O NÁS

SK | EN
Korešpondenčná adresa
pre Akreditačnú komisiu:
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
  Ľubor Fišera  
  predseda Akreditačnej komisie,
poradného orgánu vlády SR
 
  Stromová 1  
  813 30 Bratislava  Akreditačná komisia (ďalej len "AK") sleduje, posudzuje a nezávisle hodnotí kvalitu vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl a napomáha jej zvyšovanie. Komplexne posudzuje podmienky, v ktorých sa tieto činnosti na jednotlivých vysokých školách uskutočňujú a vypracúva odporúčania na zlepšenie práce vysokých škôl. Nezávislým hodnotením prispieva k zefektívneniu a zvýšeniu kvality poskytovaného vzdelávania na vysokých školách.

AK má 21 členov, ktorých vymenúva vláda Slovenskej republiky na obdobie šiestich rokov a najviac na dve po sebe idúce funkčné obdobia. Na čele AK stojí predseda, ktorý ju zastupuje navonok a na rokovaniach s inými orgánmi v rozsahu, v ktorom ho poverila komisia, zvoláva a vedie zasadnutia komisie, pripravuje a navrhuje program zasadnutí komisie, podpisuje zápis a dokumenty vypracované komisiou a informuje verejnosť o činnosti a zisteniach komisie.

Komisia si na svoju činnosť zriaďuje pracovné skupiny.

Pôsobnosť AK

AK sa vyjadruje:

  • o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jeho absolventom akademický titul,
  • o spôsobilosti nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu (§86),
  • o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov,
  • o návrhoch na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo sídla verejnej vysokej školy, štátnej vysokej školy alebo ich fakúlt,
  • o návrhu na udelenie štátneho súhlasu právnickej osobe, ktorá chce pôsobiť ako súkromná vysoká škola,
  • o návrhu na zmenu v sústave študijných odborov, ktorú spravuje MŠVVaŠ SR,
  • o ďalších návrhoch týkajúcich sa vysokého školstva, ktoré jej predloží minister.

AK uskutočňuje aj komplexné akreditácie činností vysokých škôl v šesťročných intervaloch podľa vopred zverejneného plánu komplexných akreditácií (§84). V rámci komplexnej akreditácie Akreditačná komisia hodnotí aj úroveň výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy a vyjadruje sa o jej začlenení podľa § 2 ods.13.