Sústava študijných odborov


Sústava študijných odborov Slovenskej republiky vydaná rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 v znení rozhodnutí Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. CD-2004-8230/16162-1:071 zo dňa 25.5.2004, č. CD-2004-18121/37230-1:071 zo dňa 22.11.2004, č. CD-2005-5540/8653-1:071 zo dňa 22.3.2005, č. CD-2005-48170/7233-1:sekr zo dňa 15.4.2005, č. CD-2005-17288/21643-1:071 zo dňa 5.9.2005, č. CD-2005-25390/39673-1:071 zo dňa 15.12.2005, č. CD-2005-17288/21643-2:071 zo dňa 12.1.2006, č. CD-2006-944/1965-1:sekr zo dňa 24.1.2006, č. CD-2006-5365/11816-1:071 zo dňa 3.4.2006, č. CD-2006-15409/36456-1:071 zo dňa 20.10.2006, č. CD-2006-18460/43007-1:071 zo dňa 7.12.2006, č. CD-2007-5385/10814-1:071 zo dňa 20.3.2007 a č. CD-2007-10697/22155-1:071 zo dňa 4.6.2007, č. CD-2008-22373/47400-1:071 zo dňa 11.2.2009

Vpravo sú odkazy na príslušný opis študijného odboru vždy spolu pre všetky, do úvahy prichádzajúce, stupne. Opisy sú doslovne prevzaté z dokumentu, ktorý vypracovali experti vysokých škôl za koordinácie Slovenskej rektorskej konferencie a ktorý koordinátori odovzdali Ministerstvu školstva. Akreditačná komisia sa na tvorbe týchto opisov nezúčastňovala. Zaradenie odkazov na opisy, ako ich zverejnila SRK, nemá naznačovať akékoľvek stanovisko alebo vyjadrenie Akreditačnej komisie k týmto opisom. Akreditačná komisia toto ponúka ako informačnú službu akademickej pospolitosti.

číslo názov študijného odboru stupne štúdia

Zobraziť | zoznam skupín odborov | všetky študijné odbory | skupinu odborov |
-
2.1 Humanitné vedy    
2.1.1 Filozofia Opis   1. 2.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
  predseda pracovnej skupiny: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
2.1.2 Systematická filozofia Opis   3.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
  predseda pracovnej skupiny: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
2.1.3 Dejiny filozofie Opis   3.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
  predseda pracovnej skupiny: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
2.1.4 Logika a metodológia vedy Opis   3.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
  predseda pracovnej skupiny: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
2.1.5 Etika Opis   1. 2. 3.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
  predseda pracovnej skupiny: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
2.1.6 Estetika Opis   1. 2. 3.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
  predseda pracovnej skupiny: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
2.1.7 História Opis   1. 2. 3.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 3: Historické vedy a etnológia
  predseda pracovnej skupiny: prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
2.1.8 Všeobecné dejiny Opis   3.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 3: Historické vedy a etnológia
  predseda pracovnej skupiny: prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
2.1.9 Slovenské dejiny Opis   3.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 3: Historické vedy a etnológia
  predseda pracovnej skupiny: prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
2.1.10 Archívnictvo Opis   1. 2.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 3: Historické vedy a etnológia
  predseda pracovnej skupiny: prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
2.1.11 Pomocné vedy historické Opis   3.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 3: Historické vedy a etnológia
  predseda pracovnej skupiny: prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
2.1.12 Teológia Opisy:   1. 2. 3.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
  predseda pracovnej skupiny: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
2.1.13 Katolícka teológia Opis   1. 2. 3.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
  predseda pracovnej skupiny: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
2.1.14 Evanjelická teológia Opis   1. 2. 3.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
  predseda pracovnej skupiny: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
2.1.15 Pravoslávna teológia Opis   1. 2. 3.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
  predseda pracovnej skupiny: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
2.1.16 Religionistika Opis   1. 2. 3.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
  predseda pracovnej skupiny: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
2.1.17 Dejiny a teória umenia Opis   1. 2.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
  predseda pracovnej skupiny: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
2.1.18 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry Opis   3.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
  predseda pracovnej skupiny: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
2.1.19 Dejiny a teória divadelného umenia Opis   1. 2. 3.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
  predseda pracovnej skupiny: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
2.1.20 Dejiny a teória filmového umenia a multimédií Opis   1. 2. 3.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
  predseda pracovnej skupiny: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
2.1.21 Teória hudby Opis   3.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
  predseda pracovnej skupiny: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
2.1.22 Teória tanca     3.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
  predseda pracovnej skupiny: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
2.1.23 Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr Opis   3.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
  predseda pracovnej skupiny: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
2.1.24 Muzeológia Opis   1. 2. 3.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 3: Historické vedy a etnológia
  predseda pracovnej skupiny: prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
2.1.25 Archeológia Opis   1. 2. 3.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 3: Historické vedy a etnológia
  predseda pracovnej skupiny: prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
2.1.26 Klasická archeológia Opis   1. 2. 3.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 3: Historické vedy a etnológia
  predseda pracovnej skupiny: prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
2.1.27 Slovenský jazyk a literatúra Opis   1. 2. 3.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
  predseda pracovnej skupiny: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
2.1.28 Slovanské jazyky a literatúry Opis   1. 2. 3.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
  predseda pracovnej skupiny: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry Opis   1. 2. 3.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
  predseda pracovnej skupiny: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
2.1.30 Orientálne jazyky a kultúry Opis   1. 2. 3.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
  predseda pracovnej skupiny: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
2.1.31 Klasické jazyky Opis   1. 2. 3.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
  predseda pracovnej skupiny: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry Opis   1. 2. 3.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
  predseda pracovnej skupiny: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
2.1.33 Všeobecná jazykoveda Opis   3.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
  predseda pracovnej skupiny: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
2.1.34 Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín Opis   3.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
  predseda pracovnej skupiny: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
2.1.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo Opis   1. 2. 3.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
  predseda pracovnej skupiny: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
2.1.36 Literárna veda Opis   3.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
  predseda pracovnej skupiny: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
2.1.37 Muzikológia Opis   1. 2. 3.
  pracovná skupina pre oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
  predseda pracovnej skupiny: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
 
 


Ministerstvo školstva vzalo listom zo dňa 2.5.2003 na vedomie, že Akreditačná komisia zverejnila kópiu opisov študijných odborov na svojej internetovej stránke ako súčasť schválenej sústavy študijných odborov vysokoškolského vzdelávania a požiadalo Akreditačnú komisiu, aby
  • začala posudzovať žiadosti vysokých škôl o akreditáciu, používajúc pri tom tieto opisy obsahov vo všetkých prípadoch, v ktorých je to možné a v ktorých nezistí zjavné rozpory v ich obsahu,
  • považovala tieto opisy obsahov za otvorený materiál a prebežne ho vo svojich pracovných skupinách pripomienkovala a pripomienky a aj prípadné návrhy v sústave študijných odborov vysokoškolského vzdelávania najmä v nadväznosti na postupné prerokúvanie predkladaných návrhov študijných programov predkladala Ministerstvu školstva.