Žiadosti doručené Akreditačnej komisii na vyjadrenie do 31.12.2016


číslo došlého spisu žiadateľ (názov organizácie)
predmet žiadosti
dátum doručenia posúdenie úplnosti do výzva na doplnenie podkladov zaslaná doplnenie podkladov do doručenie doplnených podkladov vyjadrenie AK do predseda PS
študijný program, názov študijný odbor,
číslo
stupeň štúdia a získaný titul forma štúdia dĺžka štúdia posudzuje pracovná skupina pre

569/2016-AK PEVŠ FM
Zmena ŠP
  23.12.16               22.05.17   Patráš
dizajn médií 3.2.3 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
Zmena ŠP
568/2016-AK UPJŠ PriF
Zmena HVK
  23.12.16               22.05.17   Vilček
  podklady: Pripis_HAI_fyziologia_zivocichov_UPJS.pdf, UPJS_HVK_Fyziologia_zivocichov.zip
habilitačné konanie 4.2.10 HaI prof., doc. oblasť výskumu 13: Vedy o živej prírode
Zmena HVK
567/2016-AK UKF FSŠ
Akreditácia študijných programov
  22.12.16               21.05.17   
  podklady: UKF_FSS_ziadost_rektora_Teoria_vyuc_MJaL.pdf, SP_1_PhD_Teoria_vyucovania_madarskeho_jaz_a_lit.zip
teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry 1.1.10 3 PhD. externé 4 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
565/2016-AK KU PdF
Akreditácia študijných programov
  22.12.16               21.05.17   
  podklady: Sprievodny_list_Ucitelstvo_chemie_Mgr_DF_PF_KU.pdf, SP_Mgr_Ucitelstvo_chemie_DF_PF_KU.zip
učiteľstvo chémie (v kombinácii) 1.1.1 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 12: Ché ... lógia a biotechnológie
564/2016-AK TUKE SvF
Akreditácia študijných programov
  19.12.16               18.05.17   
  podklady: SL_SvF_Ing_ES_en.pdf, 2a_SP_SvF_10_05_Ing_ES.zip
Environmental Structures (stavby s environmentálnym určením) 4.3.2, 5.2.8 2 Ing. denné 2 r. oblasť výskumu 5: Pro ... e a vodné hospodárstvo; oblasť výskumu 10: Environmentalistika a ekológia
563/2016-AK TUKE SvF
Akreditácia študijných programov
  19.12.16               18.05.17   
  podklady: SL_SvF_Ing_SUHVK.pdf, 2a_SP_SvF_10_05_Ing_SUHVK.zip
stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine (Structures for Sustainable Water Management in the Landscape) 4.3.2, 5.1.5 2 Ing. denné 2 r. oblasť výskumu 5: Pro ... e a vodné hospodárstvo; oblasť výskumu 10: Environmentalistika a ekológia
562/2016-AK TUKE SvF
Akreditácia študijných programov
  19.12.16               18.05.17   
  podklady: SL_SvF_Bc_SUHVK.pdf, 2a_SP_SvF_10_05_Bc_SUHVK.zip
stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine (Structures for Sustainable Water Management in the Landscape) 4.3.2, 5.1.5 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 5: Pro ... e a vodné hospodárstvo; oblasť výskumu 10: Environmentalistika a ekológia
561/2016-AK TUKE SjF
Akreditácia študijných programov
  19.12.16               18.05.17   
  podklady: SL_SjF_Bc_KaB.pdf, 2a_SP_SjF_17_Bc_KaB.zip
kvalita a bezpečnosť (Quality and Safety) 5.2.57 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 17: Inžinierstvo a technológie
560/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  19.12.16               18.05.17   
  podklady: SL_FBERG_Ing_AG.pdf, 2a_SP_BERG_11_Ing_AplGeoInf.zip
aplikovaná geoinformatika (Applied geoinformatics) 5.2.38 2 Ing. denné / externé 2 / 3 r. oblasť výskumu 11: Metalurgické a montánne vedy
559/2016-AK UMB PdF
Akreditácia študijných programov
  16.12.16               15.05.17   
  podklady: PF_Psychologia_1_st_DSaES_novy_SP.pdf, SP_1_Bc_Psychologia.zip
psychológia 3.1.9 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 6: Spoločenské a behaviorálne vedy
557/2016-AK MŠVVaŠ SR
Správa na odstránenie nedostatkov - EVI Ústav geotechniky SAV v Košiciach
  16.12.16               15.05.17   Cagala
hutníctvo 5.2.39 3 PhD. denné / externé 4 / 5 r. oblasť výskumu 11: Metalurgické a montánne vedy
Správa na odstránenie nedostatkov - EVI Ústav geotechniky SAV v Košiciach
554/2016-AK TTU FF
Zmena ŠP
  15.12.16               14.05.17   Gbúrová
  podklady: TTU_ZG_oznamenie_AK.pdf, ZG_KlasickaArcheologia_PhD.zip
klasická archeológia 2.1.26 3 PhD. denné / externé 3 / 5 r. oblasť výskumu 3: Historické vedy a etnológia
Zmena ŠP
551/2016-AK TUZ FEE
Akreditácia študijných programov
  15.12.16               14.05.17   
  podklady: List_R_10446_2016-RPP_Bc_FEE.pdf, SP_10_Bc_FKE.zip
forenzná a kriminalistická environmentalistika 4.3.2 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 10: Environmentalistika a ekológia
550/2016-AK TUZ FEVT
Zmena ŠP
  15.12.16               14.05.17   Mihok
  podklady: List_R-10444_2016-RPP-FEVT.pdf, SP_14_Bc_VTMVP.zip
výrobná technika a manažment výrobných procesov 5.2.50 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 14: Strojárstvo
Zmena ŠP
548/2016-AK TUZ FEE
Zmena ŠP
  15.12.16               14.05.17   Škvarenina
  podklady: List_R_10445_2016-RPP_Bc_FEE.pdf, SP_10_Bc_EI_OVK.zip
environmentálne inžinierstvo 4.3.2 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 10: Environmentalistika a ekológia
ochrana a využívanie krajiny 4.3.1 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 10: Environmentalistika a ekológia
Zmena ŠP
556/2016-AK UPJŠ PriF
Zmena HVK
  14.12.16               13.05.17   Vilček
  podklady: Pripis_fyziologia_rastlin_UPJS.pdf, UPJS_PF_HVK_Fyziologia_rastlin.zip
habilitačné konanie 4.2.9 HaI prof., doc. oblasť výskumu 13: Vedy o živej prírode
Zmena HVK
555/2016-AK UPJŠ PriF
Zmena ŠP
  14.12.16               13.05.17   Vilček
  podklady: Pripis_fyziologia_rastlin_UPJS_PF_PhD.pdf, UPJS_PF_PhD_Fyziologia_rastlin.zip
fyziológia rastlín 4.2.9 3 PhD. denné / externé 4 / 5 r. oblasť výskumu 13: Vedy o živej prírode
Zmena ŠP
547/2016-AK UPJŠ PriF
Zmena ŠP
  14.12.16               13.05.17   Vilček
  podklady: Pripis_UPJS_PF_personalne_zmeny_Mgr_PhD_HVK.pdf, UPJS_PF_Mgr_Botanika_FR.zip
botanika a fyziológia rastlín 4.2.1 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 13: Vedy o živej prírode
Zmena ŠP
545/2016-AK CSaPV SAV + FSEV UK
Zmena ŠP
  14.12.16               13.05.17   Gbúrová
  podklady: Ziadost_o_vymenu_spolugarantov.pdf, CSPV_SAV_UEP.zip
sociálna a pracovná psychológia 3.1.13 3 PhD. denné 3 r. oblasť výskumu 6: Spoločenské a behaviorálne vedy
Zmena ŠP
544/2016-AK TnUAD FPT
Akreditácia študijných programov
  12.12.16               11.05.17   
  podklady: Ziadost_o_akreditaciu_SP_Pocitacova_podpora_materialoveho_inzinierstva.pdf, Bc_Pocitacova_podpora_materialoveho_inzinierstva.zip
počítačová podpora materiálového inžinierstva 5.2.26 1 Bc. externé 4 r. oblasť výskumu 11: Metalurgické a montánne vedy
539/2016-AK TUZ DF
Akreditácia študijných programov
  08.12.16               07.05.17   
  podklady: List_R_10221_2016_RPP.pdf, SP_4_ArtD_DNB.zip
dizajn nábytku a bývania 2.2.6 3 ArtD. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 4: Umenie
538/2016-AK TUZ DF
Zmena ŠP
  08.12.16               07.05.17   Fendek
  podklady: List_R_10167_2016-RPP.pdf, SP_8_Ing_EMPDSP.zip
ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu 3.3.16 2 Ing. denné / externé 2 / 3 r. oblasť výskumu 8: Ekonómia a manažment
Zmena ŠP
537/2016-AK TTU PraF
Zmena ŠP
  08.12.16               07.05.17   Šimovček
  podklady: TTU_ZG_oznamenie_AK.pdf, ZG_PraFTU_ustavne_prav_SP_DF_EF_2016.zip
ústavné právo 3.4.3 3 PhD. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 7: Právo a medzinárodné vzťahy
Zmena ŠP
536/2016-AK PU FHPV
Akreditácia študijných programov
  08.12.16               07.05.17   
  podklady: Sprievodny_list_Teoria_vyucovania_fyziky_PhD._DaEF.pdf, SP_PhD_Teoria_vyucovania_fyziky.zip
teória vyučovania fyziky 4.1.13 3 PhD. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy
535/2016-AK ŽU EF
Zmena ŠP
  08.12.16               07.05.17   Nečas
  podklady: 137_KR_2016_EF_AK.pdf, EF_zmena_garanta_15.zip
elektrické pohony 5.2.9 2 Ing. denné 2 r. oblasť výskumu 15: Ele ... ka a elektroenergetika
Zmena ŠP
542/2016-AK PU PBF
Akreditácia študijných programov
  07.12.16               06.05.17   
  podklady: Sprievodny_list_SP_EF_2.st..pdf, SP_6_Mgr_Charitativna_a_socialna_sluzba.zip
charitatívna a sociálna práca 3.1.14 2 Mgr. externé 3 r. oblasť výskumu 6: Spoločenské a behaviorálne vedy
541/2016-AK PU PBF
Akreditácia študijných programov
  07.12.16               06.05.17   
  podklady: Sprievodny_list_PT_EF_1.a2.st..pdf, SP_2_Mgr_Pravoslavna_teologia.zip
pravoslávna teológia 2.1.15 1+2 Mgr. externé 13 sem. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
540/2016-AK ŽU FHV
Akreditácia študijných programov
  07.12.16               06.05.17   
  podklady: KOR_8188_2016_AK_FHV.pdf, FHV_ucitelstvo_AJ_a_literatury.zip
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.1.1 1 Bc. externé 4 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.1.1 2 Mgr. externé 4 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
530/2016-AK HUAJA
Zmena ŠP
  02.12.16               01.05.17   Čarný
  podklady: Ziadost_HUAJA_Zmena_Oprava.pdf, HUAJA_Zmena.zip
hudobná interpretácia a teória 2.2.3 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 4: Umenie
hudobná interpretácia a teória 2.2.3 2 Mgr. art. denné / externé 2 / 3 r. oblasť výskumu 4: Umenie
Zmena ŠP
528/2016-AK TUZ DF pracovisko Volyně
Akreditácia študijných programov
  01.12.16               30.04.17   
  podklady: List_R-10069_2016-RPP.pdf, SP_17_Bc_TKN_Volyne.zip
tvorba a konštrukcia nábytku 5.2.42 1 Bc. externé 4 r. oblasť výskumu 17: Inžinierstvo a technológie
527/2016-AK TUKE LetF
Zmena HVK
  30.11.16               29.04.17   Nečas
  podklady: SL_zmena_spolugaranta_LF_HVK_E.pdf, 2c_HVK_LF_15_Elektronika.zip
habilitačné konanie 5.2.13 HaI prof., doc. oblasť výskumu 15: Ele ... ka a elektroenergetika
Zmena HVK
526/2016-AK TUKE LetF
Zmena ŠP
  30.11.16               29.04.17   Nečas
  podklady: SL_zmena_garanta_LF_PhD_LaPES.pdf, 2a_SP_LF_15_PhD_LaPES.zip
letecké a priemyselné elektronické systémy 5.2.13 3 PhD. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 15: Ele ... ka a elektroenergetika
Zmena ŠP
525/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z PU FHPV (ŠP-PhD pedagogika, d/e, Sj/Aj)
  29.11.16               28.04.17   Petrová
pedagogika 1.1.4 3 PhD. denné 3 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z PU FHPV (ŠP-PhD pedagogika, d/e, Sj/Aj)
524/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov ČO z UVLF (ŠP-PhD parazitárne choroby zvierat, d/e Sj/Aj)
  29.11.16               28.04.17   Ježová
parazitárne choroby zvierat 6.3.7 3 PhD. denné / externé 4 / 5 r. oblasť výskumu 20: Veterinárske vedy
KA - správa na odstránenie nedostatkov ČO z UVLF (ŠP-PhD parazitárne choroby zvierat, d/e Sj/Aj)
523/2016-AK UPJŠ PriF
Zmena ŠP
  29.11.16               28.04.17   Vilček
  podklady: Pripis_fyziologia_zivocichov_UPJS.pdf, Fyziologia_zivocichov_UPJS.zip
fyziológia živočíchov 4.2.10 3 PhD. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 13: Vedy o živej prírode
Zmena ŠP
522/2016-AK UPJŠ PriF
Akreditácia študijných programov
  29.11.16               28.04.17   
  podklady: Pripis_Geoinformatika_UPJS.pdf, SPIS-GEOINFORMATIKA-DPZ-PhD.zip
geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme 4.1.40 3 PhD. denné / externé 4 / 5 r.
521/2016-AK TUKE SjF
Zmena HVK
  28.11.16               27.04.17   Mihok
  podklady: SL_zmena_garanta_SjF_HVK_DSaZ.pdf, 2c_HVK_SjF_14_DSaZ.zip
habilitačné konanie 5.2.3 HaI prof., doc. oblasť výskumu 14: Strojárstvo
Zmena HVK
520/2016-AK TUKE SjF
Zmena ŠP
  28.11.16               27.04.17   Mihok
  podklady: SL_zmena_garanta_SjF_PhD_DSaZ.pdf, 2a_SP_SjF_14_PhD_DSaZ.zip
dopravné stroje a zariadenia 5.2.3 3 PhD. denné / externé 4 / 5 r. oblasť výskumu 14: Strojárstvo
Zmena ŠP
519/2016-AK TUKE SjF
Zmena ŠP
  28.11.16               27.04.17   Mihok
  podklady: SL_zmena_garanta_SjF_Ing_DTaL_opraveny.pdf, SL_zmena_garanta_SjF_Ing_DTaL.pdf, 2a_SP_SjF_14_Ing_DTaL.zip
dopravná technika a logistika 5.2.3 2 Ing. denné 2 r. oblasť výskumu 14: Strojárstvo
Zmena ŠP
517/2016-AK ŽU FBI
Akreditácia študijných programov
  28.11.16               27.04.17   
  podklady: 131_KR_2016_AK_FBI.pdf, FBI_bezpecnostny_manazment.zip
bezpečnostný manažment 8.3.1 1 Bc. externé 4 r. oblasť výskumu 23: Bezpečnostné služby
bezpečnostný manažment 8.3.1 2 Ing. externé 3 r. oblasť výskumu 23: Bezpečnostné služby
bezpečnostný manažment 8.3.1 3 PhD. externé 4 r. oblasť výskumu 23: Bezpečnostné služby
516/2016-AK ŽU FBI
Akreditácia študijných programov
  28.11.16               27.04.17   
  podklady: 131a_KR_2016_AK_FBI.pdf, FBI_krizovy_manazment.zip
krízový manažment 8.3.7 3 PhD. externé 4 r. oblasť výskumu 23: Bezpečnostné služby
515/2016-AK ŽU FHV
Akreditácia študijných programov
  28.11.16               27.04.17   
  podklady: KOR_6564_2016_AK_FHV.pdf, FHV_religionistika_novy.zip
interkultúrne a medzináboženské kompetencie a mediácia 2.1.16 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
514/2016-AK ŽU FHV
Zmena ŠP
  28.11.16               27.04.17   Petrová
  podklady: KOR_7604_2016_FHV_AK.pdf, FHV_spolugarant_matematika.zip
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) 1.1.1 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 24: Matematika a štatistika
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) 1.1.1 2 Mgr. denné / externé 2 / 3 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 24: Matematika a štatistika
Zmena ŠP
513/2016-AK PU FM
Akreditácia študijných programov
  28.11.16               27.04.17   
  podklady: SPRIEVODNY_LIST_Environ.manazment_PhD_DFaEF.pdf, FM_Environ.manazment_PhD.zip
environmentálny manažment 4.3.3 3 PhD. denné / externé 4 / 5 r. oblasť výskumu 10: Environmentalistika a ekológia
512/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z VŠZaSP, SRN (ŠP-Bc fyzioterapia, denná, Nj)
  22.11.16               21.04.17   Dukát
fyzioterapia 7.4.7 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 18: Lek ... rske zdravotnícke vedy
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z VŠZaSP, SRN (ŠP-Bc fyzioterapia, denná, Nj)
511/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z KUR PdF (HVK, ŠO odborová didaktika)
  22.11.16               21.04.17   Patráš
habilitačné konanie 1.1.10 HaI prof., doc. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z KUR PdF (HVK, ŠO odborová didaktika)
510/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z KUR PdF(ŠP-PhD teória vzdelávania náboženskej výchovy, externá, Sj)
  22.11.16               21.04.17   Patráš
teória vzdelávania náboženskej výchovy 1.1.10 3 PhD. externé 5 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z KUR PdF(ŠP-PhD teória vzdelávania náboženskej výchovy, externá, Sj)
509/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z VŠZaSP, Rožňava (ŠP-Bc ošetrovateľstvo, denná, Sj)
  22.11.16               21.04.17   Dukát
ošetrovateľstvo 7.4.1 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 18: Lek ... rske zdravotnícke vedy
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z VŠZaSP, Rožňava (ŠP-Bc ošetrovateľstvo, denná, Sj)
507/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  18.11.16               17.04.17   
  podklady: SL_FBERG_Bc_Geoturizmus.pdf, SL_zmena_garanta_FBERG_Bc_Geoturizmus.pdf, 2a_SP_BERG_11_Bc_G.zip
geoturizmus 5.2.38 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 11: Metalurgické a montánne vedy
506/2016-AK PU FŠ
Zmena HVK
  18.11.16               17.04.17   Vilček
  podklady: FS_sprievodny_list_zmena_KSP_A5_Sportova_edukologia_HaI.pdf, 2c_HVK_sportova_edukologia.zip
habilitačné konanie 8.1.3 HaI prof., doc. oblasť výskumu 21: Vedy o športe
Zmena HVK
505/2016-AK PU FŠ
Zmena ŠP
  18.11.16               17.04.17   Vilček
  podklady: FS_sprievodny_list_zmena_KSP_A3_A6_Trenerstvo_Mgr.pdf, SP_Mgr_trenerstvo.zip
trénerstvo 8.1.2 2 Mgr. externé 3 r. oblasť výskumu 21: Vedy o športe
Zmena ŠP
504/2016-AK PU FŠ
Zmena ŠP
  18.11.16               17.04.17   Vilček
  podklady: FS_sprievodny_list_zmena_KSP_A3_A6_Sportova_edukologia_PhD.pdf, SP_PhD_sportova_edukologia.zip
športová edukológia 8.1.3 3 PhD. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 21: Vedy o športe
Zmena ŠP
503/2016-AK PU FŠ
Zmena ŠP
  18.11.16               17.04.17   Vilček
  podklady: FS_sprievodny_list_zmena_KSP_A3_A6_Trenerstvo_Bc.pdf, SP_Bc_trenerstvo.zip
trénerstvo 8.1.2 1 Bc. externé 4 r. oblasť výskumu 21: Vedy o športe
Zmena ŠP
502/2016-AK PU FŠ
Zmena ŠP
  18.11.16               17.04.17   Fišera
  podklady: FS_sprievodny_list_zmena_KSP_A3_A6_Ucitelstvo_telesnej_vych_Mgr.pdf, SP_Mgr_ucitelstvo_TV.zip
učiteľstvo telesnej výchovy 1.1.3 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 21: Vedy o športe
Zmena ŠP
501/2016-AK PU FŠ
Zmena ŠP
  18.11.16               17.04.17   Fišera
  podklady: FS_sprievodny_list_zmena_KSP_A3_A6_Ucitelstvo_telesnej_vychovy_Bc.pdf, SP_Bc_ucitelstvo_TV.zip
učiteľstvo telesnej výchovy 1.1.3 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 21: Vedy o športe
Zmena ŠP
499/2016-AK UKF PdF
Akreditácia študijných programov
  18.11.16               17.04.17   
  podklady: UKF_PF_ucitelstvo_techniky.pdf, UKF_PF_Technika.zip
učiteľstvo techniky 1.1.2 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy
učiteľstvo techniky 1.1.2 2 Mgr. denné / externé 2 / 3 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy
498/2016-AK UKF FF
Akreditácia študijných programov
  18.11.16               17.04.17   
  podklady: UKF_FF_nove_SP.pdf, UKF_FF_podklady_SP.zip
anglistika 2.1.29 3 PhD. externé 4 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
marketingová komunikácia a reklama 3.2.3 3 PhD. externé 4 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
politológia 3.1.6 3 PhD. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 6: Spoločenské a behaviorálne vedy
sociológia 3.1.1 1 Bc. externé 4 r. oblasť výskumu 6: Spoločenské a behaviorálne vedy
sociológia 3.1.1 2 Mgr. externé 3 r. oblasť výskumu 6: Spoločenské a behaviorálne vedy
riadenie kultúry a turizmu 3.1.2 2 Mgr. externé 3 r. oblasť výskumu 6: Spoločenské a behaviorálne vedy
497/2016-AK UKF FSŠ
Akreditácia študijných programov
  18.11.16               17.04.17   
  podklady: UKF_FSS_ziadost_rektora.pdf, SP_2_Mgr_Madarsky_jazyk__bilingvalnej_medialnej_komunikacii.zip
maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácii 2.1.32 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
496/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP zo UK PraF (ŠP-PhD ústavné právo, denná, Sj, Aj)
  16.11.16               15.04.17   Fišera
ústavné právo 3.4.3 3 PhD. denné 3 r. oblasť výskumu 7: Právo a medzinárodné vzťahy
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP zo UK PraF (ŠP-PhD ústavné právo, denná, Sj, Aj)
495/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP zo UK PraF (ŠP-PhD trestné právo, denná, Sj, Aj)
  16.11.16               15.04.17   Fišera
trestné právo 3.4.7 3 PhD. denné 3 r. oblasť výskumu 7: Právo a medzinárodné vzťahy
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP zo UK PraF (ŠP-PhD trestné právo, denná, Sj, Aj)
494/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP zo UK PriF (ŠP-Bc biogeológia, denná, Sj)
  16.11.16               15.04.17   Vilček
biogeológia 4.1.23 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 9-2: Vedy o Zemi a vesmíre
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP zo UK PriF (ŠP-Bc biogeológia, denná, Sj)
493/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP zo UK PraF (HVK v ŠO ústavné právo)
  16.11.16               15.04.17   Fišera
habilitačné konanie 3.4.3 HaI prof., doc. oblasť výskumu 7: Právo a medzinárodné vzťahy
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP zo UK PraF (HVK v ŠO ústavné právo)
492/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP zo UK PriF (HVK v ŠO jadrová chémia)
  16.11.16               15.04.17   Urban
habilitačné konanie 4.1.20 HaI prof., doc. oblasť výskumu 12: Ché ... lógia a biotechnológie
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP zo UK PriF (HVK v ŠO jadrová chémia)
491/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP zo ŽU FPEDaS (HVK v ŠO ekonomika a manažment podniku)
  16.11.16               15.04.17   Fendek
habilitačné konanie 3.3.16 HaI prof., doc. oblasť výskumu 8: Ekonómia a manažment
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP zo ŽU FPEDaS (HVK v ŠO ekonomika a manažment podniku)
490/2016-AK UMB FF
Zmena HVK
  16.11.16               15.04.17   Patráš
  podklady: FF_Vseobecna_jazykoveda_H.aI..pdf, HVK_2_vseobecna_jazykoveda.zip
habilitačné konanie 2.1.33 HaI prof., doc. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
Zmena HVK
489/2016-AK UMB FF
Zmena ŠP
  16.11.16               15.04.17   Patráš
  podklady: FF_Vseobec_jazykoveda_DS_a_Vseobec_jazykoveda_2014_ES_3._st._zmena_spolugaranta.pdf, SP_2_PhD_vseobecna_jazykoveda_aktualna.zip
všeobecná jazykoveda 2.1.33 3 PhD. denné 3 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
všeobecná jazykoveda (2014) 2.1.33 3 PhD. externé 4 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
Zmena ŠP
488/2016-AK UMB FF
Zmena ŠP
  16.11.16               15.04.17   Patráš
  podklady: FF_Literarna_veda_3._st._DSaES_zmena_spolugarantky.pdf, SP_2_PhD_literarna_veda.zip
literárna veda 2.1.36 3 PhD. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
Zmena ŠP
487/2016-AK UMB FF
Zmena ŠP
  16.11.16               15.04.17   Patráš
  podklady: FF_Slov_jazyk_a_lit_zmena_garantky_2.st._DS.pdf, SP_2_Mgr_slovensky_jazyk_lit.zip
slovenský jazyk a literatúra 2.1.27 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
Zmena ŠP
486/2016-AK UMB FF
Zmena ŠP
  16.11.16               15.04.17   Patráš
  podklady: FF_Slov_jazyk_a_lit_historia_zmena_garantky_2.st._DS.pdf, SP_2-3_Mgr_slovensky_jazyk_lit-historia.zip
slovenský jazyk a literatúra - história (2014) 2.1.27, 2.1.7 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy; oblasť výskumu 3: Historické vedy a etnológia
Zmena ŠP
485/2016-AK UMB FF
Zmena ŠP
  16.11.16               15.04.17   Patráš
  podklady: FF_Slov_jazyk_a_lit_filozofia_zmena_garantky_2.st._DS.pdf, SP_2_Mgr_slov_jazyk_lit-filozofia.zip
slovenský jazyk a literatúra - filozofia (2014) 2.1.27, 2.1.1 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
Zmena ŠP
484/2016-AK UMB FF
Zmena ŠP
  16.11.16               15.04.17   Patráš
  podklady: FF_Slov_jazyk_a_lit_rus_jazyk_a_kultura_2014_zmena_garantky_2.st._DS.pdf, SP_2_Mgr_slov_jazyk_lit-rus_jazyk_kult.zip
slovenský jazyk a literatúra - ruský jazyk a kultúra (2014) 2.1.27, 2.1.35 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
Zmena ŠP
483/2016-AK UMB FF
Zmena ŠP
  16.11.16               15.04.17   Patráš
  podklady: FF_Slov_jazyk_a_lit_nem_jazyk_a_kultura_2014_zmena_garantky_2.st._DS.pdf, SP_2_Mgr_slov_jazyk_lit-nem_jazyk_kult.zip
slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a kultúra (2014) 2.1.27, 2.1.35 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
Zmena ŠP
482/2016-AK UMB FF
Zmena ŠP
  16.11.16               15.04.17   Patráš
  podklady: FF_Slov_jazyk_a_lit_fran_jazyk_a_kultura_2014_zmena_garantky_2.st._DS.pdf, SP_2_Mgr_slov_jazyk_lit-franc_jazyk_kult.zip
slovenský jazyk a literatúra - francúzsky jazyk a kultúra (2014) 2.1.27, 2.1.35 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
Zmena ŠP
481/2016-AK UMB FF
Zmena ŠP
  16.11.16               15.04.17   Patráš
  podklady: FF_Slov_jazyk_a_lit_angl_jazyk_a_kultura_2014_zmena_garantky_2.st._DS.pdf, SP_2_Mgr_slov_jazyk_lit-angl_jazyk_kult.zip
slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk a kultúra (2014) 2.1.27, 2.1.35 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
Zmena ŠP
479/2016-AK UCM FPV
Akreditácia študijných programov
  16.11.16               15.04.17   
  podklady: Ziadost_rektora_Mgr_biomedicinska_chemia_UCM_Trnava.pdf, SP_12_Mgr_biomedicinska_chemia.zip
biomedicínska chémia 4.1.14 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 12: Ché ... lógia a biotechnológie
478/2016-AK UCM
Akreditácia študijných programov
  16.11.16               15.04.17   
  podklady: Ziadost_rektora_Mgr_fyzioterapia_UCM_Trnava.pdf, SP_18_Mgr_fyzioterapia.zip
fyzioterapia 7.4.7 2 Mgr. denné / externé 2 / 3 r. oblasť výskumu 18: Lek ... rske zdravotnícke vedy
477/2016-AK UCM FPV
Akreditácia študijných programov
  16.11.16               15.04.17   
  podklady: Ziadost_rektora_Bc_Mgr_aplikovana_informatika_UCM_Trnava.pdf, SP_16_Bc_Mgr_aplikovana_informatika.zip
aplikovaná informatika 9.2.9 1 Bc. externé 4 r. oblasť výskumu 16: Inf ... ácia a telekomunikácie
aplikovaná informatika 9.2.9 2 Mgr. denné / externé 2 / 3 r. oblasť výskumu 16: Inf ... ácia a telekomunikácie
476/2016-AK UCM FF
Akreditácia študijných programov
  16.11.16               15.04.17   
  podklady: Ziadost_rektora_Bc_Mgr_ucitelstvo_akademickych_predmetov_Bc_Mgr_anglicky_jazyk_a_literatura_v_kombinacii_UCM_Trnava.pdf, SP_AJ_Mgr_Bc.zip
anglický jazyk a literatúra (v kombinácii) 1.1.1 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
anglický jazyk a literatúra (v kombinácii) 1.1.1 2 Mgr. denné / externé 2 / 3 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
475/2016-AK KU FF
Akreditácia študijných programov
  11.11.16               10.04.17   
  podklady: Ziadost_o_akreditaciu_SP_Bc_Mgr_Philosophy_oprava.pdf, Ziadost_o_akreditaciu_bc_mgr_Philosophy_FFKU.zip
Philosophy 2.1.1 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
Philosophy 2.1.1 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
474/2016-AK PU FF
HABILITÁCIE A INAUGURÁCIE
  11.11.16               10.04.17   
  podklady: HaI._Politologia_sprievodny_list.pdf, HVK_6_politologia.zip
habilitačné konanie 3.1.6 HaI prof., doc. oblasť výskumu 6: Spoločenské a behaviorálne vedy
473/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP zTnUAD FZ (ŠP-Mgr. ošetrovateľstvo, denná, Sj)
  11.11.16               10.04.17   Dukát
ošetrovateľstvo 7.4.1 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 18: Lek ... rske zdravotnícke vedy
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP zTnUAD FZ (ŠP-Mgr. ošetrovateľstvo, denná, Sj)
472/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z KU PdF (ŠP-PhD poradenstvo a sociálna komunikácia, externá, Sj)
  11.11.16               10.04.17   Fišera
poradenstvo a sociálna komunikácia 3.1.14 3 PhD. externé 3 r. oblasť výskumu 6: Spoločenské a behaviorálne vedy
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z KU PdF (ŠP-PhD poradenstvo a sociálna komunikácia, externá, Sj)
471/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z KU PdF (ŠP-PhD didaktika hudby, externá, Sj)
  11.11.16               10.04.17   Patráš
didaktika hudby 1.1.10 3 PhD. externé 3 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z KU PdF (ŠP-PhD didaktika hudby, externá, Sj)
470/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z KU PdF (HVK v ŠO odborová didaktika)
  11.11.16               10.04.17   Patráš
habilitačné konanie 1.1.10 HaI prof., doc. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z KU PdF (HVK v ŠO odborová didaktika)
469/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z KU pdF (ŠP 1. - 2. stupňa učiteľstvo hudobného umenia a cirkevná hudba, denná, Sj)
  11.11.16               10.04.17   Patráš
učiteľstvo hudobného umenia a cirkevná hudba 1.1.3 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 4: Umenie
učiteľstvo hudobného umenia a cirkevná hudba 1.1.3 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 4: Umenie
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z KU pdF (ŠP 1. - 2. stupňa učiteľstvo hudobného umenia a cirkevná hudba, denná, Sj)
468/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z UMB PraF (ŠP-PhD trestné právo, denná/externá, Sj)
  11.11.16               10.04.17   Fišera
trestné právo 3.4.7 3 PhD. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 7: Právo a medzinárodné vzťahy
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z UMB PraF (ŠP-PhD trestné právo, denná/externá, Sj)
467/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov ČO z STU-ÚM (ŠP-PhD priestorové plánovanie, denná, SjaAj, Aj)
  11.11.16               10.04.17   Škvarenina
priestorové plánovanie 5.1.2 3 PhD. denné 3 r. oblasť výskumu 5: Pro ... e a vodné hospodárstvo
KA - správa na odstránenie nedostatkov ČO z STU-ÚM (ŠP-PhD priestorové plánovanie, denná, SjaAj, Aj)
466/2016-AK TTU FF
Zmena ŠP
  09.11.16               08.04.17   Patráš
  podklady: TTU_ZG_oznamenie_AK_oprava.pdf, FF_ZG_DejinyUaTVU.zip
dejiny a teória výtvarného umenia a architekrúry 2.1.18 3 PhD. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
Zmena ŠP
464/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z STU MtF (Bc-ŠP kvalita produkcie, denná, Sj+Aj)
  09.11.16               08.04.17   Holeček
kvalita produkcie 5.2.57 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 17: Inžinierstvo a technológie
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z STU MtF (Bc-ŠP kvalita produkcie, denná, Sj+Aj)
463/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z UKF FF (HVK v ŠO masmediálne štúdiá)
  09.11.16               08.04.17   Patráš
habilitačné konanie 3.2.3 HaI prof., doc. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z UKF FF (HVK v ŠO masmediálne štúdiá)
462/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov ČO z SPU FEŠaRR (PhD-ŠP environmentálny manažment a HVK v ŠO environmentálny manažment)
  09.11.16               08.04.17   Škvarenina
environmentálny manažment 4.3.3 3 PhD. denné 3 r. oblasť výskumu 10: Environmentalistika a ekológia
habilitačné konanie 4.3.3 HaI prof., doc. oblasť výskumu 10: Environmentalistika a ekológia
KA - správa na odstránenie nedostatkov ČO z SPU FEŠaRR (PhD-ŠP environmentálny manažment a HVK v ŠO environmentálny manažment)
461/2016-AK TUKE SjF
Akreditácia študijných programov
  08.11.16               07.04.17   
  podklady: SL_SjF_PhD_Metrologia.pdf, 2a_SjF_17_PhD_metrologia.zip
metrológia 5.2.55 3 PhD. denné / externé 4 / 5 r. oblasť výskumu 17: Inžinierstvo a technológie
460/2016-AK CSaPV SAV
Zmena ŠP - NI
  08.11.16               07.04.17   Fišera
  podklady: ziadost_o_vymenu_spolugaranta.pdf, VPCH_CAVOJOVA_VLADIMIRA.zip
sociálna a pracovná psychológia 3.1.13 3 oblasť výskumu 6: Spoločenské a behaviorálne vedy
Zmena ŠP - NI
458/2016-AK UVLF
HABILITÁCIE A INAUGURÁCIE
  07.11.16               06.04.17   
  podklady: UVLF_ziadost_HVK_Hygiena_potravin.pdf, UVLF_20_HVK_Hygiena_potravin.zip
habilitačné konanie 6.3.2 HaI prof., doc. oblasť výskumu 20: Veterinárske vedy
457/2016-AK AOS
HABILITÁCIE A INAUGURÁCIE
  07.11.16               06.04.17   
  podklady: Ziadost_AOS_HVK_VSIS.pdf, AOS_HVK_VSIS.zip
habilitačné konanie 8.4.6 HaI prof., doc. oblasť výskumu 23: Bezpečnostné služby
456/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z UVLF (PhD-ŠP toxikológia a HVK v ŠO toxikológia)
  03.11.16               02.04.17   Dukát
habilitačné konanie 7.1.18 HaI prof., doc. oblasť výskumu 18: Lek ... rske zdravotnícke vedy
toxikológia 7.1.18 3 PhD. denné / externé 4 / 5 r. oblasť výskumu 18: Lek ... rske zdravotnícke vedy
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z UVLF (PhD-ŠP toxikológia a HVK v ŠO toxikológia)
455/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z STU-ÚM (HVK v ŠO priestorové plánovanie)
  03.11.16               02.04.17   Škvarenina
habilitačné konanie 5.1.2 HaI prof., doc. oblasť výskumu 5: Pro ... e a vodné hospodárstvo
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z STU-ÚM (HVK v ŠO priestorové plánovanie)
454/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z VŠZaSP, pracovisko Skalica (Bc-ŠP ošetrovateľstvo, denná, slovenský)
  03.11.16               02.04.17   Dukát
ošetrovateľstvo 7.4.1 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 18: Lek ... rske zdravotnícke vedy
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z VŠZaSP, pracovisko Skalica (Bc-ŠP ošetrovateľstvo, denná, slovenský)
459/2016-AK TUKE FEI
Akreditácia študijných programov
  31.10.16               30.03.17   
  podklady: SL_FEI_Ing_AE.pdf, 2a_SP_FEI_15_Ing_AE_oprava.zip
automobilová elektronika 5.2.13 2 Ing. denné 2 r. oblasť výskumu 15: Ele ... ka a elektroenergetika
453/2016-AK TUKE FEI
Akreditácia študijných programov
  31.10.16               30.03.17   
  podklady: SL_FEI_Bc_AE.pdf, 2a_SP_FEI_15_Bc_AE_oprava.zip
automobilová elektronika 5.2.13 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 15: Ele ... ka a elektroenergetika
452/2016-AK UMB PraF
Akreditácia študijných programov - iniciácia
  31.10.16               30.03.17   
  podklady: PrF_Trestne_pravo_3_st_DSaES_akreditacia_SP_aktualne.pdf, PrF_Trestne_pravo_3_st_DSaES_zmena_garanta_a_spolugaranta.pdf, SP_7_PhD_Trestne_pravo_aktualny.zip, SP_7_PhD_Trestne_pravo.zip
trestné právo 3.4.7 3 PhD. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 7: Právo a medzinárodné vzťahy
442/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z UCM FMK (Bc-ŠP vzťahy s médiami, denná, anglický)
  28.10.16               27.03.17   Patráš
vzťahy s médiami 3.2.3 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z UCM FMK (Bc-ŠP vzťahy s médiami, denná, anglický)
451/2016-AK PU FF
Zmena HVK
  27.10.16               25.03.17   Patráš
  podklady: FF_Zmena_garanta_HaI._Slovensky_jazyk_a_literatura.pdf, HVK_Slovensky_jazyk_zmena.zip
habilitačné konanie 2.1.27 HaI prof., doc. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
Zmena HVK
450/2016-AK PU FF
Zmena ŠP
  27.10.16               25.03.17   Patráš
  podklady: FF_Zmena_garanta_PhD._slovensky_jazyk.pdf, PhD_Slovensky_jazyk_zmena.zip
slovenský jazyk 2.1.27 3 PhD. denné / externé 4 / 5 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
Zmena ŠP
449/2016-AK PU FF
Zmena ŠP
  27.10.16               25.03.17   Patráš
  podklady: FF_Ucitelstvo_RJaL_v_kombinacii_Mgr._zmena.pdf, Ucitelstvo_RJaL_v_Kombinacii_Mgr._zmena.zip
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.1.1 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
Zmena ŠP
448/2016-AK PU FF
Zmena ŠP
  27.10.16               25.03.17   Patráš
  podklady: FF_Rusky_jazyk_a_kultura_Mgr._zmena.pdf, Rusky_jazyk_a_kultura_Mgr._zmena.zip
ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.1.35 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
Zmena ŠP
447/2016-AK PU FF
Zmena ŠP
  27.10.16               25.03.17   Patráš
  podklady: FF_Ucitelstvo_RJaL_v_kombinacii_Bc._zmena.pdf, Ucitelstvo_RJaL_v_kombinacii_Bc_zmena.zip
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.1.1 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
Zmena ŠP
446/2016-AK PU FF
Zmena ŠP
  27.10.16               25.03.17   Patráš
  podklady: FF_Rusky_jazyk_a_kultura_Bc._zmena.pdf, Rusky_jazyk_a_kultura_Bc._zmena.zip
ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.1.35 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
Zmena ŠP
445/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  27.10.16               25.03.17   
  podklady: SL_FBERG_PhD_RP.pdf, 2a_SP_16_PhD_RP.zip
riadenie procesov 5.2.14 3 PhD. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 16: Inf ... ácia a telekomunikácie
444/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  27.10.16               25.03.17   
  podklady: SL_FBERG_Ing_RPZaSS.pdf, 2a_SP_16_Ing_RPZaSS.zip
riadenie procesov získavania a spracovania surovín 5.2.14 2 Ing. denné 2 r. oblasť výskumu 16: Inf ... ácia a telekomunikácie
riadenie procesov získavania a spracovania surovín 5.2.14 2 Ing. externé 3 r. oblasť výskumu 16: Inf ... ácia a telekomunikácie
443/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  27.10.16               25.03.17   
  podklady: SL_FBERG_Bc_AaRPZaSS.pdf, 2a_SP_16_Bc_AaRPZaSS.zip
automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín 5.2.14 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 16: Inf ... ácia a telekomunikácie
automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín 5.2.14 1 Bc. externé 4 r. oblasť výskumu 16: Inf ... ácia a telekomunikácie
441/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov ČO zo ŽU FRI (doktoranský ŠP manažment + HVK, doktoranský ŠP aplikovaná informatika +HVK)
  24.10.16               22.03.17   Fikar
aplikovaná informatika 9.2.9 3 PhD. denné 3 r. oblasť výskumu 16: Inf ... ácia a telekomunikácie
habilitačné konanie 3.3.15 HaI prof., doc. oblasť výskumu 8: Ekonómia a manažment
habilitačné konanie 9.2.9 HaI prof., doc. oblasť výskumu 16: Inf ... ácia a telekomunikácie
manažment 3.3.15 3 PhD. denné 3 r. oblasť výskumu 8: Ekonómia a manažment
KA - správa na odstránenie nedostatkov ČO zo ŽU FRI (doktoranský ŠP manažment + HVK, doktoranský ŠP aplikovaná informatika +HVK)
438/2016-AK UMB EF
Akreditácia študijných programov
  24.10.16               22.03.17   
  podklady: EF_Podnikove_manazerske_systemy_2_ST_DSaES_novy_SP.pdf, SP_8_Ing_EF_PP_Podnikove_manazerske_systemy.zip
podnikové manažérske systémy 3.3.16 2 Ing. denné / externé 2 / 3 r. oblasť výskumu 8: Ekonómia a manažment
437/2016-AK PU FHPV
Zmena ŠP
  20.10.16               18.03.17   Škvarenina
  podklady: FHPV_Zmena_garanta_Bc._ekologia.pdf, 07.12.Ekologia_Bc._zmena_garanta.zip
ekológia 4.3.4 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 10: Environmentalistika a ekológia
Zmena ŠP
436/2016-AK PU FHPV
Zmena ŠP
  20.10.16               18.03.17   Škvarenina
  podklady: FHPV_Zmena_garanta_Mgr._ekologia.pdf, 07.12.Ekologia_Mgr._zmena_garanta.zip
ekológia 4.3.4 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 10: Environmentalistika a ekológia
Zmena ŠP
435/2016-AK PU FHPV
Zmena ŠP
  20.10.16               18.03.17   Škvarenina
  podklady: FHPV_Zmena_garanta_PhD._Environmentalna_ekologia.pdf, 07.12.Ekologia_PhD._zmena_garanta.zip
environmentálna ekológia 4.3.4 3 PhD. denné / externé 4 / 5 r. oblasť výskumu 10: Environmentalistika a ekológia
Zmena ŠP
434/2016-AK PU FHPV
Zmena HVK
  20.10.16               18.03.17   Škvarenina
  podklady: FHPV_Zmena_garanta_HaI._Vseobecna_ekologia_a_ekologia_jedinca_a_populacii.pdf, 07.12.Ekologia_HaI._zmena_garanta_FHPV.zip
habilitačné konanie 4.3.4 HaI prof., doc. oblasť výskumu 10: Environmentalistika a ekológia
Zmena HVK
433/2016-AK UK JLF
Akreditácia študijných programov
  20.10.16               18.03.17   
  podklady: UKJLF-PhD-zubne-lekarstvo.pdf, 2a_SP_18_PhD_zubne_lekarstvo.zip
zubné lekárstvo 7.2.1 3 PhD. denné / externé 4 / 5 r. oblasť výskumu 18: Lek ... rske zdravotnícke vedy
432/2016-AK VŠMU HTF
Akreditácia študijných programov
  20.10.16               18.03.17   
  podklady: Ziadost_Tanecne_umenie_I_a_II_st_EXT.pdf, SP_4_Bc_Mgr_art_Tanecne_umenie_EXT.zip
tanečné umenie 2.2.2 1 Bc. externé 4 r. oblasť výskumu 4: Umenie
tanečné umenie 2.2.2 2 Mgr.art. externé 3 r. oblasť výskumu 4: Umenie
430/2016-AK VŠZaSP FzaSP Nové Zámky
Akreditácia študijných programov
  18.10.16               16.03.17   
  podklady: Ziadost_SP_18_Bc_Porodna_asistencia_NoveZamky.pdf, SP_18_Bc_Porodna_asistencia_NoveZamky.zip
pôrodná asistencia 7.4.4 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 18: Lek ... rske zdravotnícke vedy
428/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP zo SZU FZ (magisterský ŠP fyziterapia, slovenský jazyk)
  10.10.16               08.03.17   Dukát
fyzioterapia 7.4.7 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 18: Lek ... rske zdravotnícke vedy
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP zo SZU FZ (magisterský ŠP fyziterapia, slovenský jazyk)
427/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP zo SZU LF (doktorský ŠP zubné lekrástvo, slovenský jazyk)
  10.10.16               08.03.17   Dukát
zubné lekárstvo 7.2.1 1+2 MDDr. denné 6 r. oblasť výskumu 18: Lek ... rske zdravotnícke vedy
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP zo SZU LF (doktorský ŠP zubné lekrástvo, slovenský jazyk)
426/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP zo SZU FOZOŠ (doktorandský ŠP ošetrovateľstvo, slovenský jazyk)
  10.10.16               08.03.17   Dukát
ošetrovateľstvo 7.4.1 3 PhD. denné 3 r. oblasť výskumu 18: Lek ... rske zdravotnícke vedy
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP zo SZU FOZOŠ (doktorandský ŠP ošetrovateľstvo, slovenský jazyk)
423/2016-AK KU FZ
Zmena ŠP
  10.10.16               08.03.17   Dukát
  podklady: KU_FZ_zmena_garanta_SP_Bc_Laboratorne_vysetrovacie_metody_v_zdravotnictve.pdf, zmena_garanta_v_Bc_SP_Laboratorne_vysetrovacie_metody_v_zdravotnictve.zip
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7.4.3 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 18: Lek ... rske zdravotnícke vedy
Zmena ŠP
422/2016-AK PEVŠ FP
Zmena ŠP
  10.10.16               08.03.17   Fišera
  podklady: Ziadost_SP_zmena_spolugaranta_medzinarodne_pravo.pdf, 2a_SP_07_PhD_Medzinarodne_pravo.zip
medzinárodné právo 3.4.8 3 PhD. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 7: Právo a medzinárodné vzťahy
Zmena ŠP
421/2016-AK UKF PdF
Zmena ŠP + HVK
  07.10.16               05.03.17   Patráš
  podklady: UKF_PF_zmena_garanta_30_9_16.pdf, UKF_PF_podklady_zmeny_garant.zip
anglický jazyk a kultúra 2.1.32 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
anglický jazyk a kultúra 2.1.32 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
didaktika anglického jazyka 1.1.10 3 PhD. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
habilitačné konanie 1.1.10 HaI prof., doc. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 1.1.1 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 1.1.1 2 Mgr. denné / externé 2 / 3 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
Zmena ŠP + HVK
419/2016-AK PEVŠ FP
Zmena HVK
  07.10.16               05.03.17   Fišera
  podklady: Ziadost_HVK_zmena_spolugaranta_medzinarodne_pravo.pdf, prilohy.zip
habilitačné konanie 3.4.8 HaI prof., doc. oblasť výskumu 7: Právo a medzinárodné vzťahy
Zmena HVK
418/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov ČO z UVLF (HVK, ŠO, mikrobiológia)
  05.10.16               03.03.17   Vilček
habilitačné konanie 4.2.7 HaI prof., doc. oblasť výskumu 13: Vedy o živej prírode
KA - správa na odstránenie nedostatkov ČO z UVLF (HVK, ŠO, mikrobiológia)
417/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov ČO z UVLF (doktorandský ŠP, mikrobiológia, slovenský jazyk, anglický jazyk)
  05.10.16               03.03.17   Vilček
mikrobiológia 4.2.7 3 PhD. denné / externé 4 / 5 r. oblasť výskumu 13: Vedy o živej prírode
KA - správa na odstránenie nedostatkov ČO z UVLF (doktorandský ŠP, mikrobiológia, slovenský jazyk, anglický jazyk)
416/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov ČO z VŠEMVS (magisterský ŠP verejná správa, slovenský jazyk, anglický jazyk)
  05.10.16               03.03.17   Fendek
verejná správa 3.3.5 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 8: Ekonómia a manažment
KA - správa na odstránenie nedostatkov ČO z VŠEMVS (magisterský ŠP verejná správa, slovenský jazyk, anglický jazyk)
415/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z UMB PraF (doktorandský ŠP obchodné a finančné právo, slovenský jazyk)
  05.10.16               03.03.17   Fišera
obchodné a finančné právo 3.4.10 3 PhD. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 7: Právo a medzinárodné vzťahy
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z UMB PraF (doktorandský ŠP obchodné a finančné právo, slovenský jazyk)
414/2016-AK UJS PdF
Zmena ŠP
  04.10.16               02.03.17   Patráš
  podklady: Zmena_SP_1_Bc_Mgr_Ucitelstvo_slov_jaz_a_lit_UJS_ziadost.pdf, Zmena_SP_1_Bc_Mgr_Ucitelstvo_slovenskeho_jazyka_a_literatury_komb.zip
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.1.1 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.1.1 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
Zmena ŠP
411/2016-AK PU FF
Reakreditácia HVK
  27.09.16               23.02.17   
  podklady: FF_sprievodny_list_iniciacia_akreditacie_HaI._estetika.pdf, HVK_iniciacia_akreditacie_Estetika.zip
habilitačné konanie 2.1.6 HaI prof., doc. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
410/2016-AK PU FF
Reakreditácia študijných programov
  27.09.16               23.02.17   
  podklady: FF_sprievodny_list_iniciacia_akreditacie_Estetika_PhD..pdf, SP_PhD_iniciacia_akreditacie_estetika.zip
estetika 2.1.6 3 PhD. denné / externé 4 / 5 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
409/2016-AK PU FF
Zmena ŠP
  27.09.16               23.02.17   Patráš
  podklady: FF_sprievodny_list_zmena_spolugaranta_KSPA3_KSPA6_Teoria_a_dejiny_slovenskej_literatury_PhD..pdf, Brodnanska_Malinovska_Teoria_literatury.zip
teória a dejiny slovenskej literatúry 2.1.23 3 PhD. denné / externé 4 / 5 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
Zmena ŠP
408/2016-AK UKF FF
Zmena ŠP
  27.09.16               23.02.17   Patráš
  podklady: UKF_FF_zmena_spolugaranta_21_9_16.pdf, SP_6_PhD_Kulturologia.zip
kulturológia 3.1.2 3 PhD. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 6: Spoločenské a behaviorálne vedy
Zmena ŠP
400/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správy na odstránenie nedostatkov PP a ČO z EU (ŠP+ HVK z NhF, FHI, OF a FPM)
  23.09.16               19.02.17   Fendek
habilitačné konanie 3.3.24 HaI prof., doc. oblasť výskumu 8: Ekonómia a manažment
habilitačné konanie 3.3.12 HaI prof., doc. oblasť výskumu 8: Ekonómia a manažment
kvantitatívne metódy v ekonómii 3.3.24 3 PhD. denné 3 r. oblasť výskumu 8: Ekonómia a manažment
účtovníctvo 3.3.12 3 PhD. denné 3 r. oblasť výskumu 8: Ekonómia a manažment
habilitačné konanie 3.3.17 HaI prof., doc. oblasť výskumu 8: Ekonómia a manažment
finančný manažment podniku 3.3.13 3 PhD. denné 3 r. oblasť výskumu 8: Ekonómia a manažment
habilitačné konanie 3.3.13 HaI prof., doc. oblasť výskumu 8: Ekonómia a manažment
habilitačné konanie 3.3.1 HaI prof., doc. oblasť výskumu 8: Ekonómia a manažment
habilitačné konanie 3.3.18 HaI prof., doc. oblasť výskumu 8: Ekonómia a manažment
KA - správy na odstránenie nedostatkov PP a ČO z EU (ŠP+ HVK z NhF, FHI, OF a FPM)
407/2016-AK UK PriF
Zmena HVK
  22.09.16               18.02.17   Urban
  podklady: UK-PRIF-HVK.pdf, 3b_HVK_ziadosti.zip
habilitačné konanie 4.1.15 HaI prof., doc. oblasť výskumu 12: Ché ... lógia a biotechnológie
Zmena HVK
406/2016-AK UK PriF
Zmena ŠP
  22.09.16               18.02.17   Urban
  podklady: UK-PRIF-PhD.pdf, 3a_SP_ziadosti.zip
anorganická chémia 4.1.15 3 PhD. denné / externé 4 / 5 r. oblasť výskumu 12: Ché ... lógia a biotechnológie
Zmena ŠP
404/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z UK FTVŠ (medziodborový Bc-ŠP športový manažment, slovenský jazyk)
  21.09.16               17.02.17   Vilček
športový manažment 8.1.2, 3.3.15 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 8: Ekonómia a manažment; oblasť výskumu 21: Vedy o športe
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z UK FTVŠ (medziodborový Bc-ŠP športový manažment, slovenský jazyk)
403/2016-AK DTI
Akreditácia študijných programov
  21.09.16               17.02.17   
  podklady: Ziadost_SP_UEP_Mgr_DTI.pdf, 2A_SP_UEP_Mgr_DTI.zip, 2A_SP_UEP_Mgr_DTI_oprava.zip, Ziadost_SP_UEP_Mgr_DTI_oprava.zip
učiteľstvo ekonomických predmetov 1.1.2 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 8: Ekonómia a manažment
učiteľstvo ekonomických predmetov 1.1.2 2 Mgr. externé 5 sem. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 8: Ekonómia a manažment
402/2016-AK DTI
Akreditácia študijných programov
  21.09.16               17.02.17   
  podklady: Ziadost_SP_UTP_Mgr_DTI.pdf, 2A_SP_UTP_Mgr_DTI.zip, 2A_SP_UTP_Mgr_DTI_oprava.zip, Ziadost_SP_UTP_Mgr_DTI_oprava.zip
učiteľstvo technických predmetov 1.1.2 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy
učiteľstvo technických predmetov 1.1.2 2 Mgr. externé 5 sem. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy
401/2016-AK SPU FEŠaRR
Zmena ŠP
  21.09.16               17.02.17   Škvarenina
  podklady: Ziadost_o_zmenu_garanta_SP_PhD_EM.pdf, SP_10_PhD_environmentalny_manazment.zip
environmentálny manažment 4.3.3 3 PhD. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 10: Environmentalistika a ekológia
environmentálny manažment 4.3.3 3 PhD. externé 5 r. oblasť výskumu 10: Environmentalistika a ekológia
Zmena ŠP
399/2016-AK SPU FEŠaRR
Zmena HVK
  21.09.16               17.02.17   Škvarenina
  podklady: Ziadost_o_zmenu_garanta_HaI_EM.pdf, HVK_10_environmentalny_manazment.zip
habilitačné konanie 4.3.3 HaI prof., doc. oblasť výskumu 10: Environmentalistika a ekológia
Zmena HVK
398/2016-AK UPJŠ PraF
Akreditácia študijných programov
  19.09.16               15.02.17   
  podklady: pripis_UPJS_PraF_pravo_lingvistika.pdf, PraF_UPJS_PL_novy.zip
právo - lingvistika 3.4.1 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 7: Právo a medzinárodné vzťahy
právo - lingvistika 3.4.1 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 7: Právo a medzinárodné vzťahy
395/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z PEVŠ FP (HVK ŠO trestné právo)
  13.09.16               09.02.17   Fišera
habilitačné konanie 3.4.7 HaI prof., doc. oblasť výskumu 7: Právo a medzinárodné vzťahy
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z PEVŠ FP (HVK ŠO trestné právo)
393/2016-AK VŠDan FVPaVS
Zmena ŠP
  02.09.16               29.01.17   Fišera
  podklady: Ziadost_medzinarodne_vztahy.pdf, ziadost_o_zmenu_garanta_Mv.zip
medzinárodné vzťahy 3.1.5 2 Mgr. denné / externé 2 / 3 r. oblasť výskumu 7: Právo a medzinárodné vzťahy
Zmena ŠP
390/2016-AK TUKE SvF
Akreditácia študijných programov
  31.08.16               27.01.17   
  podklady: SL_SvF_novySP_SpUHsVvK_Bc_denna.pdf, 2a_SP_SvF_10_05_Bc_SUHVK.zip
stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine 4.2.2, 5.1.5 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 5: Pro ... e a vodné hospodárstvo; oblasť výskumu 13: Vedy o živej prírode
389/2016-AK TUKE SvF
Akreditácia študijných programov
  31.08.16               27.01.17   
  podklady: SL_SvF_novySP_SpUHsVvK_Ing_denna.pdf, 2a_SP_SvF_10_05_Ing_SUHVK.zip
stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine 4.2.2, 5.1.5 2 Ing. denné 2 r. oblasť výskumu 5: Pro ... e a vodné hospodárstvo; oblasť výskumu 13: Vedy o živej prírode
388/2016-AK TUKE SvF
Akreditácia študijných programov
  31.08.16               27.01.17   
  podklady: SL_SvF_novySP_ES_Ing_denna.pdf, 2a_SP_SvF_10_05_Ing_ES.zip
Environmental Structures 4.2.2, 5.2.8 2 Ing. denné 2 r. oblasť výskumu 5: Pro ... e a vodné hospodárstvo; oblasť výskumu 13: Vedy o živej prírode
387/2016-AK TUKE HF
Akreditácia študijných programov
  31.08.16               27.01.17   
  podklady: SL_novySP_ISR_Bc_ext.pdf, 2a_SP_HF_17_Bc_ISR.zip
integrované systémy riadenia 5.2.57 1 Bc. externé 3 r. oblasť výskumu 17: Inžinierstvo a technológie
386/2016-AK TUKE HF
Akreditácia študijných programov
  31.08.16               27.01.17   
  podklady: SL_novySP_ISR_Ing_ext.pdf, 2a_SP_HF_17_Ing_ISR.zip
integrované systémy riadenia 5.2.57 2 Ing. externé 2 r. oblasť výskumu 17: Inžinierstvo a technológie
383/2016-AK STU SjF
Zmena ŠP
  23.08.16               19.01.17   Fikar
  podklady: ziadost_KSP-A3_SP_Bc_AISP_22_8_2016.pdf, SP_16_Bc_AISP_KSP_A3.zip, doplnenie_ziadost_ZSG_SP_Bc_AISP_28_9_2016.zip
automatizácia a informatizácia strojov a procesov 5.2.14 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 16: Inf ... ácia a telekomunikácie
Zmena ŠP
382/2016-AK STU SjF
Zmena ŠP
  23.08.16               19.01.17   Fikar
  podklady: ziadost_KSP-A3_SP_Ing_AISP_22_8_2016.pdf, SP_16_Ing_AISP_KSP_A3.zip, doplnenie_ziadost_ZSG_SP_Ing_AISP_28_9_2016.zip
automatizácia a informatizácia strojov a procesov 5.2.14 2 Ing. denné 2 r. oblasť výskumu 16: Inf ... ácia a telekomunikácie
Zmena ŠP
381/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov ČO (ŠP 1. a 2. stupňa, v učiteľských ŠO 1.1.3, UK FTVŠ)
  22.08.16               18.01.17   Petrová
trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 8.1.2, 1.1.3 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 21: Vedy o športe
trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 8.1.2, 1.1.3 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 21: Vedy o športe
KA - správa na odstránenie nedostatkov ČO (ŠP 1. a 2. stupňa, v učiteľských ŠO 1.1.3, UK FTVŠ)
380/2016-AK Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV + UK JLF
Zmena ŠP - NI
  19.08.16               15.01.17   Dukát
  podklady: Ziadost.pdf, UEFT.zip
farmakológia 7.3.2 3 PhD. denné / externé 4 / 5 r. oblasť výskumu 18: Lek ... rske zdravotnícke vedy
Zmena ŠP - NI
379/2016-AK Ústav etnológie SAV + UK FF
Zmena ŠP - NI
  19.08.16               15.01.17   Gbúrová
  podklady: ziadost-UEtSAV.pdf, UEtSAV_15.8.2016.zip
etnológia a kultúrna antropológia 3.1.3 3 PhD. denné / externé 4 / 5 r. oblasť výskumu 3: Historické vedy a etnológia
Zmena ŠP - NI
378/2016-AK MŠVVaŠ SR
Dopracovanie odôvodnenia alebo prijatie nového vyjadrenia k posúdeniu ŠP 3. stupňa didaktika technických profesijných predmetov na DTI (príloha k uzneseniu č. 95.2.1) - § 82 ods. 8
  18.08.16               14.01.17   Petrová
didaktika technických profesijných predmetov 1.1.10 3 PhD. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy
Dopracovanie odôvodnenia alebo prijatie nového vyjadrenia k posúdeniu ŠP 3. stupňa didaktika technických profesijných predmetov na DTI (príloha k uzneseniu č. 95.2.1) - § 82 ods. 8
377/2016-AK Ústav stavebníctva a architektúry SAV + SvF STU
Akreditácia študijných programov - NI
  16.08.16               12.01.17   
  podklady: Text_ziadosti_USTARCH_SAV.pdf, USTARCH_SAV.ZIP
technológia stavieb 5.2.8 3 PhD. denné / externé 4 / 5 r. oblasť výskumu 5: Pro ... e a vodné hospodárstvo
376/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP (ŠP 1. a 2. stupňa sociológia na UKF FF)
  15.08.16               11.01.17   Gbúrová
sociológia 3.1.1 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 6: Spoločenské a behaviorálne vedy
sociológia 3.1.1 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 6: Spoločenské a behaviorálne vedy
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP (ŠP 1. a 2. stupňa sociológia na UKF FF)
374/2016-AK ŽU SvF
Zmena ŠP
  15.08.16               11.01.17   Škvarenina
  podklady: 102_KR_2016_SvF_AK.pdf, SvF_zmena_person_zabezpecenia_5.zip
geodézia a kartografia 5.1.3 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 5: Pro ... e a vodné hospodárstvo
pozemné staviteľstvo 5.1.4 2 Ing. denné 2 r. oblasť výskumu 5: Pro ... e a vodné hospodárstvo
technológia a manažment stavieb 5.2.8 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 5: Pro ... e a vodné hospodárstvo
technológia a manažment stavieb 5.2.8 2 Ing. denné / externé 2 / 3 r. oblasť výskumu 5: Pro ... e a vodné hospodárstvo
železničné staviteľstvo 5.1.5 2 Ing. denné / externé 2 / 3 r. oblasť výskumu 5: Pro ... e a vodné hospodárstvo
Zmena ŠP
370/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov ČO z STU SjF (HVK ŠO automatizácia)
  11.08.16               07.01.17   Fikar
habilitačné konanie 5.2.14 HaI prof., doc. oblasť výskumu 16: Inf ... ácia a telekomunikácie
KA - správa na odstránenie nedostatkov ČO z STU SjF (HVK ŠO automatizácia)
369/2016-AK KU PdF
Akreditácia študijných programov - iniciácia
  11.08.16               07.01.17   
  podklady: KU_PF_ziadost_SP_Mgr_ucitelstvo_matematiky_v_kombinacii.pdf, SP_mgr_Ucitelstvo_matematiky_v_kombinacii.zip
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) 1.1.1 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 24: Matematika a štatistika
366/2016-AK TTU FZSP
Akreditácia študijných programov
  08.08.16               04.01.17   
  podklady: TTU_ziadost_akreditacia_novehoSP_VZ_AJ_PhD.pdf, MS_SR_PhD_VZ_AJ.zip, Stanovisko_MZ.zip
verejné zdravotníctvo 7.4.2 3 PhD. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 18: Lek ... rske zdravotnícke vedy
365/2016-AK TUZ DF
Zmena HVK
  08.08.16               04.01.17   Holeček
  podklady: List_R-5319_2016-RPP-DF-habil.pdf, HVK_17_SVD.ZIP
habilitačné konanie 5.2.44 HaI prof., doc. oblasť výskumu 17: Inžinierstvo a technológie
Zmena HVK
364/2016-AK TUZ DF
Zmena ŠP
  08.08.16               04.01.17   Holeček
  podklady: List_R-5318_2016-RPP-DF-IIIst.pdf, SP_17_PhD_SVD.zip
štruktúra a vlastnosti dreva 5.2.44 3 PhD. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 17: Inžinierstvo a technológie
Zmena ŠP
363/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z TTU PdF (ŠP 3. stupňa teória chemického vzdelávania)
  03.08.16               30.12.16   Petrová
teória chemického vzdelávania 1.1.10 3 PhD. denné 3 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 12: Ché ... lógia a biotechnológie
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z TTU PdF (ŠP 3. stupňa teória chemického vzdelávania)
362/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z UMB PdF (ŠP 3. stupňa didaktika výtvarného umenia)
  03.08.16               30.12.16   Petrová
didatktika výtvarného umenia 1.1.10 3 PhD. denné 3 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 4: Umenie
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z UMB PdF (ŠP 3. stupňa didaktika výtvarného umenia)
361/2016-AK UKF FF, sídlo, pracovisko Lučenec
Zmena ŠP , HVK
  03.08.16               30.12.16   Gbúrová
  podklady: UKF_FF_zmena_garanta_29_7_16.pdf, podklady_FF_UKF_kulturologia.zip
habilitačné konanie 3.1.2 HaI prof., doc. oblasť výskumu 6: Spoločenské a behaviorálne vedy
riadenie kultúry a turizmu 3.1.2 1 Bc. externé 4 r. oblasť výskumu 6: Spoločenské a behaviorálne vedy
Zmena ŠP , HVK
360/2016-AK UK LF
Zmena HVK
  03.08.16               30.12.16   Dukát
  podklady: UK_LF_ortopedia_HVK_zmena_garanta.pdf, UK_LF_HVK_ortopedia_zmena_garanta.zip
habilitačné konanie 7.1.22 HaI prof., doc. oblasť výskumu 18: Lek ... rske zdravotnícke vedy
Zmena HVK
359/2016-AK UK LF
Zmena ŠP
  03.08.16               30.12.16   Dukát
  podklady: UK_LF_otropedia_PhD_zmena_garanta.pdf, UK_LF_PhD_ortopedia_zmena_garanta.zip
ortopédia 7.1.22 3 PhD. denné / externé 4 / 5 r. oblasť výskumu 18: Lek ... rske zdravotnícke vedy
Zmena ŠP
358/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  01.08.16               28.12.16   
  podklady: SL_vyucovaci_jazyk_EN_FBERG_PhD_VaOZZ.pdf, 2a_SP_BERG_11_PhD_VaOZZ.zip
využívanie a ochrana zemských zdrojov 5.2.38 3 PhD. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 11: Metalurgické a montánne vedy
357/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  01.08.16               28.12.16   
  podklady: SL_vyucovaci_jazyk_EN_FBERG_PhD_TNaIG.pdf, 2a_SP_BERG_11_PhD_TNaIG.zip
ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie 5.2.32 3 PhD. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 11: Metalurgické a montánne vedy
356/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  01.08.16               28.12.16   
  podklady: SL_vyucovaci_jazyk_EN_FBERG_PhD_RPZaSS.pdf, 2a_SP_BERG_11_PhD_RPZaSS.zip
riadenie procesov získavania a spracovania surovín 5.2.38 3 PhD. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 11: Metalurgické a montánne vedy
355/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  01.08.16               28.12.16   
  podklady: SL_vyucovaci_jazyk_EN_FBERG_PhD_PL.pdf, 2a_SP_BERG_17_PhD_PL.zip
priemyselná logistika 8.5.1 3 PhD. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 17: Inžinierstvo a technológie
354/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  01.08.16               28.12.16   
  podklady: SL_vyucovaci_jazyk_EN_FBERG_PhD_MaET.pdf, 2a_SP_BERG_11_PhD_MaET.zip
mineralurgia a environmentálne technológie 5.2.37 3 PhD. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 11: Metalurgické a montánne vedy
353/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  01.08.16               28.12.16   
  podklady: SL_vyucovaci_jazyk_EN_FBERG_PhD_BMDaHV.pdf, 2a_SP_BERG_11_PhD_BMDaHV.zip
banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie 5.2.36 3 PhD. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 11: Metalurgické a montánne vedy
352/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  01.08.16               28.12.16   
  podklady: SL_vyucovaci_jazyk_EN_FBERG_PhD_BMaG.pdf, 2a_SP_BERG_11_PhD_BMaG.zip
banské meračstvo a geodézia 5.2.33 3 PhD. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 11: Metalurgické a montánne vedy
351/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  01.08.16               28.12.16   
  podklady: SL_vyucovaci_jazyk_EN_FBERG_PhD_BGaGP.pdf, 2a_SP_BERG_11_PhD_BGaGP.zip
banská geológia a geologický prieskum 5.2.35 3 PhD. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 11: Metalurgické a montánne vedy
350/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  01.08.16               28.12.16   
  podklady: SL_vyucovaci_jazyk_EN_FBERG_Ing_VAZE.pdf, 2a_SP_BERG_11_Ing_VAZE.zip
využívanie alternatívnych zdrojov energie 5.2.38 2 Ing. denné / externé 2 / 3 r. oblasť výskumu 11: Metalurgické a montánne vedy
349/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  01.08.16               28.12.16   
  podklady: SL_vyucovaci_jazyk_EN_FBERG_Ing_TvNaPP.pdf, 2a_SP_BERG_11_Ing_TvNaPP.zip
technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle 5.2.35 2 Ing. denné / externé 2 / 3 r. oblasť výskumu 11: Metalurgické a montánne vedy
348/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  01.08.16               28.12.16   
  podklady: SL_vyucovaci_jazyk_EN_FBERG_Ing_TBaT.pdf, 2a_SP_BERG_11_Ing_TBaT.zip
technológia baníctva a tunelárstva 5.2.32 2 Ing. denné / externé 2 / 3 r. oblasť výskumu 11: Metalurgické a montánne vedy
347/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  01.08.16               28.12.16   
  podklady: SL_vyucovaci_jazyk_EN_FBERG_Ing_RKPZaSS.pdf, 2a_SP_BERG_11_Ing_RKPZaSS.zip
riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín 5.2.38 2 Ing. denné / externé 2 / 3 r. oblasť výskumu 11: Metalurgické a montánne vedy
346/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  01.08.16               28.12.16   
  podklady: SL_vyucovaci_jazyk_EN_FBERG_Ing_PL.pdf, 2a_SP_BERG_17_Ing_PL.zip
priemyselná logistika 8.5.1 2 Ing. denné / externé 2 / 3 r. oblasť výskumu 17: Inžinierstvo a technológie
345/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  01.08.16               28.12.16   
  podklady: SL_vyucovaci_jazyk_EN_FBERG_Ing_MZZ.pdf, 2a_SP_BERG_11_Ing_MZZ.zip
manažérstvo zemských zdrojov 5.2.38 2 Ing. denné / externé 2 / 3 r. oblasť výskumu 11: Metalurgické a montánne vedy
344/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  01.08.16               28.12.16   
  podklady: SL_vyucovaci_jazyk_EN_FBERG_Ing_MaET.pdf, 2a_SP_BERG_11_Ing_MaET.zip
mineralurgia a environmentálne technológie 5.2.37 2 Ing. denné / externé 2 / 3 r. oblasť výskumu 11: Metalurgické a montánne vedy
343/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  01.08.16               28.12.16   
  podklady: SL_vyucovaci_jazyk_EN_FBERG_Ing_IPZaSS.pdf, 2a_SP_BERG_11_Ing_IPZaSS.zip
informatizácia procesov získavania a spracovania surovín 5.2.38 2 Ing. denné / externé 2 / 3 r. oblasť výskumu 11: Metalurgické a montánne vedy
342/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  01.08.16               28.12.16   
  podklady: SL_vyucovaci_jazyk_EN_FBERG_Ing_GI.pdf, 2a_SP_BERG_11_Ing_GI.zip
geologické inžinierstvo 5.2.35 2 Ing. denné / externé 2 / 3 r. oblasť výskumu 11: Metalurgické a montánne vedy
341/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  01.08.16               28.12.16   
  podklady: SL_vyucovaci_jazyk_EN_FBERG_Ing_DLP.pdf, 2a_SP_BERG_17_Ing_DLP.zip
dopravná logistika podniku 8.5.1 2 Ing. denné / externé 2 / 3 r. oblasť výskumu 17: Inžinierstvo a technológie
340/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  01.08.16               28.12.16   
  podklady: SL_vyucovaci_jazyk_EN_FBERG_Ing_IGaKN.pdf, 2a_SP_BERG_05_Ing_IGaKN.zip
inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností 5.1.3 2 Ing. denné / externé 2 / 3 r. oblasť výskumu 5: Pro ... e a vodné hospodárstvo
339/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  01.08.16               28.12.16   
  podklady: SL_vyucovaci_jazyk_EN_FBERG_Bc_ZPaBT.pdf, 2a_SP_BERG_11_Bc_ZPaBT.zip
záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 5.2.32 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 11: Metalurgické a montánne vedy
338/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  01.08.16               28.12.16   
  podklady: SL_vyucovaci_jazyk_EN_FBERG_Bc_VAZE.pdf, 2a_SP_BERG_11_Bc_VAZE.zip
využívanie alternatívnych zdrojov energie 5.2.38 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 11: Metalurgické a montánne vedy
337/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  01.08.16               28.12.16   
  podklady: SL_vyucovaci_jazyk_EN_FBERG_Bc_TvNaPP.pdf, 2a_SP_BERG_11_Bc_TvNaPP.zip
technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle 5.2.35 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 11: Metalurgické a montánne vedy
336/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  01.08.16               28.12.16   
  podklady: SL_vyucovaci_jazyk_EN_FBERG_Bc_RKPZaSS.pdf, 2a_SP_BERG_11_Bc_RKPZaSS.zip
riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín 5.2.38 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 11: Metalurgické a montánne vedy
335/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  01.08.16               28.12.16   
  podklady: SL_vyucovaci_jazyk_EN_FBERG_Bc_PL.pdf, 2a_SP_BERG_17_Bc_PL.zip
priemyselná logistika 8.5.1 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 17: Inžinierstvo a technológie
334/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  01.08.16               28.12.16   
  podklady: SL_vyucovaci_jazyk_EN_FBERG_Bc_DLP.pdf, 2a_SP_BERG_17_Bc_DLP.zip
dopravná logistika podniku 8.5.1 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 17: Inžinierstvo a technológie
333/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  01.08.16               28.12.16   
  podklady: SL_vyucovaci_jazyk_EN_FBERG_Bc_OZPaES.pdf, 2a_SP_BERG_11_Bc_OZPaES.zip
ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovnín 5.2.37 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 11: Metalurgické a montánne vedy
332/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  01.08.16               28.12.16   
  podklady: SL_vyucovaci_jazyk_EN_FBERG_Bc_MZZ.pdf, 2a_SP_BERG_11_Bc_MZZ.zip
manažérstvo zemských zdrojov 5.2.38 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 11: Metalurgické a montánne vedy
331/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  01.08.16               28.12.16   
  podklady: SL_vyucovaci_jazyk_EN_FBERG_Bc_MaET.pdf, 2a_SP_BERG_11_Bc_MaET.zip
mineralurgia a environmentálne technológie 5.2.37 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 11: Metalurgické a montánne vedy
330/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  01.08.16               28.12.16   
  podklady: SL_vyucovaci_jazyk_EN_FBERG_Bc_IPZaSS.pdf, 2a_SP_BERG_11_Bc_IPZaSS.zip
informatizácia procesov získavania a spracovania surovín 5.2.38 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 11: Metalurgické a montánne vedy
329/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  01.08.16               28.12.16   
  podklady: SL_vyucovaci_jazyk_EN_FBERG_Bc_HsVvKS.pdf, 2a_SP_BERG_11_Bc_HsVvKS.zip
hospodárenie s vodou v komunálnej sfére 5.2.38 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 11: Metalurgické a montánne vedy
328/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  01.08.16               28.12.16   
  podklady: SL_vyucovaci_jazyk_EN_FBERG_Bc_G.pdf, 2a_SP_BERG_11_Bc_Geoprieskum.zip
geoprieskum 5.2.35 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 11: Metalurgické a montánne vedy
327/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  01.08.16               28.12.16   
  podklady: SL_vyucovaci_jazyk_EN_FBERG_Bc_GaKN.pdf, 2a_SP_BERG_05_Bc_GaKN.zip
geodézia a kataster nehnuteľností 5.1.3 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 5: Pro ... e a vodné hospodárstvo
326/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  01.08.16               28.12.16   
  podklady: SL_vyucovaci_jazyk_EN_FBERG_Bc_GaGIS.pdf, 2a_SP_BERG_05_Bc_GaGIS.zip
geodézia a geografické informačné systémy 5.1.3 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 5: Pro ... e a vodné hospodárstvo
325/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  01.08.16               28.12.16   
  podklady: SL_vyucovaci_jazyk_EN_FBERG_Bc_BaG.pdf, 2a_SP_BERG_11_Bc_BaG.zip
baníctvo a geotechnika 5.2.32 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 11: Metalurgické a montánne vedy
324/2016-AK STU SjF
Zmena HVK
  01.08.16               28.12.16   Fikar
  podklady: Ziadost_ZSG_SO_Automatizacia_SjF.pdf, ZSG_HVK_16_automatizacia.zip, AK_stiahnutie_ziadosti_324_2016_AK_Automatizacia_SjF.zip
habilitačné konanie 5.2.14 HaI prof., doc. oblasť výskumu 16: Inf ... ácia a telekomunikácie
Zmena HVK
323/2016-AK STU FEI
Zmena ŠP
  29.07.16               25.12.16   Fikar
  podklady: ziadost_ZSG_SP_16_PhD_Kybernetika_dob_26_7_2016.pdf, ZSG_SP_16_PhD_Kybernetika_dob_26_7_2016.zip
kybernetika 9.2.7 3 PhD. externé 5 r. oblasť výskumu 16: Inf ... ácia a telekomunikácie
Zmena ŠP
322/2016-AK STU FEI
Zmena ŠP
  29.07.16               25.12.16   Líška
  podklady: ziadost_ZG_ZSG_SP_15_PhD_Radioelektronika_dob_26_7_2016.pdf, ZG_ZSG_SP_15_PhD_Radioelektronika_dob_26_7_2016.zip
rádioelektronika 5.2.13 3 PhD. externé 5 r. oblasť výskumu 15: Ele ... ka a elektroenergetika
Zmena ŠP
321/2016-AK STU FEI
Zmena ŠP
  29.07.16               25.12.16   Fikar
  podklady: ziadost_ZSG_SP_16_PhD_Robotika_a_kybernetika_26_7_2016.pdf, SP_16_PhD_Robotika_a_kybernetika_ZSG_26_7_2016.zip
robotika a kybernetika 9.2.7 3 PhD. denné 3 r. oblasť výskumu 16: Inf ... ácia a telekomunikácie
robotika a kybernetika 9.2.7 3 PhD. externé 4 r. oblasť výskumu 16: Inf ... ácia a telekomunikácie
Zmena ŠP
320/2016-AK STU FEI
Zmena ŠP
  29.07.16               25.12.16   Markoš
  podklady: ziadost_ZSG_SP_24_PhD_Aplikovana_matematika_dob_26_7_2016.pdf, ZSG_SP_24_PhD_Aplikovana_matematika_dob_26_7_2016.zip
aplikovaná matematika 9.1.9 3 PhD. externé 5 r. oblasť výskumu 24: Matematika a štatistika
Zmena ŠP
318/2016-AK UK PriF
Zmena HVK
  27.07.16               23.12.16   Škvarenina
  podklady: UK_PriF_HVK_VEEJP_zmena_garanta.pdf, UK_PriF_HVK_VEEJP.zip
habilitačné konanie 4.3.4 HaI prof., doc. oblasť výskumu 10: Environmentalistika a ekológia
Zmena HVK
317/2016-AK EU NHF
Zmena ŠP
  27.07.16               23.12.16   Horváth
  podklady: Ziadost_2_ETZ.pdf, 2a_SP_8_Ing_ETZ.zip
ekonomická teória a ekonomická žurnalistika 3.3.1 2 Ing. denné 2 r. oblasť výskumu 8: Ekonómia a manažment
Zmena ŠP
316/2016-AK STU SjF
Zmena ŠP
  27.07.16               23.12.16   Fikar
  podklady: ziadost_ZSG_SP_PhD_AISP_21_7_2016.pdf, ZSG_SP_16_PhD_AISP_21_7_2016.zip, doplnenie_ziadost_ZSG_SP_PhD_AISP_28_9_2016.zip
automatizácia a informatizácia strojov a procesov 5.2.14 3 PhD. denné / externé 4 / 5 r. oblasť výskumu 16: Inf ... ácia a telekomunikácie
Zmena ŠP
315/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  25.07.16               21.12.16   
  podklady: SL_2a_FBERG_11_Bc_SI.pdf, 2a_SP_BERG_11_Bc_SI.zip
surovinové inžinierstvo 5.2.37 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 11: Metalurgické a montánne vedy
314/2016-AK TUKE FBERG
Akreditácia študijných programov
  25.07.16               21.12.16   
  podklady: SL_2a_FBERG_17_Bc_KL.pdf, 2a_SP_BERG_17_Bc_KL.zip
komerčná logistika 8.5.1 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 17: Inžinierstvo a technológie
313/2016-AK TUZ FEVT
Akreditácia študijných programov
  25.07.16               21.12.16   
  podklady: List_R-5047_2016-RPP-FEVT.pdf, TUZVO_FEVT_Bc_14_IMPP.zip
integrované manažérstvo priemyselných procesov 5.2.52 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 14: Strojárstvo
311/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z UK LF (HVK v ŠO psychiatria)
  21.07.16               17.12.16   Dukát
habilitačné konanie 7.1.12 HaI prof., doc. oblasť výskumu 18: Lek ... rske zdravotnícke vedy
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z UK LF (HVK v ŠO psychiatria)
310/2016-AK VŠZaSP, Příbram (ČR)
Akreditácia študijných programov
  21.07.16               17.12.16   
  podklady: 20160719_SP_Bc_Urgentna_zdravotna_starostlivost_Pribram.pdf, SP_18_Bc_Urgentna_zdravotna_starostlivost_Pribram.zip
urgentná zdravotná starostlivosť 7.4.6 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 18: Lek ... rske zdravotnícke vedy
309/2016-AK UMB PdF
HABILITÁCIE A INAUGURÁCIE
  21.07.16               17.12.16   
  podklady: PF_H_a_I_Teologia_nove_konanie.pdf, 2c_HVK_2_Teologia.zip
habilitačné konanie 2.1.12 HaI prof., doc. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
308/2016-AK UMB PdF
HABILITÁCIE A INAUGURÁCIE
  21.07.16               17.12.16   
  podklady: PF_H_a_I_Andragogika_nove_konanie.pdf, 2c_HVK_1_Andragogika.zip
habilitačné konanie 1.1.9 HaI prof., doc. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy
307/2016-AK TTU PdF
Akreditácia študijných programov
  20.07.16               16.12.16   
  podklady: TTU_ziadost_akreditacia_novehoSP_Historia_komb_Mgr.pdf, SP_Mgr._Ucitelstvo_historie_v_kombinacii.zip
učiteľstvo histórie (v kombinácii) 1.1.1 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 3: Historické vedy a etnológia
306/2016-AK TTU PdF
Akreditácia študijných programov
  20.07.16               16.12.16   
  podklady: TTU_ziadost_akreditacia_novehoSP_Historia_komb_Bc.pdf, SP__Bc._Ucitelstvo_historie_v_kombinacii.zip
učiteľstvo histórie (v kombinácii) 1.1.1 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 3: Historické vedy a etnológia
305/2016-AK VŠZaSP, pracovisko Báčsky Petrovec (Srbsko)
Akreditácia študijných programov
  19.07.16               15.12.16   
  podklady: 20160710_SP_Mgr_socialna_praca_BacskyPetrovec.pdf, SP_6_Mgr_socialna_praca_BacskyPetrovec.zip
sociálna práca 3.1.14 2 Mgr. denné / externé 2 / 3 r. oblasť výskumu 6: Spoločenské a behaviorálne vedy
304/2016-AK UK PdF
Akreditácia študijných programov
  18.07.16               14.12.16   
  podklady: UK_PedF_PedAsisInkluzVzdel.pdf, UK_PedF_SP_1_Bc_pedagogicky_asisitent_inkluzivne_vzdelavanie.zip
pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie 1.1.6 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy
303/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z TTU FF (ŠP 2. stupňa klasické jazyky - latinská medievalistika a novolatinistika)
  15.07.16               11.12.16   Patráš
klasické jazyky - latinská medievalistika a novolatinistika 2.1.31 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP z TTU FF (ŠP 2. stupňa klasické jazyky - latinská medievalistika a novolatinistika)
297/2016-AK UMB PdF
Akreditácia študijných programov
  13.07.16               09.12.16   
  podklady: ziadost_socialna_praca_PhD.pdf, SP_6_PhD_Socialna_praca.zip
sociálna práca 3.1.14 3 PhD. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 6: Spoločenské a behaviorálne vedy
295/2016-AK UK JLF
Zmena HVK
  07.07.16               03.12.16   Dukát
  podklady: UK_JLF_chirurgia_HVK_zmena_garanta.pdf, UK_JLF_chirurgia_zmena_garanta.zip
habilitačné konanie 7.1.7 HaI prof., doc. oblasť výskumu 18: Lek ... rske zdravotnícke vedy
Zmena HVK
294/2016-AK UK JLF
Zmena ŠP
  07.07.16               03.12.16   Dukát
  podklady: UK_JLF_chirurgia_PhD_zmena_spolugaranta.pdf.pdf, SP_18_PhD_chirurgia_zmena_spolugaranta.zip
chirurgia 7.1.7 3 PhD. denné / externé 4 / 5 r. oblasť výskumu 18: Lek ... rske zdravotnícke vedy
Zmena ŠP
293/2016-AK ŽU FHV
Akreditácia študijných programov
  06.07.16               02.12.16   
  podklady: 97_KR_2016_AK_FHV.pdf, FHV_ucitelstvo_pedagogiky.zip
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) 1.1.1 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) 1.1.1 2 Mgr. denné / externé 2 / 3 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy
291/2016-AK TUKE FBERG
Zmena ŠP
  30.06.16               26.11.16   Líška
  podklady: SL_zmena_garanta_FBERG_PhD_BMaG.pdf, 2a_SP_BERG_11_PhD_BMaG.zip
banské meračstvo a geodézia 5.2.33 3 PhD. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 11: Metalurgické a montánne vedy
Zmena ŠP
290/2016-AK TTU FF
Akreditácia študijných programov
  30.06.16               26.11.16   
  podklady: TTU_ziadost_NSP_Filozofia_vAJ.pdf, FF_v_AJ_NSP.zip
filozofia 2.1.1 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
288/2016-AK TUKE FEI
Zmena ŠP
  28.06.16               24.11.16   Líška
  podklady: SL_zmena_garanta_FEI_Ing_TvAD.pdf, 2a_SP_FEI_15_Ing_TvAE.zip
technológie v automobilovej elektronike 5.2.13 2 Ing. denné 2 r. oblasť výskumu 15: Ele ... ka a elektroenergetika
Zmena ŠP
287/2016-AK TUKE FEI
Zmena ŠP
  28.06.16               24.11.16   Líška
  podklady: SL_zmena_garanta_FEI_Bc_TvAD.pdf, 2a_SP_FEI_15_Bc_TvAE.zip
technológie v automobilovej elektronike 5.2.13 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 15: Ele ... ka a elektroenergetika
Zmena ŠP
286/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP (ŠP 3. stupňa systematická filozofia na TTU FF)
  28.06.16               24.11.16   Patráš
systematická filozofia 2.1.2 3 PhD. denné 3 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP (ŠP 3. stupňa systematická filozofia na TTU FF)
285/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP (ŠP 2. stupňa kognitívne štúdiá na TTU FF)
  28.06.16               24.11.16   Patráš
kognitívne štúdiá 2.1.1 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP (ŠP 2. stupňa kognitívne štúdiá na TTU FF)
284/2016-AK UK LF
Zmena ŠP
  24.06.16               20.11.16   Dukát
  podklady: UK_LF_psychiatria_PhD_zmena.pdf, LF_Psychiatria.zip, UKLF_psychiatria_corr.zip
psychiatria 7.1.12 3 PhD. denné / externé 4 / 5 r. oblasť výskumu 18: Lek ... rske zdravotnícke vedy
Zmena ŠP
283/2016-AK PU FF
Zmena ŠP
  24.06.16               20.11.16   Petrová
  podklady: FF_sprievodny_list_zmena_KSPA3_UcitelstvoEstetikyVkombinacii_Mgr..pdf, Ucitelstvo_Estetiky_Mgr.zip
učiteľstvo estetiky (v kombinácii) 1.1.3 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
Zmena ŠP
282/2016-AK PU FF
Zmena HVK
  24.06.16               20.11.16   Patráš
  podklady: FF_sprievodny_list_zmena_spolugaranta_HaI._estetika.pdf, Estetika_HaI.zip
habilitačné konanie 2.1.6 HaI prof., doc. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
Zmena HVK
281/2016-AK PU FF
Zmena ŠP
  24.06.16               20.11.16   Patráš
  podklady: FF_sprievodny_list_zmena_KSPA3_Estetika_PhD..pdf, Estetika_PhD.zip
estetika 2.1.6 3 PhD. denné / externé 4 / 5 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
Zmena ŠP
280/2016-AK PU FF
Zmena ŠP
  24.06.16               20.11.16   Patráš
  podklady: FF_sprievodny_list_zmena_KSPA3_Estetika_Mgr..pdf, Estetika_Mgr.zip
estetika 2.1.6 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
Zmena ŠP
279/2016-AK PU FF
Zmena ŠP
  24.06.16               20.11.16   Patráš
  podklady: FF_sprievodny_list_zmena_KSPA3_Estetika_Bc..pdf, Estetika_Bc.zip
estetika 2.1.6 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
Zmena ŠP
278/2016-AK PU FF
Zmena ŠP
  24.06.16               20.11.16   Patráš
  podklady: FF_sprievodny_list_zmena_KSPA3_RuskyJazykAkulturaVkombinacii_Mgr..pdf, Rusky_jazykAkultura_Mgr.zip
ruský jazyk a kultúrra (v kombinácii) 2.1.35 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
Zmena ŠP
277/2016-AK PU FF
Zmena ŠP
  24.06.16               20.11.16   Patráš
  podklady: FF_sprievodny_list_zmena_KSPA3_RuskyJazykAkulturaVkombinacii_Bc..pdf, Rusky_jazykAkultura_Bc.zip
ruský jazyk a kultúrra (v kombinácii) 2.1.35 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
Zmena ŠP
276/2016-AK VŠZaSP FZaSP
Akreditácia študijných programov
  24.06.16               20.11.16   
  podklady: 20160624_Ziadost_SP_18_Mgr_Osetrovatelstvo_NoveZamky.pdf, SP_18_Mgr_osetrovatelstvo_Nove_Zamky.zip
ošetrovateľstvo 7.4.1 2 Mgr. externé 5 sem. oblasť výskumu 18: Lek ... rske zdravotnícke vedy
275/2016-AK UK PdF
Zmena ŠP
  22.06.16               18.11.16   Petrová
  podklady: UK_PedF_VytvEduk_zmena_garanta.pdf, UK_PedF_VytvEduk.zip
výtvarná edukácia (v kombinácii) 1.1.3 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy
výtvarná edukácia (v kombinácii) 1.1.3 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy
Zmena ŠP
274/2016-AK UK PdF
Akreditácia študijných programov
  22.06.16               18.11.16   
  podklady: UK_PedF_UTJL.pdf, UK_PedF_UTJL_Bc_Mgr.zip
učiteľstvo talianského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.1.1 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
učiteľstvo talianského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.1.1 2 Mgr. denné / externé 2 / 3 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
273/2016-AK UK FF
Akreditácia študijných programov
  22.06.16               18.11.16   
  podklady: UK_FiF_UAP_SJL_Mgr_zmeny_ziadost.pdf, UK_FiF_UAP_SJL_Mgr.zip
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (konverzný) učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 1.1.1 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
272/2016-AK MŠVVaŠ SR
AMMMK - správa na odstránenie nedostatkov - PP (ŠP 2. stupňa mediálne štúdiá)
  22.06.16               18.11.16   Patráš
mediálne štúdiá 3.2.3 2 Mgr. denné / externé 2 / 3 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
AMMMK - správa na odstránenie nedostatkov - PP (ŠP 2. stupňa mediálne štúdiá)
271/2016-AK TnUAD
Akreditácia študijných programov
  22.06.16               18.11.16   
  podklady: Ziadost_o_akreditaciu_SP_Politologia_PhD.pdf, PhD_Politologia.zip
politológia 3.1.6 3 PhD. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 6: Spoločenské a behaviorálne vedy
270/2016-AK TUKE LetF
HABILITÁCIE A INAUGURÁCIE
  22.06.16               18.11.16   
  podklady: SL_LF_KHKV_22_Doprava.pdf, 2c_KHKV_LF_22_Doprava.zip
habilitačné konanie 5.2.59 HaI prof., doc. oblasť výskumu 22: Dopravné služby
269/2016-AK TUKE SjF
Akreditácia študijných programov
  22.06.16               18.11.16   
  podklady: SL_SjF_novySP_spojeny_AI_DF.pdf, 2a_SP_SjF_14_Ing_AI.zip
automobilové inžinierstvo 5.2.3 1+2 Ing. denné 5 r. oblasť výskumu 14: Strojárstvo
268/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP (ŠP 3. stupňa ošetrovateľstvo na PU FZO)
  20.06.16               16.11.16   Dukát
ošetrovateľstvo 7.4.1 3 PhD. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 18: Lek ... rske zdravotnícke vedy
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP (ŠP 3. stupňa ošetrovateľstvo na PU FZO)
267/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP (ŠP 2. stupňa žurnalistika na KU FF)
  20.06.16               16.11.16   Patráš
žurnalistika 3.2.1 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP (ŠP 2. stupňa žurnalistika na KU FF)
266/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP (ŠP 1. stupňa žurnalistika na KU FF)
  20.06.16               16.11.16   Patráš
žurnalistika 3.2.1 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP (ŠP 1. stupňa žurnalistika na KU FF)
265/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP (HVK v ŠO teória a dejiny žurnalistiky na KU FF)
  20.06.16               16.11.16   Patráš
habilitačné konanie 3.2.2 HaI prof., doc. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP (HVK v ŠO teória a dejiny žurnalistiky na KU FF)
263/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov ČO (HVK ŠO ochrana a využívanie krajiny na UKF FPV)
  20.06.16               16.11.16   Škvarenina
habilitačné konanie 4.3.1 HaI prof., doc. oblasť výskumu 10: Environmentalistika a ekológia
KA - správa na odstránenie nedostatkov ČO (HVK ŠO ochrana a využívanie krajiny na UKF FPV)
262/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP (HVK ŠO cestovný ruch na UMB EF)
  20.06.16               16.11.16   Horváth
habilitačné konanie 8.1.1 HaI prof., doc. oblasť výskumu 8: Ekonómia a manažment
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP (HVK ŠO cestovný ruch na UMB EF)
261/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP (ŠP 2. stupňa ošetrovateľstvo na PU FZO)
  20.06.16               16.11.16   Dukát
ošetrovateľstvo 7.4.1 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 18: Lek ... rske zdravotnícke vedy
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP (ŠP 2. stupňa ošetrovateľstvo na PU FZO)
260/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP (ŠP 3. stupňa teória a dejiny žurnalistiky na KU FF)
  20.06.16               16.11.16   Patráš
teória a dejiny žurnalistiky 3.2.2 3 PhD. denné 3 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP (ŠP 3. stupňa teória a dejiny žurnalistiky na KU FF)
259/2016-AK MŠVVaŠ SR
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP (ŠP 2. stupňa psychológia na UCM FF)
  20.06.16               16.11.16   Gbúrová
psychológia 3.1.9 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 6: Spoločenské a behaviorálne vedy
KA - správa na odstránenie nedostatkov PP (ŠP 2. stupňa psychológia na UCM FF)
258/2016-AK Ústav materiálového výskumu SAV KE + PriF UPJŠ
Akreditácia študijných programov - NI
  20.06.16               16.11.16   
  podklady: Text_ziadosti_UMV_SAV.pdf, Prog_mat_UMV_SAV.zip, Akreditacna_komisia_list.zip, Opravene_Prog_mat_UMV_SAV.zip
progresívne materiály 4.1.3 3 PhD. denné / externé 4 / 5 r. oblasť výskumu 9-1: Fyzika
257/2016-AK VŠZaSP Báčsky Petrovec (Srbsko)
Akreditácia študijných programov
  17.06.16               13.11.16   
  podklady: 20160518_SP_Bc_Osetrovatelstvo_multikulturne_BacskyPetrovec.pdf, SP_18_Bc_osetrovatelstvo_multikulturne_BackyPetrovec.zip
ošetrovateľstvo multikultúrne 7.4.1 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 18: Lek ... rske zdravotnícke vedy
256/2016-AK PEVŠ FP
Zmena HVK
  17.06.16               13.11.16   
  podklady: Ziadost_HVK_zmena_spolugaranta_obcianske_pravo.pdf, 2c_HVK_07_Obcianske_pravo_formular.zip
habilitačné konanie 3.4.11 HaI prof., doc. oblasť výskumu 7: Právo a medzinárodné vzťahy
255/2016-AK PEVŠ FP
Zmena ŠP
  17.06.16               13.11.16   
  podklady: Ziadost_SP_zmena_spolugaranta_obcianske_pravo.pdf, 2a_SP_07_PhD_Obcianske_pravo_formular.zip
občianske právo 3.4.11 3 PhD. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 7: Právo a medzinárodné vzťahy
254/2016-AK STU FIIT
Akreditácia študijných programov
  16.06.16               12.11.16   
  podklady: Ziadost_NSP_FIIT_STU_IT_3_Ing_14_6_2016.pdf, Ziadost_NSP_FIIT_STU_IT3_Ing_14_6_2016.pdf, SP_16_Ing_IT3_14_6_2016.zip
internetové technológie (konverzný) 9.2.4 2 Ing. denné 3 r. oblasť výskumu 16: Inf ... ácia a telekomunikácie
253/2016-AK STU FIIT
Akreditácia študijných programov
  16.06.16               12.11.16   
  podklady: Ziadost_NSP_FIIT_STU_IT2_Ing_14_6_2016.pdf, SP_16_Ing_IT2_14_6_2016.zip
internetové technológie 9.2.4 2 Ing. denné 2 r. oblasť výskumu 16: Inf ... ácia a telekomunikácie
252/2016-AK UMB FPV
Zmena ŠP
  16.06.16               12.11.16   
  podklady: FPV_Pravdepodobnost_a_matemticka_statistika_3._st._DSaES_zmena_spolugarantky.pdf, SP_24_PhD_Pravdepodobnost_a_matematicka_statistika.zip
pravdepodobnosť a matematická štatistika (2014) 9.1.11 3 PhD. denné / externé 4 / 5 r. oblasť výskumu 24: Matematika a štatistika
251/2016-AK TTU PdF
Akreditácia študijných programov
  14.06.16               10.11.16   
  podklady: TTU_ziadost_akreditacia_novehoSP_LJkomb_Bc.pdf, SP_1_Bc._Ucitelstvo_latinskeho_jazyka_v_kombinacii.zip
učiteľstvo latinského jazyky (v kombinácii) 1.1.1 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
250/2016-AK TTU PdF
Akreditácia študijných programov
  14.06.16               10.11.16   
  podklady: TTU_ziadost_akreditacia_novehoSP_LJkomb_Mgr.pdf, SP_1_Mgr._Ucitelstvo_latinskeho_jazyka_v_kombinacii.zip
učiteľstvo latinského jazyky (v kombinácii) 1.1.1 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
249/2016-AK UK FF
Akreditácia študijných programov
  14.06.16               10.11.16   
  podklady: UK_FiF_ziadost_medziodborove_SP.pdf, UK_FiF_medziodborove_1.zip, UK_FiF_medziodborove_2.zip, UK_FiF_Sumar_SP_medziodborove.zip
dejiny umenia - história 2.1.17, 2.1.7 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy; oblasť výskumu 3: Historické vedy a etnológia
editorstvo a vydavateľská prax (maďarský jazyk) - informačné štúdiá 2.1.29, 3.2.4 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
etnológia - filozofia 3.1.3, 2.1.1 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy; oblasť výskumu 3: Historické vedy a etnológia
etnológia - germanistika 3.1.3, 2.1.32 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy; oblasť výskumu 3: Historické vedy a etnológia
etnológia - história 3.1.3, 2.1.7 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 3: Historické vedy a etnológia
etnológia - muzeológia 3.1.3, 2.1.24 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 3: Historické vedy a etnológia
etnológia - muzikológia 3.1.3, 2.1.37 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy; oblasť výskumu 3: Historické vedy a etnológia
etnológia - religionistika 3.1.3, 2.1.16 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy; oblasť výskumu 3: Historické vedy a etnológia
etnológia - slovanské štúdiá 3.1.3, 2.1.28 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy; oblasť výskumu 3: Historické vedy a etnológia
filozofia - história 2.1.1, 2.1.7 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy; oblasť výskumu 3: Historické vedy a etnológia
filozofia - pedagogika 2.1.1, 1.1.4 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
filozofia - religionistika 2.1.1, 2.1.16 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
filozofia - sociológia 2.1.1, 3.1.1 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy; oblasť výskumu 6: Spoločenské a behaviorálne vedy
germanistika - informačné štúdiá 2.1.32, 3.2.4 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
germanistika - muzikológia 2.1.32, 2.1.37 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
história - informačné štúdiá 2.1.7, 3.2.4 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy; oblasť výskumu 3: Historické vedy a etnológia
história - muzeológia 2.1.7, 2.1.24 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 3: Historické vedy a etnológia
história - muzikológia 2.1.7, 2.1.37 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy; oblasť výskumu 3: Historické vedy a etnológia
história - religionistika 2.1.7, 2.1.16 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy; oblasť výskumu 3: Historické vedy a etnológia
história - slovanské štúdiá 2.1.7, 2.1.28 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy; oblasť výskumu 3: Historické vedy a etnológia
informačné štúdiá - muzeológia 3.2.4, 2.1.24 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy; oblasť výskumu 3: Historické vedy a etnológia
informačné štúdiá - pedagogika 3.2.4, 1.1.4 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
muzeológia - pedagogika 2.1.24, 1.1.4 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy; oblasť výskumu 3: Historické vedy a etnológia
248/2016-AK Ústav materiálového výskumu SAV KE + HF TUKE
Akreditácia študijných programov - NI
  13.06.16               09.11.16   
  podklady: Text_ziadosti_UMV_SAV.pdf, Akreditacia_UMV_SAV_HF_TUKE.zip
náuka o materiáloch 5.2.26 3 PhD. denné / externé 4 / 5 r. oblasť výskumu 11: Metalurgické a montánne vedy
247/2016-AK Neuroimunologický ústav SAV + UVLF
Akreditácia študijných programov - NI
  13.06.16               09.11.16   
  podklady: Ziadost_NIU_SAV_neurovedy_3.st.pdf, AS_Neurovedy_NiU_SAV.zip
neurovedy 4.2.16 3 PhD. denné / externé 4 / 5 r. oblasť výskumu 13: Vedy o živej prírode
246/2016-AK STU MtF
Zmena ŠP
  10.06.16               06.11.16   Mihok
  podklady: ziadost_ZSG_SP_PhD_PMAN_dobieh_7_6_2016.pdf, ZSG_SP_14_PhD_PMAN_dobieh_7_6_2016.zip
priemyslené manažérsvo 5.2.52 3 PhD. externé 5 r. oblasť výskumu 14: Strojárstvo
Zmena ŠP
237/2016-AK TUKE SjF
Zmena HVK
  30.05.16               27.10.16   Holeček
  podklady: SL_SjF_zmena_spolug_hab_a_prof.pdf, 2c_HVK_17_Meranie.zip
habilitačné konanie 5.2.53 HaI prof., doc. oblasť výskumu 17: Inžinierstvo a technológie
Zmena HVK
236/2016-AK UKF FF
Zmena ŠP
  30.05.16               27.10.16   Patráš
  podklady: UKF_FF_zmena_garanta.docx.pdf, SP_2_Mgr_Digitalna_marketingova_komunikacia.zip
digitálna marketingová komunikácia 3.2.3 2 Mgr. denné / externé 2 / 3 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
Zmena ŠP
235/2016-AK UKF FPV
Zmena ŠP
  30.05.16               27.10.16   Vilček
  podklady: UKF_FPV_zmeny_garantov.pdf, zmeny_garantov_FPV.zip
geografia v regionálnom rozvoji 4.1.35 2 Mgr. denné / externé 2 / 3 r. oblasť výskumu 9-2: Vedy o Zemi a vesmíre
teória vyučovania fyziky 4.1.13 3 PhD. denné / externé 4 / 5 r. oblasť výskumu 1: Pedagogické vedy
Zmena ŠP
234/2016-AK TUKE SjF
Akreditácia študijných programov
  26.05.16               23.10.16   
  podklady: Sprievodny_list_novySP_Ing_ZSaPU_DF.pdf, 2a_SP_SJF_14_Ing_ZSaPU.zip
zváranie, spájanie a povrchové úpravy 5.2.51 2 Ing. denné 2 r. oblasť výskumu 14: Strojárstvo
233/2016-AK UCM
Akreditácia študijných programov
  26.05.16               23.10.16   
  podklady: Ziadost_rektora_Mgr_new_public_management_verejna_politika_UCM_Trnava.pdf, SP_6_Mgr_npm_d.zip
new public management/verejná politika 3.1.7 2 Mgr. denné 2 r. oblasť výskumu 6: Spoločenské a behaviorálne vedy
232/2016-AK SPU TF
Zmena ŠP
  26.05.16               23.10.16   Mihok
  podklady: Ziadost_o_zmenu_spolugaranta_SP_PhD_VT.pdf, SP_14_PhD_vyrobne_technologie.zip
výrobné technológie 5.2.7 3 PhD. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 14: Strojárstvo
Zmena ŠP
231/2016-AK SPU TF
Zmena ŠP
  26.05.16               23.10.16   Mihok
  podklady: Ziadost_o_zmenu_garanta_SP_Bc_TOZE.pdf, SP_14_Bc_technika_pre_obnovitelne_zdroje_energie.zip
technika pre obnoviteľné zdroje energie 5.2.50 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 14: Strojárstvo
Zmena ŠP
230/2016-AK SPU TF
HABILITÁCIE A INAUGURÁCIE
  26.05.16               23.10.16   
  podklady: Ziadost_o_HaI_VT.pdf, HVK_14_riadiace_systemy_vo_vyrobnej_technike.zip
habilitačné konanie 5.2.50 HaI prof., doc. oblasť výskumu 14: Strojárstvo
229/2016-AK SPU TF
Akreditácia študijných programov
  26.05.16               23.10.16   
  podklady: Ziadost_o_akred_SP_Bc_VTAP.pdf, SP_14_Bc_vyrobne_technologie_pre_automobilovy_priemysel.zip
výrobné technológie pre automobilový priemysel 5.2.51 1 Bc. denné / externé 3 / 4 r. oblasť výskumu 14: Strojárstvo
228/2016-AK SPU FEM
Akreditácia študijných programov
  26.05.16               23.10.16   
  podklady: Ziadost_o_akred_SP_Ing_AOaM_1.pdf, Ziadost_o_akred_SP_Ing_EP_1.pdf, Ziadost_o_akred_SP_Ing_MER_1.pdf, SP_8_Ing_agrarny_obchod_a_marketing.zip, SP_8_Ing_Ekonomika_podniku.zip, SP_8_Ing_medzinarodna_ekonomika_a_rozvoj.zip
agrárny obchod a marketing 3.3.10 2 Ing. denné 2 r. oblasť výskumu 8: Ekonómia a manažment
ekonomika podniku 3.3.16 2 Ing. denné 2 r. oblasť výskumu 8: Ekonómia a manažment
medzinárodná ekonomika a rozvoj 3.3.17 2 Ing. denné / externé 2 / 3 r. oblasť výskumu 8: Ekonómia a manažment
227/2016-AK SPU FEM
Akreditácia študijných programov
  26.05.16               23.10.16   
  podklady: Ziadost_o_akred_SP_Bc_MPAK_n.pdf, SP_8_Bc_medzinarode_podnikanie_s_agrarnymi_komoditami.zip
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami 3.3.17 1 Bc. denné 3 r. oblasť výskumu 8: Ekonómia a manažment
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami 3.3.17 1 Bc. externé 4 r. oblasť výskumu 8: Ekonómia a manažment
226/2016-AK MŠVVaŠ SR
PP - správa na odstránenie nedostatkov doktorandského ŠP slavistika - rusínsky jazyk a literatúra v ŠO slovanské jazyky a literatúry na PU FF (denná, rus.j. + angl.j)
  24.05.16               21.10.16   
slavistika - rusínsky jazyk a literatúra 2.1.28 3 PhD. externé 5 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
225/2016-AK MŠVVaŠ SR
PP - správa na odstránenie nedostatkov doktorandského ŠP slavistika - rusínsky jazyk a literatúra v ŠO slovanské jazyky a literatúry na PU FF (denná, rus.j. + slov.j)
  24.05.16               21.10.16   
slavistika - rusínsky jazyk a literatúra 2.1.28 3 PhD. externé 5 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
224/2016-AK MŠVVaŠ SR
PP - správa na odstránenie nedostatkov doktorandského ŠP slavistika - rusínsky jazyk a literatúra v ŠO slovanské jazyky a literatúry na PU FF (denná, rus.j. + angl.j)
  24.05.16               21.10.16   
slavistika - rusínsky jazyk a literatúra 2.1.28 3 PhD. denné 4 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
223/2016-AK MŠVVaŠ SR
PP - správa na odstránenie nedostatkov doktorandského ŠP slavistika - rusínsky jazyk a literatúra v ŠO slovanské jazyky a literatúry na PU FF (denná, rus.j. + slov.j)
  24.05.16               21.10.16   
slavistika - rusínsky jazyk a literatúra 2.1.28 3 PhD. denné 4 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
222/2016-AK MŠVVaŠ SR
PP - správa na odstránenie nedostatkov doktorandského ŠP marketingová komunikácia a reklama v ŠO 3.2.3. masmediálne štúdiá - UKF FF
  23.05.16               20.10.16   Patráš
marketingová komunikácia a reklama 3.2.3 3 PhD. denné 3 r. oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
KA - správa na odstránenie nedostatkov doktorandský ŠP marketingová komunikácia a reklama v ŠO 3.2.3. masmediálne štúdiá - UKF EF
220/2016-AK TnUAD FSEV
Akreditácia študijných programov
  20.05.16               17.10.16   
  podklady: Ziadost_o_akreditaciu_SP_Ludske_zdroje_a_personalny_manazment_PhD.pdf, PhD_Ludske_zdroje_a_personalny_manazment.zip
ľudské zdroje a personálny manažment 3.3.14