prof. PhDr. Tibor ®ilka, DrSc.Pracovisko: Fakulta stredoeurópskych ¹túdií UKF v Nitre
Adresa: Drá¾ovská 4, 949 74 Nitra
WEB: