NCFMEA (USA)

SK | EN
Korešpondenčná adresa
pre Akreditačnú komisiu:
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
  Ľubor Fišera  
  predseda Akreditačnej komisie,
poradného orgánu vlády SR
 
  Stromová 1  
  813 30 Bratislava  

Z podnetu lekárskych fakúlt v Slovenskej republike sa od roku 2003 uskutočňuje proces akreditácie činnosti vo veci porovnania štandardov Akreditačnej komisie v Slovenskej republike pre akreditáciu lekárskych fakúlt so štandardami používanými v USA v Národnom výbore pre zahraničné lekárske vzdelávanie a akreditáciu pri Ministerstve školstva USA (National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation v skratke NCFMEA).

V rámci tejto aktivity Akreditačná komisia:

  • v roku 2006 podala do NCFMEA žiadosť o akreditáciu svojej činnosti za obdobie rokov 2004 - 2006. V septembri 2007 bola táto žiadosť NCFMEA prijatá s tým, že bola potvrdená kompatibilita kritérií akreditačných komisií USA a SR na obdobie šiestich rokov od začiatku podania žiadosti.

  • v roku 2012 podala americkej strane žiadosť za obdobie rokov 2009 - 2011 za účelom možnosti udeľovania štipendií občanom USA študujúcim na lekárskych fakultách v SR. Po jej posúdení na jarnom zasadnutí v apríli 2013 vo Washingtone NCFMEA oznámila pozitívne hodnotenie súčasného statusu Akreditačnej komisie pri plnení propozícií NCFMEA a zároveň stanovila nové úlohy pri príprave súhrnnej správy v roku 2014.