 rokoch štúdia skončilo 20 študentov v danom ŠP ?

  Ďalej v bode II.20 máme uviesť počet záverečných prác v ŠP za akademický rok. Myslí sa tým počet obhájených záverečných prác, alebo celkový počet záverečných prác v danom ŠP?

  Odpoveď:

  Odpoveď k bodu II.59: Počty sa uvádzajú pre akademické roky tak ako sú v tabuľke, takže pre rok R/R+1 sa uvedie počet novoprijatých študentov (zapísaných uchádzačov) a zároveň sa uvedie počet absolventov v tomto roku. Následne v ďalšom roku sa toto zopakuje. V takto vyplnenej tabuľke po diagonále uvidíme, čo sa dialo s príslušnou kohortou.

  Odpoveď k bodu II.20: Myslí sa tým počet študentov, ktorí mali zapísaní predmet, v ktorom sa realizuje záverečná práca. Pričom v prvom a druhom stupni sa uvádzajú počty záverečných prác, ktoré sú v poslednom akademickom roku riešenia (aplikovateľné pre prípady, že sa v prvom a druhom stupni štandardne rieši záverečná práca viac ako jeden rok).


  Otázka:

  Príloha č. 1 Formulár k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti VŠ uskutočňovať študijný program odsek II.59 Úspešnosť štúdia:

  Je tam uvedená tabuľka, ktorá má vypovedať o úspešnosti štúdia za ostatných 6 rokov.

  Otázka: Je pod príslušným akademickým rokom potrebné uviesť počet novoprijatých študentov v tom a.r. a zároveň aj počet absolventov v tom danom a.r. alebo je tam potrebné vyjadriť úspešnosť, teda koľkí z novoprijatých v danom a.r. skončili ako absolventi (v neskorších akad. rokoch)?

  Formulácia nadpisu a zostavená tabuľka nám v tomto prípade nedáva jednoznačné riešenie.

  Odpoveď:

  Pod príslušným akademickým rokom treba uviesť počty študentov v tomto akademickom roku, t.j. počet zapísaných uchádzačov a počet absolventov.

  Prirodzene ide o dve rôzne kohorty, do relácie si možno dať počty s odstupom štandardnej dĺžky štúdia.


  Otázka:

  Máte informáciu, resp. existuje nejaký dokument, ktorý jasne a zreteľne definuje čo sú to regulované povolania? Pri príprave formulárov je totiž potrebné u regulovaných povolaní dokladovať súhlasné stanovisko príslušného ministerstva alebo komory. Má Akreditačná komisia nejaký zoznam povolaní, u ktorých to bude určite vyžadovať?

  Odpoveď:

  Táto oblasť je spravovaná Strediskom na uznávanie dokladov - útvar patrí do sekcie vysokých škôl - ktoré má na webovom sídle ministerstva www.minedu.sk v časti Medzinárodná spolupráca/Stredisko na uznávanie dokladov zverejnený Zoznam regulovaných povolaní v SR (zoznam sa tematicky delí na oblasti napr. pre právnickú, zdravotnícku a iné).

  Ďalej v rámci tejto otázky informujeme, že priamo v zákone o vysokých školách je definované, ktoré povolania sú regulované pre oblasť zdravotníctva a tie VŠ, ktoré si dávajú akreditovať ŠP z oblasti zdravotníctva, musia najprv požiadať MZ SR o stanovisko, či ich absolventi budú spĺňať po skončení štúdia podmienky stanovené EU a prebrané do našej legislatívy pre príslušné regulované povolanie (napr. sestra, lekár, farmaceut a iné). Takisto aj ŠP z oblasti teológie si vyžadujú súhlas cirkevnej vrchnosti.


  Otázka:

  Existuje nejaké metodické usmernenie alebo všeobecne akceptovateľný prístup akreditačnej komisie ku otázkam odbornej praxe v rámci študijných programov? My prax chceme riešiť cez výberové predmety, pretože zaisťovať prax pre všetkých našich študentov sa nám zdá organizačne veľmi náročné, aj vzhľadom na stále sa sprísňujúce požiadavky BOZP vo firmách. Navyše tie študijné programy, ktorých sa to týka, nie sú profesijne orientované. Je takýto postoj správny resp. bude akceptovateľný zo strany AK?

  Odpoveď:

  Akreditačná komisia pri posudzovaní odbornej praxe v rámci ŠP vychádza z opisov príslušných študijných odborov.


  Otázka:

  Ako máme uvádzať počet záverečných prác v študijnom programe za akademický rok? Tento údaj sa uvádza vo formulári pre akreditáciu študijných programov (Príloha č. 1) v časti Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-A4 bod II.20 a s tým súvisia aj body II.21 až II.23. Z vysvetliviek k formuláru, je to niektorými kolegami chápané rôznym spôsobom. V kritériách akreditácie študijných programov je pre kritérium KSP-A4 uvedené:

  "Vyžaduje sa, aby súčet záverečných prác študentov na prvom a na druhom stupni štúdia, vedených jedným zamestnancom vysokej školy nepresiahol v jednom akademickom roku desať. Pritom sa predpokladá, že na vedenie záverečnej práce treba o jeden stupeň vyššie vysokoškolské vzdelanie, resp. kvalifikáciu, ako je vedená záverečná práca. Záverečnú prácu bakalárskeho štúdia by mali viesť aspoň magistri alebo inžinieri a diplomovú prácu doktori (t.j. zamestnanci s titulom "doktor", v skratke "PhD." alebo "ArtD.".). Pre odborníkov z praxe, ktorí vedú záverečné práce, možno od tejto podmienky upustiť."

  Je potrebné uvádzať všetky záverečné práce, ktoré v posudzovanom akademickom roku vedúci práce, prípadne školiteľ viedol, to znamená bez ohľadu na to, či boli odovzdané na obhajobu alebo obhájené, prípadne neobhájené, alebo sa uvádzajú len úspešne obhájené práce? Prípadne práce, ktoré sú odovzdané v posudzovanom akademickom roku?

  U doktorandov je práca vedená školiteľom od začiatku štúdia, kedy sa prihlási na tému dizertačnej práce až do skončenia štúdia. Rovnako na prvom a druhom stupni môže študent dostať zadanie aj skôr ako v poslednom akad. roku a pracuje na nej, to znamená, že je práca vedená vedúcim práce.

  Odpoveď: V prvom a druhom stupni sa počítajú iba práce, ktoré sú v poslednom akademickom roku ich riešenia.


  Otázka:

  Pri uvádzaní čísla študijného odboru do formulára žiadosti o akreditáciu máme uvádzať kód študijného odboru podľa Štatistickej klasifikácie odborov vzdelania (Vyhláška Štatistického úradu SR č. 243/2012) alebo číslo študijného odboru podľa súčasne zverejnenej Sústavy študijných odborov Slovenskej republiky?

  Vo vysvetlivkách Formulára k žiadosti v prílohe č. 1 k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z. je v položke I.4 uvedený príklad študijného odboru filozofia 6107 - čiže kód podľa štatistickej klasifikácie, kým na webových stránkach v Sústave študijných odborov Slovenskej republiky je filozofia uvedená pod číslom 2.1.1.

  Odpoveď:

  Používa sa kód študijného odboru podľa Štatistickej klasifikácie odborov vzdelania, ktoré nájdete v číselníkoch v rámci portálu vysokých škôl na nižšie uvedenej stránke. Konkrétne v strednom stĺpci, v ktorom je uvedené v zátvorke (UIPS).

  http://ciselniky.portalvs.sk/classifier/show/basic/5


  Otázka:

  Problém sa týka VP charakteristiky, v bode IV.2 s názvom:

  "IV.2 Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a výkony. Maximálne päť."

  Uvádza sa komentár:

  "Uvádza sa v rámci pracovného pomeru, s ktorou právnickou osobou predmetné výstupy vznikli, boli publikované, teda či ide o tvorbu v rámci vysokej školy, ktorá podáva žiadosť"

  Tento pokyn je možné interpretovať tak, že treba uviesť vlastné práce a k tomu aj právnickú osobu (VŠ alebo SAV), v rámci pracovného pomeru ktorej vznikli tieto práce?

  Ako príklad uvádzam:

  Jan A. et al., Názov práce, J. časopis, 1 (2013)1 (UPJS) Jan A. et al., Názov práce, J. časopis, 1 (2008) 2 (napr. NbU SAV Košice) alebo (mimo UPJŠ)

  Odpoveď:

  Keďže ide o vedecko-pedagogickú charakteristiku osoby, uvádzajú sa výstupy nezávisle od pôsobenia osoby. V prípade, že predmetné výstupy vznikli v rámci pracovného pomeru, s inou vysokou školou, resp. právnickou osobou, ako je tá, ktorá podáva žiadosť, uvedie sa to pri výstupe, napr. tak, že sa uvedie text buď "(mimo XXX)", kde XXX je skratka vysokej školy. Možno postupovať aj tak, že namiesto "mimo XXX" uvediete plný názov právnickej osoby.


  Otázka:

  1. Informačné listy predmetov sa robia osobitne pre dennú formu štúdia a osobitne pre externú formu štúdia v príslušnom stupni štúdia? Táto otázka vyvstáva, lebo v dennej forme štúdia máme viac hodín priamej výučby ako v externej forme štúdia, pritom je v obidvoch formách prezenčná metóda štúdia. (napr. obchodné právo má 56 hodín za semester v dennej forme štúdia a v externej forme má len 30 hodín).

  2. V prílohe č. 7 pod položkou III.1 "Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené" sa dáva počet za celé obdobie pôsobenia profesora, docenta ako učiteľa na fakulte, alebo len za posledných 6 rokov 2008 - 2013?

  3. Môže jeden profesor garantovať Mgr. Právo denné, Mgr. Právo externé, Mgr. Právo orientované na európske právo v anglickom jazyku len denné?

  Odpoveď:

  1. IL pre dennú aj externú formu možno podať aj osobitne, ak je veľký rozdiel v údajoch, ktoré sa v IL vyžadujú. V prípade, ktorý uvádzate (počet hodín za semester, je vhodnejšie použiť len jeden IL a tento rozdiel uviesť v príslušnej časti.

  2. Áno. Uvedú sa počty za celé obdobie pôsobenia.

  3. Mgr. Právo denné, Mgr. Právo externé - môže garantovať jeden a ten istý garant.

  Mgr. Právo orientované na európske právo v anglickom jazyku len denné - na tento ŠP je potrebný už nový garant, keďže ide o iný ŠP ako je uvedené v prvej časti otázky.


  Otázka:

  Vo formulári na stránke AK je použitý typ písma Times New Roman a veľkosť písma 8 alebo 10. Dodržiavať túto veľkosť a typ písma v príslušných okienkach formulára? Vo vysvetlivkách je uvedené, že formulár sa v elektronickej podobe predkladá v štandarde pre textové súbory a odkaz na Výnos Ministerstva financií.

  Odpoveď:

  "Vo formulároch treba dodržiavať stanovené formátovanie textu. Zmeny v predpísanom formátovaní môžu mať za následok problémy pri následnom automatizovanom spracovaní formulárov a dôsledkom bude, že takýto nespracovateľný formulár nebude možné do systému ako podklad odoslať."


  Otázka:

  Je potrebné do akreditačného spisu vypracovať informačné listy pre doktorandské štúdium?
  1. pre študijnú časť
  2. pre dizertačnú skúšku
  3. pre obhajobu DP?

  Odpoveď:

  Každý predmet v študijnom programe musí mať informačný list.

  Informačné listy pre doktorandské štúdium budú zrejme stručnejšie ako na prvý alebo druhý stupeň, ale sú nevyhnutné.


  Otázka:

  Ako má vyzerať informačný list predmetu štátnej skúšky?

  Odpoveď:

  Podmienku uvedenú v § 3 ods. 4 novelizovanej Vyhlášky č. 614/2002 Z.z. o kreditovom systéme štúdia (Štátna skúška sa považuje za predmet.) je vhodné realizovať napr. tak, že v študijnom programe bude zaradený predmet (predmety), ktorý (é) končí (ia) štátnou skúškou, prirodzene bude existovať informačný list tohto predmetu (predmetov).


  Otázka:

  Je potrebné v Prílohe III.2 - VPCH charakteristiky školiteľov vypĺňať formulár aj v prípade zahraničných školiteľov?

  Odpoveď:

  VPCH je potrebné predložiť aj v prípade zahraničných školiteľov, ak nie sú výnimkou v zmysle vysvetlivky III.2.


  Otázka:

  IV.3 Počet akademických zamestnancov na danej fakulte v danej oblasti výskumu je tabuľka za jednotlivé roky, počet profesorov a ostatných akademických zamestnancov. Je potrebné uvádzať aj so skráteným prac. úväzkom, alebo len tých, čo sú na ustanovený týždenný prac. úväzok k 31.12. daného roka.

  Odpoveď:

  Treba vychádzať z definície akademického zamestnanca (pozri vysvetlivku IV.3). Ten je vymedzený v bode 5a a 5b Kritérií pre hodnotenie výskumu a jednoznačne musel byť v hodnotenom období zamestnaný na ustanovený týždenný pracovný čas

  a) K 31. 12. posledného roka hodnoteného obdobia, a to aspoň súvislo po dobu troch rokov, alebo
  b) po dobu štyroch rokov (úväzky sa spočítavajú za jednotlivé roky hodnoteného obdobia).


  Iné

  Otázka:

  Započítavajú sa do stavu akademických zamestnancov i materské dovolenky?

  Odpoveď:

  Ak sa zamestnankyni počas materskej dovolenky neprerušuje pracovný pomer, tak sa do stavu akademických zamestnancov započítava.


  Otázka:

  Vysokoškolským učiteľom vo funkcii profesora sa rozumie aj mimoriadny profesor?

  Odpoveď:

  Áno.