Sústava študijných odborov


Sústava študijných odborov Slovenskej republiky vydaná rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 v znení rozhodnutí Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. CD-2004-8230/16162-1:071 zo dňa 25.5.2004, č. CD-2004-18121/37230-1:071 zo dňa 22.11.2004, č. CD-2005-5540/8653-1:071 zo dňa 22.3.2005, č. CD-2005-48170/7233-1:sekr zo dňa 15.4.2005, č. CD-2005-17288/21643-1:071 zo dňa 5.9.2005, č. CD-2005-25390/39673-1:071 zo dňa 15.12.2005, č. CD-2005-17288/21643-2:071 zo dňa 12.1.2006, č. CD-2006-944/1965-1:sekr zo dňa 24.1.2006, č. CD-2006-5365/11816-1:071 zo dňa 3.4.2006, č. CD-2006-15409/36456-1:071 zo dňa 20.10.2006, č. CD-2006-18460/43007-1:071 zo dňa 7.12.2006, č. CD-2007-5385/10814-1:071 zo dňa 20.3.2007 a č. CD-2007-10697/22155-1:071 zo dňa 4.6.2007, č. CD-2008-22373/47400-1:071 zo dňa 11.2.2009

Vpravo sú odkazy na príslušný opis študijného odboru vždy spolu pre všetky, do úvahy prichádzajúce, stupne. Opisy sú doslovne prevzaté z dokumentu, ktorý vypracovali experti vysokých škôl za koordinácie Slovenskej rektorskej konferencie a ktorý koordinátori odovzdali Ministerstvu školstva. Akreditačná komisia sa na tvorbe týchto opisov nezúčastňovala. Zaradenie odkazov na opisy, ako ich zverejnila SRK, nemá naznačovať akékoľvek stanovisko alebo vyjadrenie Akreditačnej komisie k týmto opisom. Akreditačná komisia toto ponúka ako informačnú službu akademickej pospolitosti.

číslo názov študijného odboru stupne štúdia

Zobraziť | všetky študijné odbory |
+
1 Výchova a vzdelávanie    
+
2 Humanitné vedy a umenie    
+
3 Sociálne, ekonomické a právne vedy    
+
4 Prírodné vedy    
+
5 Konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie    
+
6 Pôdohospodárske a veterinárske vedy    
+
7 Zdravotníctvo    
+
8 Služby    
+
9 Informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie    
 
 


Ministerstvo školstva vzalo listom zo dňa 2.5.2003 na vedomie, že Akreditačná komisia zverejnila kópiu opisov študijných odborov na svojej internetovej stránke ako súčasť schválenej sústavy študijných odborov vysokoškolského vzdelávania a požiadalo Akreditačnú komisiu, aby
  • začala posudzovať žiadosti vysokých škôl o akreditáciu, používajúc pri tom tieto opisy obsahov vo všetkých prípadoch, v ktorých je to možné a v ktorých nezistí zjavné rozpory v ich obsahu,
  • považovala tieto opisy obsahov za otvorený materiál a prebežne ho vo svojich pracovných skupinách pripomienkovala a pripomienky a aj prípadné návrhy v sústave študijných odborov vysokoškolského vzdelávania najmä v nadväznosti na postupné prerokúvanie predkladaných návrhov študijných programov predkladala Ministerstvu školstva.